Hlavní navigace

Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem - HLAVA TŘETÍ - ZMĚNA NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

Předpis č. 42/1994 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

HLAVA TŘETÍ

ZMĚNA NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

§ 49

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 8 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky č. 9a) zní:

"e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem9a) snížené o zaplacené příspěvky a o státní příspěvek na penzijní připojištění,

9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

Dosavadní písmena e), f) a g) se označují jako písmena f), g) a h).

2. V § 8 odst. 4 větě první se slova "písm. a), b), c), d), e)" nahrazují slovy "písm. a) až f)".

3. V § 8 odst. 5 se slova "písm. f) a g)" nahrazují slovy "písm. g) a h)".

4. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem9a) se považuje za základ daně pro zdanění zvláštní sazbou daně po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění rovnoměrně rozložené na období pobírání dávky. Není-li období pobírání dávky smlouvou o penzijním připojištění vymezeno, zjistí se jako rozdíl mezi střední délkou života14) a věkem účastníka penzijního připojištění v době, kdy dávky začne poprvé pobírat.".

5. V § 36 odst. 2 písm. c) bodu 2 se slova v závorce "§ 8 odst. 1 písm. f)" nahrazují slovy "§ 8 odst. 1 písm. e) a f)".

6. V § 36 odst. 3 větě první se slova "investičních fondů,16)" nahrazují slovy "investičních fondů16) a u penzijních fondů,9a)".

9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

7. § 36 se doplňuje odstavcem 8, který zní:

"(8) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 2 ve prospěch penzijního fondu, považuje se daň sražená zvláštní sazbou za zálohu na daň penzijního fondu, která se započte jako součást zálohy na daň podle § 77 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

§ 51

Zákon České národní rady č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č.10/1993 Sb., zákona č.160/1993 Sb. a zákona č.307/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 5 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 9, který včetně poznámky č. 40) zní:

"9. částka, kterou zaměstnavatel ze svých prostředků platí penzijnímu fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem40) svých zaměstnanců,

40) § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

§ 52

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 324/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 3 odst. 1 se doplňuje písmeno i), které včetně poznámky č. 5a) zní:

"i) částka, kterou zaměstnavatel ze svých prostředků platí penzijnímu fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem5a) svých zaměstnanců.

5a) § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

§ 54

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 600/1992 Sb., se doplňuje takto:

V § 3 odst. 2 se za slovo "pojišťoven,13)" vkládají slova "penzijních fondů,48)".

Poznámka č. 48) zní:

"48) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).