Hlavní navigace

Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách - ČÁST TŘETÍ - Hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven

Předpis č. 280/1992 Sb.

Vyhlášené znění

280/1992 Sb. Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

ČÁST TŘETÍ

Hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven

§ 11

Majetek zaměstnanecké pojišťovny

Zaměstnanecká pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem a vykonává právo hospodaření s majetkem jí svěřeným.

§ 12

Příjmy zaměstnanecké pojišťovny

(1) Příjmy zaměstnanecké pojišťovny zahrnují platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu.

(2) Dalšími příjmy zaměstnanecké pojišťovny mohou být

a) příjmy od zaměstnavatelů, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči o zaměstnance, a to na úhradu zdravotnických výkonů uvedených v § 8 odst. 2,

b) vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů zaměstnanecké pojišťovny,

c) příjmy plynoucí z majetkových sankcí stanovených zvláštním zákonem,6)

d) dary a ostatní příjmy.

§ 13

Výdaje zaměstnanecké pojišťovny

(1) Výdaji zaměstnanecké pojišťovny jsou

a) platby za úhrady potřebné zdravotní péče,3)

b) platby jiným zdravotním pojišťovnám anebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny,

c) úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině minimálně v rozsahu, jaký bude hradit Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,

d) úhrady nákladů na zajištění vlastní činnosti a provozu zaměstnanecké pojišťovny.

(2) Dalšími výdaji zaměstnanecké pojišťovny mohou být

a) platby za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče,

b) příspěvky na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci zdravotnických zařízení,

c) příspěvek na pořízení speciální zdravotnické techniky,

d) úhrady nákladů nad rámec potřebné zdravotní péče.

§ 14

Zaměstnanecká pojišťovna vytváří svůj vlastní účetní a informační systém, který musí navazovat na státní statistickou evidenci a respektovat požadavky průkaznosti.

§ 15

Pojistný plán

Zaměstnanecká pojišťovna je povinna prostřednictvím zřizovatele v termínech stanovených pro předkládání návrhů státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit ministerstvu financí České republiky pojistný plán na následující kalendářní rok a dále bilanci a zprávu o výsledcích hospodaření za běžný kalendářní rok, ověřené auditorem.

§ 16

Fondy zaměstnanecké pojišťovny

(1) Zaměstnanecká pojišťovna vytváří a spravuje

a) základní fond zdravotního pojištění,

b) rezervní fond.

(2) Zaměstnanecká pojišťovna může vytvářet fond pro úhradu závodní preventivní a specifické zdravotní péče (§ 13 odst. 2), další účelové fondy a fondy připojištění podle rozhodnutí správní rady této pojišťovny.

(3) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna zabezpečit oddělenou evidenci fondů a oddělenou evidenci majetku a používání prostředků.

(4) Způsob tvorby a použití fondů zaměstnanecké pojišťovny a uložení finančních, prostředků fondů stanoví ministerstvo financí České republiky vyhláškou.

§ 17

Základní fond zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny

(1) Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě potřebné zdravotní péče. Je tvořen především platbami pojistného.

(2) Schodky vzniklé při hospodaření s tímto fondem jsou kryty finančními prostředky rezervního fondu.

§ 18

Rezervní fond zaměstnanecké pojišťovny

(1) Rezervní fond zaměstnanecké pojišťovny kryje neočekávané výkyvy ve spotřebě základního fondu zdravotního pojištění. Součástí rezervního fondu zaměstnanecké pojišťovny je její majetek.

(2) V případě vyčerpání jedné poloviny tohoto fondu je zaměstnanecká pojišťovna povinná předložit zřizovateli návrh opatření.

(3) Je-li vyčerpání fondu uvedené v odstavci 2 způsobeno nedostatky v hospodaření zaměstnanecké pojišťovny, rozhodne zřizovatel o dohledu nad dalším hospodařením zaměstnanecké pojišťovny, případně o dalších opatřeních k řešení vzniklých nedostatků.

§ 19

Nakládání s finančními prostředky

(1) Finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu zaměstnanecké pojišťovny a příjmy plynoucí z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtovaných touto pojišťovnou v oblasti všeobecného zdravotního pojištění je zaměstnanecká pojišťovna povinna použít na zlepšení zdravotní péče poskytované svým pojištěncům anebo navrhnout snížení sazby pojistného.

(2) Finanční prostředky základního a rezervního fondu zaměstnanecké pojišťovny musí být uloženy v tuzemské bance.7)

(3) Finanční prostředky dalších fondů nesmí zaměstnanecká pojišťovna uložit, převzít nebo investovat v zahraničí.

§ 20

Osvobození od daní

Platby pojistného, příjmy od zaměstnavatelů na úhradu plateb za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče, příjmy plynoucí z přirážek k pojistnému, pokut, poplatků z prodlení podle zvláštního zákona,6) dary a příspěvky nepodléhají daňové povinnosti.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).