Hlavní navigace

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Předmět úpravy

Předpis č. 582/1991 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Předmět úpravy

§ 1

Tento zákon upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úkoly občanů a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a sociální péče.

§ 2

§ 3

Organizační uspořádání sociálního zabezpečení

(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení.

(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obecní úřady a obecní živnostenské úřady (dále jen "živnostenské úřady").

(3) Orgány sociálního zabezpečení jsou:

a) ministerstvo práce a sociálních věcí,

b) Česká správa sociálního zabezpečení,

c) okresní správy sociálního zabezpečení,

d) ministerstvo vnitra,

e) ministerstvo spravedlnosti,

f) ministerstvo obrany.

§ 3a

(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení jsou organizačními složkami státu. Česká správa sociálního zabezpečení je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají okresní správy sociálního zabezpečení postavení vnitřních organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení.

(2) Pracovněprávní vztahy zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákoníkem práce.

(3) V čele České správy sociálního zabezpečení je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. Vedoucího organizační jednotky České správy sociálního zabezpečení pro posuzování zdravotního stavu jmenuje a odvolává ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra práce a sociálních věcí. Ředitele okresních správ sociálního zabezpečení jmenuje a odvolává ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

(4) Úpravu vnitřní organizace České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení stanoví statut, který vydá ministr práce a sociálních věcí.

(5) Jestliže zvláštní právní předpisy4b) obecně ukládají povinnosti nebo zakládají oprávnění pro správní úřady nebo orgány státní správy, vztahují se tyto povinnosti a tato oprávnění též na Českou správu sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn