Hlavní navigace

Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách - ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení

Předpis č. 280/1992 Sb.

Vyhlášené znění

280/1992 Sb. Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Tento zákon upravuje vznik, činnost a zánik resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven1) (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") a jejich vztah k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.2)

§ 2

Druhy zaměstnaneckých pojišťoven

(4) Další zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna s meziresortní a mezioborovou působností.

§ 3

Zřizovatel zaměstnanecké pojišťovny

Zaměstnaneckou pojišťovnu zřizuje na základě žádosti podnikatelských subjektů nebo příslušného ministerstva (dále jen "žadatel") svým rozhodnutím ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "zřizovatel").

§ 4

Podmínky vzniku zaměstnanecké pojišťovny

(1) Ke zřízení zaměstnanecké pojišťovny musí žadatel doložit

a) že zaměstnává nebo že organizace jím založené nebo zřízené, popřípadě jemu podléhající záměstnávají nejméně 20 000 zaměstnanců,

b) rozbor předpokládaných příjmů a výdajů zaměstnanecké pojišťovny; součástí rozboru je i pojistný plán,

c) závazek, že pokryje pořizovací náklady zaměstnanecké pojišťovny,

d) návrh statutu zaměstnanecké pojišťovny,

e) souhlas většiny zaměstnanců, který lze nahradit souhlasem příslušných odborových orgánů, je-li více než polovina zaměstnanců odborově organizována.

(2) Pokud žadatel nesplňuje podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. a), lze z jedné poloviny doplnit stanovený počet registrovanými zájemci o zdravotní pojištění v příslušné zaměstnanecké pojišťovně mimo okruh svých zaměstnanců.

§ 5

Postavení zaměstnanecké pojišťovny

(1) Zaměstnanecká pojišťovna je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(3) Zaměstnanecká pojišťovna se zapisuje do obchodního rejstříku.

§ 6

Zrušení zaměstnanecké pojišťovny

Zaměstnanecká pojišťovna se zrušuje

a) splynutím či sloučením se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky nebo jinou zaměstnaneckou pojišťovnou na základě dohody těchto zdravotních pojišťoven se souhlasem zřizovatele,

b) likvidací, po předchozím vyčerpání jiných opatření. Rozhodnutí o likvidaci musí obsahovat způsob převodu pojištěnců do Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky nebo jiné zaměstnanecké pojišťovny. Vypořádání majetku a závazků zaměstnanecké pojišťovny se řídí obecně závaznými právními předpisy.4)

§ 7

Osobní rozsah pojištění

Zaměstnanecká pojišťovna pojišťuje především zaměstnance, důchodce (bývalé zaměstnance) a jejich rodinné příslušníky těch zaměstnavatelských subjektů, které měly na zřízení této pojišťovny účast, a dále pojištěnce podle zvláštního zákona.3)

§ 8

Rozsah činnosti zaměstnanecké pojišťovny

(1) Zaměstnanecká pojišťovna poskytuje vedle všeobecného zdravotního pojištění i další smluvní zdravotní pojištění a připojištění přesahující rámec potřebné zdravotní péče5) pro okruh pojištěnců předem určený v pojistném plánu.

(2) Zaměstnanecká pojišťovna zprostředkovává úhrady za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zaměstnancům, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči (dále jen "specifická zdravotní péče").

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).