Hlavní navigace

Zákon o insolvenčních správcích - HLAVA PÁTÁ  - HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

Předpis č. 312/2006 Sb.

Znění od 1. 6. 2019

312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích

HLAVA PÁTÁ 

HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

§ 27

(1) Ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do seznamu hostujících insolvenčních správců na základě:

a) oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace,

b) oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace a po předložení dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

(2) Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat také označení adresy pro doručování na území České republiky.

(3) Do seznamu nebude zapsán státní příslušník členského státu, kterému v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

§ 28

(1) Pro zápis zahraniční společnosti do seznamu hostujících insolvenčních správců platí ustanovení § 27 odst. 1 a 2 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace se použije ve vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.

(2) Do seznamu nebude zapsána zahraniční společnost, které v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

§ 29

Zápis do seznamu

(1) U hostujícího insolvenčního správce se do seznamu hostujících insolvenčních správců zapisuje

a) údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce,

b) údaj o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13),

c) den zápisu do seznamu,

d) údaj o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce,

e) údaj o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce a

f) změna údajů zapsaných podle písmen a) až d),

g) údaj o bezpečnostní způsobilosti podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

(2) Pro zápis údajů podle odstavce 1 písm. d) a e) platí § 21 a 22 obdobně.

§ 30

Údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce

V rámci údajů identifikujících hostujícího insolvenčního správce se uvede

a) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 3, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození,

b) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 4, jeho forma, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození všech společníků, a

c) adresa pro doručování na území České republiky.

§ 31

V rámci údaje o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13), se uvede

a) členský stát a orgán, který doklad vydal, a

b) doba platnosti a den vydání dokladu.

§ 32

Pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci,

a) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,

b) bylo-li zahájeno řízení o způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, nebo

c) bylo-li na území jiného členského státu zahájeno řízení o zrušení oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle právního řádu tohoto členského státu, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

(2) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce se pozastavuje dnem vydání rozhodnutí. Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo vydáno.

§ 33

Zánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci,

a) přestane-li splňovat podmínky pro dočasný nebo příležitostný výkon činnosti insolvenčního správce na území České republiky, nebo

b) nastanou-li skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až e).

(2) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci také, přestane-li splňovat podmínky pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

§ 34

Ministerstvo může rozhodnout o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce nebo práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, jestliže hostující insolvenční správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním řádem nebo insolvenčním zákonem.

§ 34a

Personální a materiální vybavení hostujícího insolvenčního správce

(1) Personální a materiální vybavení hostujícího insolvenčního správce musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností.

(2) Obsah požadavků na personální a materiální vybavení hostujícího insolvenčního správce stanoví prováděcí právní předpis.

§ 35

Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce

(1) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 32 nebo zániku práva podle § 33; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(2) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(3) Hostující insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).