Hlavní navigace

Zákon o insolvenčních správcích - Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

Předpis č. 312/2006 Sb.

Znění od 1. 6. 2019

312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích

Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

§ 12

(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci zaniká

a) smrtí insolvenčního správce,

b) byl-li prohlášen za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

c) byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,

d) dnem zrušení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,

e) podal-li ministerstvu písemné oznámení o ukončení činnosti insolvenčního správce, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena,

f) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost, dnem, ke kterému zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo dnem, ke kterému ohlášený společník přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti.

(2) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 5.

(3) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost zvláštního povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 6.

§ 13

Zrušení povolení nebo zvláštního povolení

(1) Ministerstvo zruší

a) povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1, nebo

b) zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2.

(2) Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním řádem nebo insolvenčním zákonem.

§ 13a

Personální a materiální vybavení insolvenčního správce

(1) Pro svou činnost insolvenční správce zajišťuje personální vybavení, kterým jsou jeho zaměstnanci, a materiální vybavení, kterým jsou zejména jeho sídlo, případně provozovny, a jejich hmotné vybavení.

(1) Personální a materiální vybavení insolvenčního správce musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností.

(2) Personální a materiální vybavení insolvenčního správce musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností.

(2) Obsah požadavků na personální a materiální vybavení insolvenčního správce stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Obsah požadavků na materiální vybavení insolvenčního správce stanoví prováděcí právní předpis.

§ 13b

Zaměstnanec insolvenčního správce

(1) Zaměstnanec insolvenčního správce podílející se na činnostech vykonávaných při výkonu funkce insolvenčního správce musí být bezúhonný ve smyslu § 7 odst. 1 a musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou doplněné o odbornou praxi v rozsahu nejméně 6 měsíců.

(2) Odbornou praxí podle odstavce 1 se rozumí výkon činnosti prováděné v délce stanovené týdenní pracovní doby16) a spočívající v odborné práci v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku.

(3) Zaměstnanec pověřený zastupováním insolvenčního správce v řízení před soudem musí mít vysokoškolské právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu.

§ 14

Informační povinnost insolvenčního správce

(1) Insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 9 nebo § 10, zániku práva podle § 12 nebo ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(2) Insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho vlastní činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(3) Insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.

§ 15

Informační povinnost ministerstva

O vydání povolení, vydání zvláštního povolení, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce a zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce advokátovi, daňovému poradci, auditorovi nebo notáři vyrozumí ministerstvo neprodleně také příslušnou komoru.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).