Hlavní navigace

Zákon o dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) - ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z POZEMKŮ

Předpis č. 338/1992 Sb.

Vyhlášené znění

338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí

ČÁST PRVNÍ

DAŇ Z POZEMKŮ

§ 2

Předmět daně

(1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v evidenci nemovitostí.1)

(2) Předmětem daně z pozemků nejsou:

a) části zastavěných ploch a nádvoří,1) které jsou zastavěny stavbami podléhajícími dani ze staveb,

b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,2)

c) vodní plochy 1) s výjimkou rybníků sloužících k intenzívnímu a průmyslovému chovu ryb,

d) pozemky určené pro obranu státu.3)

§ 3

Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky a České republiky (dále jen "stát"), je poplatníkem daně právnická osoba, která má právo hospodaření4) nebo zřízeno právo trvalého užívání.5) U pronajatých pozemků, jejichž hranice v terénu ani v mapách evidence nemovitostí neexistují, neboť jsou sloučeny do větších celků, je poplatníkem daně nájemce. U pozemků spravovaných Pozemkovým fondem České republiky, které jsou pronajaty, je poplatníkem daně nájemce.

(2) V případě, že vlastník pozemku není znám nebo při pozemkových úpravách byl pozemek přidělen do časově omezeného nájmu, je poplatníkem daně uživatel.

(3) Má-li k pozemku vlastnické právo nebo právo hospodaření více subjektů, nebo je-li k němu zřízeno právo trvalého užívání více subjektům, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně.

(4) Nájemce pozemku, není-li sám poplatníkem, za daň ručí.

§ 4

Osvobození od daně

(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny

a) pozemky ve vlastnictví státu a obce,

b) pozemky ve vlastnictví státu nebo obce, ke kterým mají právo hospodaření nebo nájem ústřední orgány státní správy, rozpočtové organizace zřízené ústředními orgány státní správy, okresním úřadem nebo obcí,

c) pozemky ve vlastnictví státu a obce užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České a Slovenské Federativní Republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České a Slovenské Federativní Republiky, a že je zaručena vzájemnost,

d) pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky,6) které nejsou pronajaty, nebo pozemky převedené na Fond národního majetku České republiky,7)

e) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských společností státem uznaných,8) dále se stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,

f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví politických stran a hnutí a sdružení občanů,9)

g) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče,10) nadacím a se stavbou památkových objektů stanovených vyhláškou ministerstva financí České republiky v dohodě s ministerstvem kultury České republiky,

h) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou ministerstva financí České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky,

i) pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy,1)

j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny11) s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,

k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě,k loukách a pastvinách, pozemky pásma hygienické ochrany vod I. stupně12) a pozemky ostatních ploch,1) které nelze žádným způsobem využívat,

l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,1)

m) pozemky rekultivované investičním a biologickým zúrodňováním, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly vráceny zemědělské výrobě na dobu pěti let a lesní výrobě na dobu 25 let,

n) na dobu pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělské pozemky a do výměry 10 ha pozemky hospodářských lesů vydané vlastníkům na základě zvláštního předpisu,13) pokud na nich vlastníci nebo osoby blízké14) sami hospodaří,

o) pozemky určené pro veřejnou dopravu,

p) části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení geodetických bodů,15) stožáry rozvodu elektrické energie, nadzemní části zařízení pro rozvod topných plynů a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a topných plynů.16)

(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se stavbou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce stavby.

(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a), e) až g) a l) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.

(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1 písm. e) až h), j), k), m) a p) v daňovém přiznání.

§ 5

Základ daně

(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin 1) je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 (§ 17 odst. 1), přiřazenou k jednotlivým katastrálním územím 1) odvozením z bonitovaných půdně ekologických jednotek k 1. lednu zdaňovacího období. Cena půdy pro daňové účely je stanovena vyhláškou vydanou na základě zmocňovacího ustanovení tohoto zákona (§ 17 odst. 1), a to ve znění této vyhlášky ke dni 1. ledna 1993. Tuto cenu půdy pro daňové účely lze měnit pouze zákonem České národní rady.

(2) Základem daně u pozemků hospodářských lesů 2) a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 1) je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období.

(3) Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

§ 6

Sazba daně

(1) Sazba daně činí ze základu daně u pozemků

a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,

b) luk a pastvin, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %.

(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u

a) zastavěných ploch a nádvoří, pokud nejsou předmětem daně dle § 7 odst. 2 0,10 Kčs,

b) stavebních pozemků 1,00 Kčs,

c) ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně 0,10 Kčs.

(3) Stavebními pozemky se rozumějí nezastavěné pozemky určené k zastavění schváleným územním projektem zóny, seznamem pozemků pro výstavbu rodinných domků nebo územním rozhodnutím (stavebním povolením), pokud je lze objektivně zastavět.

(4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem

a) 0,3 v obcích do 300 obyvatel

0,6 v obcích nad 300 obyvatel do 600 obyvatel

1,0 v obcích nad 600 obyvatel do 1000 obyvatel

1,4 v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel

1,6 v obcích nad 6000 obyvatel do 10000 obyvatel

2,0 v obcích nad 10000 obyvatel do 25000 obyvatel

2,5 v obcích nad 25000 obyvatel do 50000 obyvatel

3,5 v obcích nad 50000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

4,5 v Praze,

Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu;

b) u pozemků umístěných v jednotlivých částech obce může obec rozhodnout o použití koeficientu jako u obce o jednu až tři kategorie nižší v členění obcí podle písmene a).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).