Hlavní navigace

Zákon o kontrole obchodu s výrobky - Zajištění stanovených výrobků a zajištění určených výrobků

Předpis č. 228/2005 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

Zajištění stanovených výrobků a zajištění určených výrobků

§ 11a

Celní úřad může zajistit stanovené výrobky nebo určené výrobky (dále jen „zajištění“), lze-li důvodně předpokládat, že stanovené výrobky nebo určené výrobky byly užity nebo určeny ke spáchání správního deliktu anebo byly správním deliktem získány nebo byly nabyty za jinou věc správním deliktem získanou. Celní úřad při zajištění postupuje tak, aby práva třetích osob nebyla omezena nad míru nutnou ke splnění účelu zajištění16).

Celní úřad může zajistit stanovené výrobky nebo určené výrobky (dále jen „zajištění“), lze-li důvodně předpokládat, že stanovené výrobky nebo určené výrobky byly užity nebo určeny ke spáchání přestupku anebo byly přestupkem získány nebo byly nabyty za jinou věc přestupkem získanou. Celní úřad při zajištění postupuje tak, aby práva třetích osob nebyla omezena nad míru nutnou ke splnění účelu zajištění16).

§ 11b

(1) Celní úřad vydá o zajištění rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(2) V rozhodnutí o zajištění se uvedou důvody, pro které se stanovené výrobky nebo určené výrobky zajišťují, a dále se uvede, že zajištěné stanovené výrobky nebo určené výrobky mohou být prodány zpravidla ve veřejné dražbě k uhrazení dlužné částky na uložené pokutě, nebude-li pokuta zaplacena. Pokud je to účelné, může celní úřad stanovit, že se stanovené výrobky nebo určené výrobky ponechávají osobě, která je vlastní nebo drží; přitom tato osoba nesmí stanovené výrobky nebo určené výrobky používat, převést na jinou osobu, nebo s nimi jinak nakládat.

(3) Osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění, je povinna výrobky, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, celnímu úřadu vydat, pokud celní úřad nepostupuje podle odstavce 2 věty druhé; nejsou-li tyto výrobky na výzvu celního úřadu vydány, může celní úřad tyto výrobky odejmout osobě, která je má u sebe.

(4) O vydání nebo odnětí zajištěných stanovených výrobků nebo určených výrobků se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede též popis stanovených výrobků nebo určených výrobků. Osobě, která stanovené výrobky nebo určené výrobky vydala, nebo které byly stanovené výrobky nebo určené výrobky odňaty, vystaví celní úřad potvrzení o vydání nebo odnětí těchto výrobků.

§ 11c

Nejsou-li zajištěné stanovené výrobky nebo určené výrobky k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání v řízení o správním deliktu anebo postup podle § 15c, vrátí se osobě, které byly zajištěny.

Nejsou-li zajištěné stanovené výrobky nebo určené výrobky k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání v řízení o přestupku anebo postup podle § 15c, vrátí se osobě, které byly zajištěny.

§ 12

Poskytnutí údajů pro účely tohoto zákona

(1) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se povolení a povolení k vývozu a celního řízení, a to v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle § 4 a § 8b odst. 3. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro správní řízení podle tohoto zákona, kontrolu dodržování podmínek stanovených v povolení a povolení k vývozu a ukládání sankcí.

(1) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se povolení a povolení k vývozu a celního řízení, a to v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle § 4 a § 8b odst. 3. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro správní řízení podle tohoto zákona, kontrolu dodržování podmínek stanovených v povolení a povolení k vývozu a ukládání správních trestů.

(2) Ministerstvo poskytne v jednotlivých případech na žádost podle zvláštního právního předpisu12) údaje v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle § 4 a § 8b odst. 3.

§ 13

Uchovávání informací

Ministerstvo uchovává rozhodnutí nebo usnesení ve věci přepravy a dovozu stanovených výrobků a rozhodnutí nebo usnesení ve věci vývozu určených výrobků po dobu 30 let ode dne

a) vydání rozhodnutí, kterým se žádost o vydání povolení a žádost o vydání povolení k vývozu zamítá,

b) vydání usnesení, kterým se zastavuje řízení,

c) vydání rozhodnutí, kterým se povolení a povolení k vývozu odejímá,

d) ukončení platnosti povolení a povolení k vývozu, nebo

e) vyčerpání povolení a povolení k vývozu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).