Hlavní navigace

Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem - HLAVA DVANÁCTÁ - STÁTNÍ DOZOR NAD POSKYTOVÁNÍM STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU

Předpis č. 42/1994 Sb.

Znění od 19. 8. 2013

42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

HLAVA DVANÁCTÁ

STÁTNÍ DOZOR NAD POSKYTOVÁNÍM STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU

§ 45a

(1) Činnost penzijního fondu a depozitáře podle tohoto zákona podléhá státnímu dozoru ministerstva v rozsahu povinností stanovených tímto zákonem penzijnímu fondu v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku.

(2) Při výkonu státního dozoru ministerstvo dohlíží na dodržování tohoto zákona a penzijního plánu a dbá na ochranu účastníků.

(3) Při výkonu státního dozoru ministerstvo prověřuje seznamy účastníků všech penzijních fondů tak, aby státní příspěvek byl poskytnut za každého účastníka pouze jednou.

(4) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo povinno prověřit, zda fyzická osoba, která je účastníkem, splňuje podmínky stanovené v § 2 odst. 1 a zda penzijní připojištění nezaniklo úmrtím účastníka. Ke splnění uvedené povinnosti je ministerstvo oprávněno požadovat, aby Ministerstvo vnitra prověřilo v informačním systému evidence obyvatel

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a datum ukončení trvalého pobytu účastníka, je-li státním občanem České republiky,

b) jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo a druh pobytu účastníka, je-li cizinec,

c) datum úmrtí účastníka13f).

(5) Prověření údajů uvedených v odstavci 4 písm. a), b) je ministerstvo oprávněno požadovat čtyřikrát za kalendářní rok, prověření údaje uvedeného v odstavci 4 písm. c) dvakrát za kalendářní rok. Údaje uvedené v odstavci 4 poskytuje Ministerstvo vnitra na základě žádosti ministerstva v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat. Pro prověření aktuálního stavu údajů v rozsahu uvedeném v odstavci 4 je ministerstvo oprávněno získávat údaje z informačního systému evidence obyvatel též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Za účelem ověření splnění podmínek fyzické osoby být účastníkem podle § 2 odst. 2 je ministerstvo povinno dále prověřit, zda fyzická osoba je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice. Ke splnění uvedené povinnosti je ministerstvo oprávněno požadovat čtyřikrát za kalendářní rok prověření údajů o jménu, případně jménech, příjmení, číslu pojištěnce a o datu zániku účasti pojištěnce na veřejném zdravotním pojištění v České republice z registru pojištěnců, vedeného Ústředím Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky podle zvláštního právního předpisu1ac). Údaje uvedené v tomto odstavci poskytuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky na základě žádosti ministerstva v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat.

(7) Při výkonu státního dozoru ministerstvo prověřuje vznik nároku účastníka na dávku penzijního připojištění a na její výplatu a vznik nároku na převedení příspěvků včetně státního příspěvku podle § 24.

(8) Při výkonu státního dozoru ministerstvo uloží, aby penzijní fond nebo depozitář odstranily zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě a aby informovaly ministerstvo o plnění přijatých opatření.

(9) Zaměstnanci ministerstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu státního dozoru; ustanovení § 7 odst. 7 věty třetí platí zde obdobně.

(10) Při výkonu státního dozoru ministerstva nad penzijním fondem a depozitářem se obdobně použijí ustanovení § 42 odst. 4 a 5.

§ 45b

(1) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění ze základního registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum úmrtí.

(2) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) rodné číslo,

d) datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

e) datum úmrtí.

(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) rodné číslo,

d) druh pobytu,

e) datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,

f) datum úmrtí.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Ustanovení § 45a odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že ministerstvo je oprávněno požadovat, aby Ministerstvo vnitra prověřilo údaje uvedené v odstavcích 1 až 3. Prověření údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno požadovat též způsobem elektronického přenosu dat. Pro prověření aktuálního stavu údajů v rozsahu uvedeném v odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno získávat údaje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).