Hlavní navigace

Zákon o pojišťovnictví - Přechodná ustanovení

Předpis č. 363/1999 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 316/2001 Sb. Čl. II

Rozhodnutí ministerstva, kterým se zavádí nucená správa v pojišťovně nebo zajišťovně a které nenabylo v době do nabytí účinnosti tohoto zákona právní moci, se řídí dosavadní právní úpravou.

Společná a přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 39/2004 Sb. Čl. II

1. Pokud se ve zvláštním právním předpise stanoví povinnost schválení všeobecných pojistných podmínek, rozumí se tím kontrola pojistných podmínek podle § 8 odst. 9 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, (dále jen "tento zákon").

2. Pokud se ve zvláštním právním předpise stanoví povinnost uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou, které bylo Ministerstvem financí uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, rozumí se takovou pojišťovnou pojišťovna oprávněná podle tohoto zákona provozovat pojišťovací činnost na území České republiky.

3. Bylo-li podle dosavadních právních předpisů uděleno povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti anebo k činnosti pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře podle pojistných odvětví, u kterých došlo podle tohoto zákona ke změně, je Ministerstvo financí povinno do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povolení upravit v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem.

4. Pokud tento zákon vyžaduje uvedení místa trvalého pobytu fyzické osoby, pak v případě občanů, kteří nejsou státními občany České republiky, se uvádí adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, pokud tato osoba získala povolení k pobytu na tomto území. V opačném případě se uvádí adresa bydliště v zahraničí. Jedná-li se o fyzickou osobu, která je podnikatelem, uvádí se adresa místa podnikání.

5. Ustanovení § 9 odst. 1 ve znění tohoto zákona se na tuzemskou pojišťovnu, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti před nabytím účinnosti tohoto zákona, nevztahuje.

6. Tuzemská pojišťovna je povinna postupovat podle § 22 odst. 2 tohoto zákona nejpozději od 1. ledna 2005; má-li být činnost této pojišťovny rozšířena na území jiného členského státu, je tuzemská pojišťovna povinna splnit tyto podmínky nejpozději dnem oznámení Ministerstvu financí tohoto rozšíření činnosti podle § 10 odst. 2 tohoto zákona. Ministerstvo financí je oprávněno na základě písemné žádosti tuzemské pojišťovny prodloužit lhůtu podle věty prvé v případě provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví neživotních pojištění až do 5. března 2007 a v případě provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních pojištění až do 5. března 2009, jestliže tím nedojde k narušení finanční stability pojišťovny.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 377/2005 Sb. § 39

Pojišťovna je povinna vytvořit seznam podle § 21c zákona č. 363/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 57/2006 Sb. Čl. IX

1. Dosavadní působnost Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") vyplývající ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen "dosavadní znění zákona o pojišťovnictví") přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku.

2. Zaměstnanci ministerstva zařazení k výkonu práce v organizačním útvaru Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají zaměstnanci České národní banky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto zaměstnanců přecházejí z ministerstva na Českou národní banku.

3. Právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky s výjimkou nemovitostí, se kterým bylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit ministerstvo a který je potřebný k výkonu dohledu Českou národní bankou v oblasti pojišťovnictví, zaniká ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tento majetek se stává dnem nabytí účinnosti tohoto zákona majetkem České národní banky a závazky související s tímto majetkem se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České národní banky. Podrobnosti stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a ministerstvem.

4. Vyhlášky vydané ministerstvem na základě dosavadního znění zákona o pojišťovnictví se považují za vyhlášky vydané Českou národní bankou na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s tím, že tam, kde tyto vyhlášky hovoří o ministerstvu, rozumí se tím Česká národní banka a tam, kde tyto vyhlášky hovoří o dozoru nebo státním dozoru, rozumí se tím dohled.

5. Seznamy vedené ministerstvem podle dosavadní právní úpravy vede ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka.

6. Skutečnosti, které ministerstvo uveřejnilo do dne účinnosti tohoto zákona ve Finančním zpravodaji podle § 13 odst. 7, § 26 odst. 3 písm. a), § 26a odst. 3, § 31 odst. 2, § 33 odst. 6 a § 39a odst. 4 dosavadního znění zákona o pojišťovnictví, zůstávají v platnosti. Česká národní banka je oprávněna je rušit úředními sděleními České národní banky vyhlašovanými ve Věstníku České národní banky.

7. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí ministerstva před účinností tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.

8. Řízení vedená ministerstvem a zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy. Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí ministerstva, proti němuž byl podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.

10. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto ministerstva nebo státu účastníkem řízení, ve kterých vystupuje jako účastník ministerstvo nebo ve kterých ministerstvo vystupuje za stát v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti ministerstva podle dosavadní právní úpravy.

11. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené ministerstvem v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti.

12. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle dosavadní právní úpravy není tímto zákonem dotčena.

13. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.

14. Pojišťovna z třetího státu je povinna do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnit vázanost majetku na účtu podle § 8 odst. 4 písm. f) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z ministerstva ve prospěch České národní banky.

15. Osoba zapsaná v seznamu odpovědných pojistných matematiků vedeném ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona doloží České národní bance osvědčení o dosaženém vzdělání a způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Marným uplynutím lhůty podle věty první Česká národní banka tuto osobu ze seznamu odpovědných pojistných matematiků vyškrtne.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 198/2009 Sb. § 18

Ministerstvo financí na základě informací podle § 13a odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, získaných nejdříve ke dni 1. dubna 2012, přezkoumá oprávněnost používání rozdílnosti pohlaví jako určujícího faktoru při stanovení rozdílné výše pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění a výsledky tohoto přezkumu sdělí Komisi Evropských společenství nejpozději do 21. prosince 2012.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 223/2009 Sb. Čl. XXVI

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).