Hlavní navigace

Zákon o insolvenčních správcích - HLAVA TŘETÍ - SEZNAM

Předpis č. 312/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích

HLAVA TŘETÍ

SEZNAM

§ 16

Seznam obsahuje údaje podle tohoto zákona a údaje podle zvláštního právního předpisu1) týkající se insolvenčních správců a hostujících insolvenčních správců. Seznam je součástí insolvenčního rejstříku podle zvláštního právního předpisu1), který vede ministerstvo.

§ 17

Členění a obsah seznamu

(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní.

(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní. Součástí seznamu je i seznam hostujících insolvenčních správců.

(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce.

(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

(3) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

(3) Obecná část seznamu se vede

a) podle obvodů okresních soudů pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením a

b) podle obvodů krajských soudů na seznamy insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem.

(4) V jednotlivých částech seznamu se příslušné osoby zapisují v abecedním pořadí.

(4) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

(5) Zvláštní část seznamu se vede pro celé území České republiky.

(6) Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní společností, do seznamu podle odstavce 3 odpovídá počet zápisů

a) počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka oddlužením,

b) počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem.

(7) Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní společností, do seznamu podle odstavce 4 odpovídá počet zápisů počtu ohlášených společníků, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

(8) Vznikne-li právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 v jeden den více osobám, zapisují se tyto osoby v příslušných částech seznamu v abecedním pořadí.

(9) Do seznamu hostujících insolvenčních správců se zapisují osoby, které mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

Údaje zapisované do seznamu

§ 18

(1) Není-li dále stanoveno jinak, u každé zapisované osoby se do seznamu zapisuje

a) údaj identifikující insolvenčního správce,

b) údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

c) údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

d) údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

e) změna údajů zapsaných podle písmen a) až c).

(2) Údaje podle odstavce 1 zapíše ministerstvo do seznamu bez zbytečného odkladu; ustanovení § 10 odst. 2 tím není dotčeno.

§ 19

Údaj identifikující insolvenčního správce

(1) V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje,

a) jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého pobytu, identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob4b), údaj o dosaženém vzdělání a údaj o absolvované odborné praxi,

b) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození jejího ohlášeného společníka.

b) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození jejího ohlášeného společníka,

c) odborné zaměření insolvenčního správce.

(2) Sídlem insolvenčního správce je adresa zapsaná v seznamu. Insolvenční správce je povinen uvést jako adresu svého sídla místo, ve kterém skutečně vykonává činnost.

(2) Na základě písemné žádosti insolvenčního správce se do seznamu zapíše adresa provozovny insolvenčního správce a úřední hodiny, ve kterých bude činnost vykonávat. Ve své žádosti insolvenční správce uvede datum zahájení výkonu činnosti v provozovně. K žádosti musí být připojen doklad prokazující právní důvod pro užívání místa, v němž má insolvenční správce provozovnu; k doložení právního důvodu pro užívání místa postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve které jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

(3) Je-li insolvenční správce advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů.

(4) Je-li insolvenční správce daňovým poradcem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu daňových poradců.

(5) Je-li insolvenční správce auditorem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu auditorů.

(6) Je-li insolvenční správce notářem, zapíše se do seznamu sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován.

(7) Je-li insolvenční správce veřejnou obchodní společností nebo zahraniční společností, zapíše se do seznamu její sídlo, popřípadě umístění organizační složky zapsané v obchodním rejstříku.

§ 20

Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) V rámci údaje o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se do seznamu zapisuje den, ke kterému příslušné fyzické osobě a veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

(2) Jde-li o osobu, která se zapisuje do zvláštní části seznamu, zapisuje se do seznamu den vykonání zvláštní zkoušky.

§ 21

Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

V rámci údaje o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, od kterého bylo insolvenčnímu správci pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto pozastavení.

§ 22

Údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

V rámci údaje o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, ke kterému insolvenčnímu správci zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto zániku.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).