Hlavní navigace

Autorský zákon - HLAVA VI - PŘESTUPKY

Předpis č. 121/2000 Sb.

Znění od 27. 2. 2021

121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

HLAVA VI

PŘESTUPKY

§ 105a

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,

b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo

c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 150 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokutu do 100 000 Kč.

§ 105b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,

b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1,

c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6,

d) vykonává kolektivní správu, aniž jí bylo uděleno oprávnění podle § 96a,

e) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 101f odst. 2, nebo

f) se jako osoba, která hodlá vykonávat nebo vykonává činnost nezávislého správce práv, nepřihlásí k evidenci podle § 104b odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 500000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo f) pokutu do 150000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokutu do 100000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 50000 Kč.

§ 105ba

Přestupky kolektivních správců

(1) Kolektivní správce se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností vůči nositelům práv podle § 97a,

b) nesplní informační povinnost podle § 97b, 99f, 99h, 99i, 99j nebo § 100d,

c) nepověří společného zástupce podle § 97h odst. 2,

d) nedodrží postup při uzavírání smlouvy s uživatelem podle § 98,

e) nedodrží postup pro sjednávání sazebníku podle § 98f,

f) nesplní některou z povinností při správě příjmů z výkonu práv nebo příjmů z investování příjmů z výkonu práv podle § 99 až 99e,

g) nevyhotoví výroční zprávu podle § 99g odst. 1,

h) v rozporu s § 99g odst. 2 nezajistí, aby výroční zpráva obsahovala požadované informace,

i) v rozporu s § 99g odst. 3 nezajistí, aby výroční zpráva byla ověřena auditorem,

j) v rozporu s § 99g odst. 4 nezajistí uveřejnění výroční zprávy stanoveným způsobem po stanovenou dobu,

k) v rozporu s § 100c odst. 1 odmítne uzavřít smlouvu o poskytování licencí,

l) nesplní některou z povinností při poskytování informací o užití a fakturaci podle § 100e,

m) nerozdělí příjmy z výkonu práv podle § 100f odst. 1,

n) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 102 odst. 2 písm. b), nebo

o) vykonává kolektivní správu v rozporu s uděleným oprávněním.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b) nebo g) až j),

b) 250000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c) až e), k) až m) nebo o),

c) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), f) nebo n).

§ 105bb

Přestupky nezávislých správců práv

(1) Nezávislý správce práv se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní oznamovací povinnost podle § 104b odst. 4 a 5,

b) nesplní informační povinnost podle § 97b, 99f odst. 1 písm. a) až c), f) až h) nebo § 99j, nebo

c) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 102 odst. 2 písm. b).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do 100000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 500000 Kč.

§ 105c

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává

a) v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán, jde-li o přestupky podle § 105a odst. 1 a § 105b odst. 1 písm. a) až c),

b) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 105b odst. 1 písm. d) až f), § 105ba odst. 1 a § 105bb odst. 1.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Pokuty uložené ministerstvem jsou příjmem Státního fondu kultury České republiky.

§ 105d

Ministerstvo uveřejní na svých internetových stránkách rozhodnutí vydané podle § 102 odst. 2 písm. b), § 105b odst. 1 písm. f), § 105ba a § 105bb do 1 měsíce po nabytí právní moci a ponechá je takto uveřejněné po dobu 3 let. Obsahem uveřejněného rozhodnutí nesmějí být údaje identifikující jinou osobu než pachatele.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).