Hlavní navigace

Zákon o insolvenčních správcích - Údaje zapisované do seznamu

Předpis č. 312/2006 Sb.

Znění od 1. 6. 2019

312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích

Údaje zapisované do seznamu

§ 18

(1) Není-li dále stanoveno jinak, u každé zapisované osoby se do seznamu zapisuje

a) údaj identifikující insolvenčního správce,

b) údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

c) údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

d) údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

e) změna údajů zapsaných podle písmen a) až c).

(2) Údaje podle odstavce 1 zapíše ministerstvo do seznamu bez zbytečného odkladu; ustanovení § 10 odst. 2 tím není dotčeno.

§ 19

Údaj identifikující insolvenčního správce

(1) V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje,

a) jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého pobytu, identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob4b), údaj o dosaženém vzdělání a údaj o absolvované odborné praxi,

b) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození jejího ohlášeného společníka,

c) úřední hodiny, ve kterých bude v sídle vykonávat činnost,

d) odborné zaměření insolvenčního správce.

(2) Na základě písemné žádosti insolvenčního správce se do seznamu zapíše adresa provozovny insolvenčního správce a úřední hodiny, ve kterých bude činnost vykonávat. Ve své žádosti insolvenční správce uvede datum zahájení výkonu činnosti v provozovně. K žádosti musí být připojen doklad prokazující právní důvod pro užívání místa, v němž má insolvenční správce provozovnu; k doložení právního důvodu pro užívání místa postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve které jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

§ 20

Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) V rámci údaje o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se do seznamu zapisuje den, ke kterému příslušné fyzické osobě a veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

(2) Jde-li o osobu, která se zapisuje do zvláštní části seznamu, zapisuje se do seznamu den vykonání zvláštní zkoušky.

(2) Jde-li o osobu, která se zapisuje do zvláštní části seznamu, zapisuje se do seznamu den nabytí právní moci zvláštního povolení.

§ 21

Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

V rámci údaje o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, od kterého bylo insolvenčnímu správci pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto pozastavení.

§ 22

Údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

V rámci údaje o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, ke kterému insolvenčnímu správci zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto zániku.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).