Hlavní navigace

Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem - ČÁST DRUHÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Předpis č. 42/1994 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

ČÁST DRUHÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 46

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro penzijní připojištění ustanovení občanského zákoníku.

(2) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro rozhodování České národní banky a ministerstva ustanovení správního řádu14). O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky v prvním stupni rozhoduje bankovní rada České národní banky. Nejde-li o rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, podaný rozklad nemá odkladný účinek.

(3) V souvislosti s plněním svých úkolů podle tohoto zákona jsou ministerstvo a penzijní fond oprávněny vést evidenci, zpracovávat nebo shromažďovat rodná čísla nositelů rodných čísel uvedených ve smlouvě, případně obdobných identifikačních čísel, pokud nebylo rodné číslo přiděleno.

(4) Z poskytovaných údajů uvedených v odstavci 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(5) Česká národní banka informuje ministerstvo o svých pravomocných rozhodnutích podle § 5 odst. 1, § 9 odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. d) tohoto zákona.

§ 46a

Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 5 odst. 4 a § 7 odst. 8.

HLAVA DRUHÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 47

(1) Právnické osoby, které mají ve svém obchodním jménu nebo názvu označení "penzijní fond", jsou povinny do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona uvést své obchodní jméno nebo název do souladu s tímto zákonem (§ 3 odst. 3).

(2) Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1 může ministerstvo uložit pokutu do 1000000 Kč; pokutu lze uložit ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o nesplnění této povinnosti.

HLAVA TŘETÍ

ZMĚNA NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

§ 49

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 8 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky č. 9a) zní:

"e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem9a) snížené o zaplacené příspěvky a o státní příspěvek na penzijní připojištění,

9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

Dosavadní písmena e), f) a g) se označují jako písmena f), g) a h).

2. V § 8 odst. 4 větě první se slova "písm. a), b), c), d), e)" nahrazují slovy "písm. a) až f)".

3. V § 8 odst. 5 se slova "písm. f) a g)" nahrazují slovy "písm. g) a h)".

4. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem9a) se považuje za základ daně pro zdanění zvláštní sazbou daně po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění rovnoměrně rozložené na období pobírání dávky. Není-li období pobírání dávky smlouvou o penzijním připojištění vymezeno, zjistí se jako rozdíl mezi střední délkou života14) a věkem účastníka penzijního připojištění v době, kdy dávky začne poprvé pobírat.".

5. V § 36 odst. 2 písm. c) bodu 2 se slova v závorce "§ 8 odst. 1 písm. f)" nahrazují slovy "§ 8 odst. 1 písm. e) a f)".

6. V § 36 odst. 3 větě první se slova "investičních fondů,16)" nahrazují slovy "investičních fondů16) a u penzijních fondů,9a)".

9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

7. § 36 se doplňuje odstavcem 8, který zní:

"(8) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 2 ve prospěch penzijního fondu, považuje se daň sražená zvláštní sazbou za zálohu na daň penzijního fondu, která se započte jako součást zálohy na daň podle § 77 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

§ 51

Zákon České národní rady č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č.10/1993 Sb., zákona č.160/1993 Sb. a zákona č.307/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 5 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 9, který včetně poznámky č. 40) zní:

"9. částka, kterou zaměstnavatel ze svých prostředků platí penzijnímu fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem40) svých zaměstnanců,

40) § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

§ 52

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 324/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 3 odst. 1 se doplňuje písmeno i), které včetně poznámky č. 5a) zní:

"i) částka, kterou zaměstnavatel ze svých prostředků platí penzijnímu fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem5a) svých zaměstnanců.

5a) § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

§ 54

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 600/1992 Sb., se doplňuje takto:

V § 3 odst. 2 se za slovo "pojišťoven,13)" vkládají slova "penzijních fondů,48)".

Poznámka č. 48) zní:

"48) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

HLAVA ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 55

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).