Hlavní navigace

Zákon o nabídkách převzetí - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Předpis č. 104/2008 Sb.

Znění od 1. 10. 2019

104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

§ 68

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 118 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až q), která znějí:

g) informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií, práv a povinností spojených s akciemi téhož druhu a podílu každého druhu akcií na základním kapitálu,

h) informace o omezení převoditelnosti cenných papírů,

i) informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,

j) informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,

k) informace o omezení hlasovacích práv,

l) informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,

m) informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti,

n) informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o pověření podle § 161a a 210 obchodního zákoníku,

o) informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,

p) informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí,

q) informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána.“.

2. V § 118 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Představenstvo emitenta kótovaného cenného papíru předloží akcionářům společnosti na řádné valné hromadě souhrnnou vysvětlující zprávu, týkající se záležitostí podle odstavce 3 písm. g) až q).“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).