Hlavní navigace

Zákon o insolvenčních správcích - HLAVA ŠESTÁ - DOHLED

Předpis č. 312/2006 Sb.

Znění od 1. 6. 2019

312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích

HLAVA ŠESTÁ

DOHLED

§ 36

(1) Ministerstvo vykonává dohled nad insolvenčními správci a hostujícími insolvenčními správci.

(2) Ministerstvo

a) dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce splňuje podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce a plní povinnosti stanovené tímto zákonem,

b) zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním správcem a hostujícím insolvenčním správcem odpovídají skutečnosti, zejména zda sídlo zapsané v seznamu je místem, ve kterém insolvenční správce skutečně a převážně v úředních hodinách vykonává činnost, a zda provozovna zapsaná v seznamu je místem, ve kterém skutečně v úředních hodinách vykonává činnost, a

c) dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce plní povinnosti stanovené insolvenčním zákonem.

(3) Kromě oprávnění podle kontrolního řádu je ministerstvo při výkonu dohledu oprávněno

a) nahlížet do spisů, listin, evidenčních pomůcek a jiných nosičů informací insolvenčního správce a do daňové evidence14) nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven, a pořizovat si z nich výpisy a kopie,

b) požadovat ve lhůtě, kterou určí, písemné vyjádření insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce k věci, která je předmětem dohledu,

c) požadovat od insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce, popřípadě jeho zaměstnance, poskytnutí pravdivých a úplných informací k věci, která je předmětem dohledu.

(4) Kromě povinnosti poskytnout požadovanou součinnost podle kontrolního řádu je insolvenční správce a hostující insolvenční správce povinen při výkonu dohledu ministerstvu

a) zaslat ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie požadovaných listin, včetně listin z daňové evidence14) nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl insolvenční správce nebo hostující insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven, případně na dobu nezbytně nutnou spis,

b) poskytnout písemné vyjádření podle odstavce 3 písm. b),

c) na výzvu se dostavit k poskytnutí informací podle odstavce 3 písm. c).

(5) Ministerstvo vyzve insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního správce, aby v přiměřené lhůtě odstranil zjištěné nedostatky.

§ 36a

(1) Soudy a jiné orgány zašlou bez odkladu ministerstvu opisy rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo hostujícího insolvenčního správce.

(2) Pro účely posouzení skutečností, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního správce, je ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí soudního nebo správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují, jestliže nevyplývají z pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.

(3) Ministerstvo si může vyžádat podle zvláštního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů v případě existence důvodného podezření o naplnění předpokladu pro zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Ministerstvo zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní nebo správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států.

§ 36b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 5a odst. 7 nezajistí řádné označení svého sídla nebo své provozovny,

b) v rozporu s § 13a nezajistí pro výkon činnosti insolvenčního správce personální nebo materiální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností,

c) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 14 odst. 1,

d) v rozporu s § 14 odst. 2 neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje,

e) v rozporu s § 14 odst. 3 nepředloží ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu trvalo,

f) v rozporu s § 19 odst. 1 a § 5a odst. 1 neuvede jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost v úředních hodinách,

g) v rozporu s § 19 odst. 2 a § 5a odst. 4 neuvede jako svou provozovnu místo, ve kterém skutečně vykonává činnost v úředních hodinách,

h) provozovna insolvenčního správce se nachází na místě nezpůsobilém pro výkon činností stanovených insolvenčním zákonem nebo se nenachází na adrese provozovny zapsané do seznamu,

f) provozovna insolvenčního správce se nachází na místě nezpůsobilém pro výkon činností stanovených insolvenčním zákonem,

i) požaduje za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona,

g) požádá za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona,

j) opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový návrh odmítnut nebo zamítnut,

h) opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový návrh odmítnut nebo zamítnut,

k) při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo

i) při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem poruší nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo

l) v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.

j) v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.

(2) Insolvenční správce nebo ohlášený společník insolvenčního správce, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, se dopustí přestupku tím, že nevykonává činnost v úředních hodinách sídla nebo provozovny insolvenčního správce.

(2) Insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 5a v sídle nebo provozovně v úředních hodinách nevykonává činnost insolvenčního správce.

(3) Hostující insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 34a nezajistí pro výkon činnosti insolvenčního správce personální nebo materiální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností,

b) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,

a) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,

c) v rozporu s § 35 odst. 2 neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje,

b) v rozporu s § 35 odst. 2 neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje,

d) v rozporu s § 35 odst. 3 nepředloží ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu trvalo,

c) v rozporu s § 35 odst. 3 nepředloží ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu trvalo,

e) požaduje za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona,

d) požádá za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona,

f) opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový návrh odmítnut nebo zamítnut,

e) opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový návrh odmítnut nebo zamítnut,

g) při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo

f) při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem poruší nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo

h) v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.

g) v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.

(4) Za přestupek

a) podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. c) nebo d) lze uložit pokutu do 100000 Kč,

a) podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c) lze uložit pokutu do 100000 Kč,

b) podle odstavce 1 písm. c), f) nebo g) nebo odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. b) lze uložit pokutu do 200000 Kč,

b) podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a) lze uložit pokutu do 200000 Kč,

c) podle odstavce 1 písm. h) lze uložit pokutu do 200000 Kč nebo sankci zrušení provozovny insolvenčního správce,

c) podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2 lze uložit pokutu do 200000 Kč nebo sankci zrušení provozovny insolvenčního správce a zákazu jejího zřízení v obvodu daného krajského soudu až na dobu 5 let,

d) podle odstavce 1 písm. l) nebo odstavce 3 písm. h) lze uložit pokutu do 500000 Kč,

d) podle odstavce 1 písm. j) nebo odstavce 3 písm. g) lze uložit pokutu do 500000 Kč,

e) podle odstavce 1 písm. i) nebo j) nebo odstavce 3 písm. e) nebo f) lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč,

e) podle odstavce 1 písm. g) nebo h) nebo odstavce 3 písm. d) nebo e) lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč,

f) podle odstavce 1 písm. b) nebo k) nebo odstavce 3 písm. a) nebo g) lze uložit pokutu do 5000000 Kč nebo sankci zákazu činnosti do 5 let.

f) podle odstavce 1 písm. b) nebo i) nebo odstavce 3 písm. f) lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

§ 36c

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.

§ 37

(1) Obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce a způsob prokazování odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Obsah a další náležitosti zvláštní zkoušky insolvenčního správce stanoví vyhláškou ministerstvo v dohodě s orgánem, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad činností finanční instituce se zvláštním režimem2), obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).