Hlavní navigace

Zákon o kontrole obchodu s výrobky - ČÁST PRVNÍ - Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů

Předpis č. 228/2005 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

ČÁST PRVNÍ

Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů zvláštními právními předpisy2),

a) při jejich přepravě z území ostatních členských států Evropské unie na území České republiky nebo přepravě těchto výrobků z území České republiky na území ostatních členských států Evropské unie (dále jen „přeprava“),

b) při jejich dovozu z území jiného než členského státu Evropské unie na území České republiky (dále jen „dovoz“), nebo

c) při jejich vývozu z území České republiky do jiného než členského státu Evropské unie v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) (dále jen „vývoz“).

Tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů4).

(2) Vláda nařízením stanoví seznam výrobků (dále jen "stanovené výrobky"), podmínky jejich přepravy a dovozu, a to i ve vztahu ke státům vymezeným v tomto nařízení, jakož i další podrobnosti požadavků uvedených v § 2 až 4 a vzory žádostí o udělení povolení povolení k přepravě a k dovozu (dále jen „povolení“).

(3) Stanovené výrobky mohou být přepravovány a dováženy jen na základě povolení Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen "povolení"). Vývoz výrobků určených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) (dále jen „určené výrobky“) lze provádět jen na základě vývozního povolení (dále jen „povolení k vývozu“). Povolení a povolení k vývozu vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“).

(4) Přeprava a dovoz stanovených výrobků, které mají neobchodní charakter podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí celní kodex Unie5), nepodléhá povolení.

Povolení

§ 2

(1) O udělení povolení rozhoduje ministerstvo na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby oprávněné na území České republiky podnikat (dále jen "žadatel").

(2) Žádost o udělení povolení, vedle obecných náležitostí, musí obsahovat

a) funkce, jméno a příjmení zpracovatele žádosti, číslo telefonu nebo faxu nebo elektronickou adresu,

b) navrhovanou dobu platnosti povolení, nejdéle však na jeden rok,

c) název stanoveného výrobku, jeho množství nebo objem vyjádřené v jednotkách uvedených v nařízení vlády, případně další specifikace výrobku,

d) podpoložku a v případě, že není stanovena, položku kombinované nomenklatury společného celního sazebníku6) označující stanovené výrobky, na jejichž přepravu nebo dovoz se žádá povolení,

e) identifikační údaje výrobce, a to obchodní firmu nebo název, adresu sídla a stát, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště nebo místo podnikání a stát, jde-li o fyzickou osobu,

f) identifikační údaje zahraničního smluvního partnera, a to obchodní firmu nebo název, adresu sídla a stát, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště nebo místo podnikání a stát, jde-li o fyzickou osobu,

g) identifikační údaje příjemce při přepravě stanovených výrobků z území České republiky na území ostatních členských států Evropské unie, pokud je odlišný od zahraničního smluvního partnera, a to obchodní firmu nebo název, adresu sídla a stát, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště nebo místo podnikání a stát, jde-li o fyzickou osobu,

h) identifikační údaje o konečném uživateli, je-li znám, a to obchodní firmu nebo název, adresu sídla a stát, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště nebo místo podnikání a stát, jde-li o fyzickou osobu,

i) název země, odkud je stanovený výrobek dovážen nebo přepravován nebo název země, do které je výrobek přepravován,

j) účel přepravy nebo dovozu,

k) celkovou cenu dovážených nebo přepravovaných stanovených výrobků v korunách českých, dle přiložených dokladů k žádosti,

l) prohlášení žadatele, že informace uvedené v žádosti o udělení povolení pro přepravu nebo dovoz jsou v souladu s předloženými doklady a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že stanovené výrobky budou prodávány pouze k povolenému účelu.

(3) Žádost o udělení povolení musí být doložena

a) povolením nebo jiným dokladem podle zvláštních právních předpisů2),

b) v případě dovozu a přepravy stanovených výrobků oznámením identifikace označení7) nebo prohlášením žadatele o neoznačení výrobku zkušební značkou,

c) dalšími doklady, které stanoví nařízení vlády.

(4) V žádosti o povolení žadatel kromě požadavků uvedených v odstavci 2 uvede státy, jimiž hodlá zboží provážet.

§ 3

(1) Předkládání žádostí o povolení není časově omezeno, pokud nařízení vlády nestanoví jinak.

(2) O žádosti o povolení rozhodne ministerstvo bez zbytečných odkladů, nejdéle do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech může tato lhůta činit 60 dnů ode dne doručení žádosti.

§ 4

(1) Povolení obsahuje, kromě obecných náležitostí,

a) evidenční číslo povolení,

b) podpoložku kombinované nomenklatury společného celního sazebníku6) označující stanovené výrobky, na něž se povolení vydává,

c) název stanoveného výrobku, jeho množství nebo objem vyjádřené v měrných jednotkách, včetně celkové ceny v Kč,

d) dobu platnosti povolení, maximálně v délce jednoho roku,

e) název země konečného uživatele v případě přemístění výrobku z České republiky, název země, odkud výrobek přichází v případě přemístění do České republiky,

f) případné další podmínky, je-li to nezbytné z důvodu plnění mezinárodních závazků České republiky nebo jejích zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů,

g) upozornění na povinnost vrátit udělené povolení do 20 pracovních dnů po jeho vyčerpání nebo ukončení jeho platnosti ministerstvu, včetně sdělení údaje o ceně a množství přepravovaného nebo dováženého zboží.

(2) Povolení může obsahovat kromě údajů podle odstavce 1 i názvy států, jimiž lze zboží provážet, údaje o zahraničním smluvním partnerovi, údaje o příjemci, pokud je odlišný od zahraničního smluvního partnera, údaje o konečném uživateli a údaje o obchodním případu, pokud to vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy.

(3) V případě dovozu se v povolení vymezí místo pro záznamy celních úřadů o využívání uděleného povolení; v případě přepravy se v povolení vymezí místo pro záznamy žadatele o využívání uděleného povolení.

§ 5

(1) Povolení, které je jinak potřebné k propuštění stanovených výrobků do celního režimu nebo ke zpětnému vývozu, se nevyžaduje k propuštění do celního režimu

a) tranzitu,

b) uskladnění v celním skladu.

(2) Povolení se nevyžaduje k propuštění stanovených výrobků do celního režimu svobodného pásma.

§ 6

Povolení nelze převést ani nepřechází na právního nástupce. Osoba, které bylo povolení uděleno, musí proto povolení předložit celnímu úřadu, v případě dovozu spolu s celním prohlášením, jako deklarant, nebo Policii České republiky v případě přepravy. Osoba, které bylo povolení uděleno, je povinna toto povolení ministerstvu vrátit do 20 pracovních dnů po jeho vyčerpání nebo ukončení jeho platnosti.

§ 7

(1) Povolení ministerstvo neudělí, jestliže

a) nejsou splněny náležitosti stanovené v § 2,

b) to vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy,

c) porušil žadatel podstatně povinnosti stanovené tímto zákonem v době, od které neuplynul více než 1 rok, nebo

d) žadateli bylo v době kratší než jeden rok před podáním žádosti podle § 8 odst. 1 písm. a) a b) odejmuto povolení.

(2) V případě neudělení povolení podle odstavce 1 stát neodpovídá fyzické nebo právnické osobě za případnou škodu, která jí vznikla neudělením povolení.

§ 7a

Pozastavení čerpání povolení

(1) V případě, že je to nutné z důvodů ochrany mezinárodních závazků České republiky nebo jejích zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů, ministerstvo pozastaví výkon práv a povinností z povolení (dále jen „čerpání povolení“). Rozklad proti rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení nemá odkladný účinek. Pominou-li tyto důvody a není-li důvod k postupu podle § 8 odst. 1, ministerstvo rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení zruší.

(2) V případě pozastavení čerpání povolení podle odstavce 1 stát neodpovídá fyzické nebo právnické osobě za škodu, která jí vznikla pozastavením čerpání povolení.

§ 8

Odejmutí povolení

(1) Ministerstvo udělené povolení odejme, jestliže

a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

b) nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v něm stanovené, nebo

c) to vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo povolení odejmuto, je povinna vrátit originál povolení ministerstvu nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí rozhodnutí o odejmutí povolení.

(3) V případech uvedených v odstavci 1 stát neodpovídá fyzické nebo právnické osobě, které bylo uděleno povolení, za škodu, která jí vznikla jeho oprávněným odejmutím.

Povolení k vývozu 

§ 8a

(1) O udělení povolení k vývozu rozhoduje ministerstvo na základě žádosti podané vývozcem. Pro náležitosti žádosti o udělení povolení k vývozu platí § 2 odst. 2, 3 a 4 obdobně, přičemž konečným uživatelem se rozumí konečný příjemce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3). Vzor žádosti o udělení povolení k vývozu stanoví vláda nařízením.

(2) Pokud jsou určené výrobky umístěny v jednom či více jiných členských státech Evropské unie, než je stát, v němž byla podána žádost o povolení k vývozu, musí být tato skutečnost v žádosti uvedena.

§ 8b

(1) O žádosti o povolení k vývozu rozhodne ministerstvo bez zbytečných odkladů, nejdéle však do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 60 dní. Při rozhodování o žádosti musí být splněny a doloženy požadavky15) stanovené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3); ministerstvo rozhodne o žádosti na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, kterými jsou

a) Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a dodržování mezinárodních závazků České republiky, zejména závazků vyplývajících z vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství České republiky v mezinárodních organizacích,

b) Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti.

(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 vydá dotčený orgán ve lhůtě 20 dnů od doručení stejnopisu žádosti o povolení k vývozu; ve zvlášť složitých případech a na odůvodněnou žádost lze tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. Závazné stanovisko musí obsahovat souhlas či nesouhlas dotčeného orgánu, který je odůvodněn.

(3) Ministerstvo udělí povolení s platností v délce nejvýše 1 roku. Povolení k vývozu se vydává na formuláři uvedeném v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3).

(4) Ministerstvo informuje Český báňský úřad o udělení povolení k vývozu, kterým se povoluje vývoz zápalek a bezdýmného nebo černého prachu.

(5) Ustanovení o povolení podle § 5 a 6 platí pro povolení k vývozu obdobně.

§ 8c

(1) Povolení k vývozu ministerstvo neudělí, jestliže

a) žadatel nesplnil požadavky stanovené v § 8a,

b) bylo vydáno nesouhlasné závazné stanovisko podle § 8b,

c) vývozce nepoužívá přiměřené a vhodné prostředky a postupy pro zajištění souladu s ustanoveními a cíli přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3), tohoto zákona a s podmínkami povolení k vývozu, a s hledisky týkajícími se zamýšleného konečného použití, příjemce, určeného konečného příjemce a nebezpečí zneužití,

d) členský stát informovaný podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem15) vznesl námitky proti udělení povolení k vývozu,

e) žadatel nesplňuje podmínky pro vydání povolení k vývozu15) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3), nebo

f) žadateli bylo v době kratší než 1 rok před podáním žádosti podle § 8e odst. 1 písm. a), b) odejmuto povolení.

(2) Ustanovení o neudělení povolení podle § 7 odst. 1 písm. c) se použije pro neudělení povolení k vývozu obdobně. Pro odpovědnost v případě neudělení povolení k vývozu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) se použije § 7 odst. 2 obdobně.

§ 8d

Pozastavení čerpání povolení k vývozu

(1) V případech stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) ministerstvo na návrh dotčeného orgánu pozastaví čerpání povolení k vývozu. Rozklad proti rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení k vývozu nemá odkladný účinek.

(2) Pominou-li důvody podle odstavce 1 a není-li důvod k postupu podle § 8e, ministerstvo na návrh dotčeného orgánu, na základě jehož návrhu bylo rozhodnuto o pozastavení čerpání povolení k vývozu, rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení k vývozu zruší.

(3) Pro odpovědnost v případě pozastavení čerpání povolení k vývozu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) se použije § 7a odst. 2 obdobně.

§ 8e

Odejmutí povolení k vývozu

(1) Ministerstvo udělené povolení k vývozu odejme, jestliže

a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

b) nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v něm stanovené,

c) to vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy, nebo

d) jestliže osoba, které bylo povolení uděleno, přestala splňovat podmínky pro udělení povolení k vývozu.

(2) Ustanovení o vrácení povolení podle § 8 odst. 2 a ustanovení o odpovědnosti podle § 8 odst. 3 platí pro povolení k vývozu obdobně.

§ 10

Dohled celních orgánů

(1) Celní úřady dohlížejí, zda je obchod se stanovenými výrobky a určenými výrobky prováděn pouze fyzickými nebo právnickými osobami, kterým bylo uděleno povolení nebo povolení k vývozu podle tohoto zákona, a zda je prováděn v rozsahu a za podmínek stanovených tímto povolením.

(2) V průběhu přepravy nebo dovozu musí být stanovené výrobky a v průběhu vývozu musí být určené výrobky doprovázeny originálem povolení podle zvláštního zákona11). V průběhu přepravy, dovozu nebo vývozu musí být stanovené výrobky a určené výrobky dále doprovázeny originálem povolení, pokud jde o přepravu nebo dovoz, nebo originálem povolení k vývozu, pokud jde o vývoz. Povolení podle vět první a druhé musí být na vyžádání v průběhu kontroly předložena celním úřadům.

(3) Celní úřad je při výkonu dohledu podle odstavců 1 a 2 oprávněn požadovat předložení originálu povolení nebo povolení k vývozu podle tohoto zákona a zapisovat na tento originál podstatné údaje o skutečnostech, které se váží k jeho využívání; zápisy do těchto povolení opatří datem provedení zápisu a údajem jednoznačně identifikujícím toho, kdo zápis provedl.

(4) Shledá-li celní úřad, že obchod se stanovenými výrobky nebo určenými výrobky není prováděn v souladu s tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) v případě určených výrobků nebo se zvláštními právními předpisy nebo s podmínkami stanovenými v povolení nebo v povolení k vývozu, postupuje podle § 11a až 11c a § 14 až 16 a neprodleně o tom informuje ministerstvo.

§ 11

Kontrola

Kontrolovat přepravu a dovoz stanovených výrobků a vývoz určených výrobků jsou oprávněny provádět příslušné celní úřady. Při pátrání po stanovených výrobcích a určených výrobcích uniklých celnímu dohledu a zajišťování osoby, která tyto výrobky tomuto dohledu odňala nebo se tohoto odnětí zúčastnila, postupují podle zvláštních právních předpisů.

Zajištění stanovených výrobků a zajištění určených výrobků

§ 11a

Celní úřad může zajistit stanovené výrobky nebo určené výrobky (dále jen „zajištění“), lze-li důvodně předpokládat, že stanovené výrobky nebo určené výrobky byly užity nebo určeny ke spáchání správního deliktu anebo byly správním deliktem získány nebo byly nabyty za jinou věc správním deliktem získanou. Celní úřad při zajištění postupuje tak, aby práva třetích osob nebyla omezena nad míru nutnou ke splnění účelu zajištění16).

Celní úřad může zajistit stanovené výrobky nebo určené výrobky (dále jen „zajištění“), lze-li důvodně předpokládat, že stanovené výrobky nebo určené výrobky byly užity nebo určeny ke spáchání přestupku anebo byly přestupkem získány nebo byly nabyty za jinou věc přestupkem získanou. Celní úřad při zajištění postupuje tak, aby práva třetích osob nebyla omezena nad míru nutnou ke splnění účelu zajištění16).

§ 11b

(1) Celní úřad vydá o zajištění rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(2) V rozhodnutí o zajištění se uvedou důvody, pro které se stanovené výrobky nebo určené výrobky zajišťují, a dále se uvede, že zajištěné stanovené výrobky nebo určené výrobky mohou být prodány zpravidla ve veřejné dražbě k uhrazení dlužné částky na uložené pokutě, nebude-li pokuta zaplacena. Pokud je to účelné, může celní úřad stanovit, že se stanovené výrobky nebo určené výrobky ponechávají osobě, která je vlastní nebo drží; přitom tato osoba nesmí stanovené výrobky nebo určené výrobky používat, převést na jinou osobu, nebo s nimi jinak nakládat.

(3) Osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění, je povinna výrobky, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, celnímu úřadu vydat, pokud celní úřad nepostupuje podle odstavce 2 věty druhé; nejsou-li tyto výrobky na výzvu celního úřadu vydány, může celní úřad tyto výrobky odejmout osobě, která je má u sebe.

(4) O vydání nebo odnětí zajištěných stanovených výrobků nebo určených výrobků se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede též popis stanovených výrobků nebo určených výrobků. Osobě, která stanovené výrobky nebo určené výrobky vydala, nebo které byly stanovené výrobky nebo určené výrobky odňaty, vystaví celní úřad potvrzení o vydání nebo odnětí těchto výrobků.

§ 11c

Nejsou-li zajištěné stanovené výrobky nebo určené výrobky k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání v řízení o správním deliktu anebo postup podle § 15c, vrátí se osobě, které byly zajištěny.

Nejsou-li zajištěné stanovené výrobky nebo určené výrobky k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání v řízení o přestupku anebo postup podle § 15c, vrátí se osobě, které byly zajištěny.

§ 12

Poskytnutí údajů pro účely tohoto zákona

(1) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se povolení a povolení k vývozu a celního řízení, a to v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle § 4 a § 8b odst. 3. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro správní řízení podle tohoto zákona, kontrolu dodržování podmínek stanovených v povolení a povolení k vývozu a ukládání sankcí.

(1) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se povolení a povolení k vývozu a celního řízení, a to v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle § 4 a § 8b odst. 3. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro správní řízení podle tohoto zákona, kontrolu dodržování podmínek stanovených v povolení a povolení k vývozu a ukládání správních trestů.

(2) Ministerstvo poskytne v jednotlivých případech na žádost podle zvláštního právního předpisu12) údaje v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle § 4 a § 8b odst. 3.

§ 13

Uchovávání informací

Ministerstvo uchovává rozhodnutí nebo usnesení ve věci přepravy a dovozu stanovených výrobků a rozhodnutí nebo usnesení ve věci vývozu určených výrobků po dobu 30 let ode dne

a) vydání rozhodnutí, kterým se žádost o vydání povolení a žádost o vydání povolení k vývozu zamítá,

b) vydání usnesení, kterým se zastavuje řízení,

c) vydání rozhodnutí, kterým se povolení a povolení k vývozu odejímá,

d) ukončení platnosti povolení a povolení k vývozu, nebo

e) vyčerpání povolení a povolení k vývozu.

Správní delikty

Přestupky

§ 14

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 1 odst. 3

1. přepraví nebo doveze stanovený výrobek bez povolení, nebo

2. vyveze určený výrobek bez povolení k vývozu,

b) nesplní některou z povinností stanovenou v povolení nebo v povolení k vývozu,

c) v rozporu s § 6 nevrátí povolení nebo nevrátí povolení k vývozu podle § 8b odst. 5,

d) v rozporu s § 8 odst. 2 nevrátí odejmuté povolení nebo nevrátí odejmuté povolení k vývozu podle § 8e odst. 2,

e) provádí přepravu nebo dovoz stanovených výrobků v rozporu s § 7a odst. 1,

f) provádí vývoz určených výrobků v rozporu s § 8d odst. 1,

g) nesplní povinnost podle § 10 odst. 2,

h) jako osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění, v rozporu s § 11b odst. 3 nevydá stanovené výrobky nebo určené výrobky celnímu úřadu, nebo

i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) neposkytne překlad všech dokumentů, které byly poskytnuty jako průkazní doklady.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 3000000 Kč, nebo do výše pětinásobku ceny stanovených výrobků nebo určených výrobků, je-li pětinásobek ceny stanovených výrobků nebo určených výrobků vyšší než 3000000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f),

b) 100000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), g) a i),

c) 3000000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. h).

§ 15

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 1 odst. 3

1. přepraví nebo doveze stanovený výrobek bez povolení, nebo

2. vyveze určený výrobek bez povolení k vývozu,

b) nesplní některou z povinností stanovenou v povolení nebo v povolení k vývozu,

c) v rozporu s § 6 nevrátí povolení nebo nevrátí povolení k vývozu podle § 8b odst. 5,

d) v rozporu s § 8 odst. 2 nevrátí odejmuté povolení nebo nevrátí odejmuté povolení k vývozu podle § 8e odst. 2,

e) provádí přepravu nebo dovoz stanovených výrobků v rozporu s § 7a,

f) provádí vývoz určených výrobků v rozporu s § 8d odst. 1,

g) nesplní povinnost podle § 10 odst. 2,

h) jako osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění, v rozporu s § 11b odst. 3 nevydá stanovené výrobky nebo určené výrobky celnímu úřadu, nebo

i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) neposkytne překlad všech dokumentů, které byly poskytnuty jako průkazní doklady.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 5000000 Kč, nebo do výše pětinásobku ceny stanovených výrobků nebo určených výrobků, je-li pětinásobek ceny stanovených výrobků nebo určených výrobků vyšší než 5000000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f),

b) 500000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), g) a i),

c) 5000000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. h).

§ 15a

Propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků

(1) Propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků lze uložit samostatně nebo společně s pokutou, jestliže tyto výrobky náleží pachateli správního deliktu a tyto výrobky byly

a) ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo

b) správním deliktem získány nebo byly nabyty za věc získanou správním deliktem.

(2) Propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků nelze uložit, jestliže je jejich hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(3) Vlastníkem propadnutých stanovených výrobků nebo určených výrobků se stává stát.

§ 15b

Zabrání stanovených výrobků nebo určených výrobků

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků podle § 15a odst. 1, lze v případě, jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem, rozhodnout, že se takové stanovené výrobky a určené výrobky zabírají, jestliže

a) náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt postihnout, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu, nebo mu nenáleží zcela.

(2) O zabrání stanovených výrobků nebo určených výrobků nelze rozhodnout, jestliže je jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynulo 6 let.

(3) Vlastníkem zabraných stanovených výrobků nebo určených výrobků se stává stát.

§ 15c

Kontrolované stanovené výrobky nebo určené výrobky, o jejichž propadnutí nebo zabrání bylo pravomocně rozhodnuto, prodá příslušná organizační složka státu zpravidla ve veřejné dražbě; výtěžek z prodeje po odečtení nákladů prodeje je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokud tyto výrobky nelze prodat, zajistí příslušná organizační složka státu jejich zničení, a to na náklady toho, komu byla sankce propadnutí nebo zabrání kontrolovaných stanovených výrobků nebo určených výrobků uložena.

Kontrolované stanovené výrobky nebo určené výrobky, o jejichž propadnutí nebo zabrání bylo pravomocně rozhodnuto, prodá příslušná organizační složka státu zpravidla ve veřejné dražbě; výtěžek z prodeje po odečtení nákladů prodeje je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokud tyto výrobky nelze prodat, zajistí příslušná organizační složka státu jejich zničení, a to na náklady toho, komu bylo propadnutí nebo zabrání kontrolovaných stanovených výrobků nebo určených výrobků uloženo.

§ 16

Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Přestupek podle § 14 v prvním stupni projedná celní úřad, v jehož obvodu byl přestupek zjištěn; příslušný celní úřad může postoupit věc k projednání celnímu úřadu, v jehož obvodu osoba, která se přestupku dopustila, bydlí nebo pracuje. Správní delikt podle § 15 projedná celní úřad, v jehož obvodu má právnická osoba sídlo; nemá-li právnická osoba sídlo v České republice, projedná správní delikt celní úřad, v jehož obvodu byl správní delikt zjištěn.

(1) Přestupek podle § 14 projedná celní úřad, v jehož obvodu byl přestupek zjištěn; příslušný celní úřad může postoupit věc k projednání celnímu úřadu, v jehož obvodu osoba, která se přestupku dopustila, bydlí nebo pracuje. Přestupek podle § 15 projedná celní úřad, v jehož obvodu má právnická osoba sídlo; nemá-li právnická osoba sídlo v České republice, projedná přestupek celní úřad, v jehož obvodu byl přestupek zjištěn.

(2) Pokus přestupku podle § 14 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 a § 15 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 je trestný.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby13) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Uložená pokuta je příjmem státního rozpočtu České republiky.

Přechodná ustanovení

§ 17

(1) Platná úřední povolení (licence) udělená podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, se považují za povolení vydaná podle tohoto zákona.

(2) Řízení o udělení licencí zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona.

Zmocňovací ustanovení

§ 18

Vláda vydá nařízení k provedení § 1 odst. 2 a § 8a odst. 1.

Zrušovací ustanovení

§ 19

Zrušuje se:

1. Zákon č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů.

2. Zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

3. Nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

4. Nařízení vlády č. 446/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

5. Nařízení vlády č. 495/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb.

6. Nařízení vlády č. 264/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb. a nařízení vlády č. 495/2000 Sb.

7. Nařízení vlády č. 397/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nařízení vlády č. 404/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nařízení vlády č. 481/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Nařízení vlády č. 561/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Nařízení vlády č. 263/2001 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky.

12. Nařízení vlády č. 194/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s uplatňováním ochranných opatření podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).