Hlavní navigace

Zákon o kontrole obchodu s výrobky - Povolení k vývozu 

Předpis č. 228/2005 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

Povolení k vývozu 

§ 8a

(1) O udělení povolení k vývozu rozhoduje ministerstvo na základě žádosti podané vývozcem. Pro náležitosti žádosti o udělení povolení k vývozu platí § 2 odst. 2, 3 a 4 obdobně, přičemž konečným uživatelem se rozumí konečný příjemce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3). Vzor žádosti o udělení povolení k vývozu stanoví vláda nařízením.

(2) Pokud jsou určené výrobky umístěny v jednom či více jiných členských státech Evropské unie, než je stát, v němž byla podána žádost o povolení k vývozu, musí být tato skutečnost v žádosti uvedena.

§ 8b

(1) O žádosti o povolení k vývozu rozhodne ministerstvo bez zbytečných odkladů, nejdéle však do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 60 dní. Při rozhodování o žádosti musí být splněny a doloženy požadavky15) stanovené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3); ministerstvo rozhodne o žádosti na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, kterými jsou

a) Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a dodržování mezinárodních závazků České republiky, zejména závazků vyplývajících z vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství České republiky v mezinárodních organizacích,

b) Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti.

(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 vydá dotčený orgán ve lhůtě 20 dnů od doručení stejnopisu žádosti o povolení k vývozu; ve zvlášť složitých případech a na odůvodněnou žádost lze tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. Závazné stanovisko musí obsahovat souhlas či nesouhlas dotčeného orgánu, který je odůvodněn.

(3) Ministerstvo udělí povolení s platností v délce nejvýše 1 roku. Povolení k vývozu se vydává na formuláři uvedeném v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3).

(4) Ministerstvo informuje Český báňský úřad o udělení povolení k vývozu, kterým se povoluje vývoz zápalek a bezdýmného nebo černého prachu.

(5) Ustanovení o povolení podle § 5 a 6 platí pro povolení k vývozu obdobně.

§ 8c

(1) Povolení k vývozu ministerstvo neudělí, jestliže

a) žadatel nesplnil požadavky stanovené v § 8a,

b) bylo vydáno nesouhlasné závazné stanovisko podle § 8b,

c) vývozce nepoužívá přiměřené a vhodné prostředky a postupy pro zajištění souladu s ustanoveními a cíli přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3), tohoto zákona a s podmínkami povolení k vývozu, a s hledisky týkajícími se zamýšleného konečného použití, příjemce, určeného konečného příjemce a nebezpečí zneužití,

d) členský stát informovaný podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem15) vznesl námitky proti udělení povolení k vývozu,

e) žadatel nesplňuje podmínky pro vydání povolení k vývozu15) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3), nebo

f) žadateli bylo v době kratší než 1 rok před podáním žádosti podle § 8e odst. 1 písm. a), b) odejmuto povolení.

(2) Ustanovení o neudělení povolení podle § 7 odst. 1 písm. c) se použije pro neudělení povolení k vývozu obdobně. Pro odpovědnost v případě neudělení povolení k vývozu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) se použije § 7 odst. 2 obdobně.

§ 8d

Pozastavení čerpání povolení k vývozu

(1) V případech stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) ministerstvo na návrh dotčeného orgánu pozastaví čerpání povolení k vývozu. Rozklad proti rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení k vývozu nemá odkladný účinek.

(2) Pominou-li důvody podle odstavce 1 a není-li důvod k postupu podle § 8e, ministerstvo na návrh dotčeného orgánu, na základě jehož návrhu bylo rozhodnuto o pozastavení čerpání povolení k vývozu, rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení k vývozu zruší.

(3) Pro odpovědnost v případě pozastavení čerpání povolení k vývozu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) se použije § 7a odst. 2 obdobně.

§ 8e

Odejmutí povolení k vývozu

(1) Ministerstvo udělené povolení k vývozu odejme, jestliže

a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

b) nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v něm stanovené,

c) to vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy, nebo

d) jestliže osoba, které bylo povolení uděleno, přestala splňovat podmínky pro udělení povolení k vývozu.

(2) Ustanovení o vrácení povolení podle § 8 odst. 2 a ustanovení o odpovědnosti podle § 8 odst. 3 platí pro povolení k vývozu obdobně.

§ 10

Dohled celních orgánů

(1) Celní úřady dohlížejí, zda je obchod se stanovenými výrobky a určenými výrobky prováděn pouze fyzickými nebo právnickými osobami, kterým bylo uděleno povolení nebo povolení k vývozu podle tohoto zákona, a zda je prováděn v rozsahu a za podmínek stanovených tímto povolením.

(2) V průběhu přepravy nebo dovozu musí být stanovené výrobky a v průběhu vývozu musí být určené výrobky doprovázeny originálem povolení podle zvláštního zákona11). V průběhu přepravy, dovozu nebo vývozu musí být stanovené výrobky a určené výrobky dále doprovázeny originálem povolení, pokud jde o přepravu nebo dovoz, nebo originálem povolení k vývozu, pokud jde o vývoz. Povolení podle vět první a druhé musí být na vyžádání v průběhu kontroly předložena celním úřadům.

(3) Celní úřad je při výkonu dohledu podle odstavců 1 a 2 oprávněn požadovat předložení originálu povolení nebo povolení k vývozu podle tohoto zákona a zapisovat na tento originál podstatné údaje o skutečnostech, které se váží k jeho využívání; zápisy do těchto povolení opatří datem provedení zápisu a údajem jednoznačně identifikujícím toho, kdo zápis provedl.

(4) Shledá-li celní úřad, že obchod se stanovenými výrobky nebo určenými výrobky není prováděn v souladu s tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) v případě určených výrobků nebo se zvláštními právními předpisy nebo s podmínkami stanovenými v povolení nebo v povolení k vývozu, postupuje podle § 11a až 11c a § 14 až 16 a neprodleně o tom informuje ministerstvo.

§ 11

Kontrola

Kontrolovat přepravu a dovoz stanovených výrobků a vývoz určených výrobků jsou oprávněny provádět příslušné celní úřady. Při pátrání po stanovených výrobcích a určených výrobcích uniklých celnímu dohledu a zajišťování osoby, která tyto výrobky tomuto dohledu odňala nebo se tohoto odnětí zúčastnila, postupují podle zvláštních právních předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).