Hlavní navigace

Zákon o evropské společnosti - Působnost správní rady

Předpis č. 627/2004 Sb.

Vyhlášené znění

627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti

Působnost správní rady

§ 40

(1) Správní rada určuje orientaci činnosti evropské společnosti a dohlíží na její realizaci. S výjimkou působnosti výslovně svěřené valné hromadě a v rámci předmětu podnikání se může zabývat kteroukoli zásadní otázkou významnou pro dobré fungování evropské společnosti a prostřednictvím svých usnesení řídí záležitosti těchto otázek se týkající.

(2) Správní rada může jednat jménem evropské společnosti navenek ve všech věcech. Ve vztahu k třetím osobám je evropská společnost vázána jednáním správní rady, i když překročí předmět podnikání evropské společnosti, ledaže jde o jednání, které překračuje působnost, kterou správní radě svěřuje nebo dovoluje svěřit zákon. Omezení jednatelského oprávnění správní rady vyplývající z rozhodnutí orgánů evropské společnosti není možno uplatňovat vůči třetím osobám, i když byla zveřejněna.

(3) Správní rada uskutečňuje kontroly a ověření řízení evropské společnosti, jejího hospodaření a provozu podniku, které považuje za účelné.

(4) Správní rada může svěřit jednomu nebo několika svým členům nebo akcionářům nebo jiným osobám zvláštní oprávnění týkající se jednoho nebo několika určených předmětů působnosti. Může také rozhodnout o vytvoření výborů pověřených studiem otázek, které správní rada nebo její předseda přenechá jejich zkoumání. Přitom správní rada určí složení a působnost výborů, které působí v rámci její odpovědnosti.

§ 41

(1) Ručení, avaly a jiná zajištění poskytované evropskými společnostmi, které nejsou bankami nebo finančními institucemi, musí být za podmínek uvedených v odstavcích 2 až 5 schváleny správní radou.

(2) Správní rada může přiznat předsedovi správní rady oprávnění, aby v rámci celkové částky, kterou určí, poskytoval jménem evropské společnosti ručení, avaly a jiná zajištění. Rozhodnutí správní rady může také určit výši připadající na jeden zajišťovací závazek, kterou nesmí poskytnuté ručení, aval nebo jiné zajištění překročit. Jestliže převzatý závazek překročí mez stanovenou první nebo druhou větou, musí být předem schválen správní radou každý případ převzetí ručení, avalu nebo jiného zajištění.

(3) Oprávnění podle odstavce 2 nemůže být správní radou přiznáno na dobu delší než 1 rok bez ohledu na trvání převzatých zajišťovacích závazků.

(4) Odchylně od odstavce 1 může předseda správní rady poskytnout jménem evropské společnosti ručení, avaly a jiná zajištění pohledávek orgánů správy daní a celních orgánů bez omezení výší závazku.

(5) Jestliže ručení, avaly nebo jiná zajištění byla poskytnuta do částky převyšující výši stanovenou pro toto období, nemůže být překročení namítáno třetím osobám, které o překročení nevěděly a vědět nemohly.

§ 42

O přemístění zapsaného sídla evropské společnosti v rámci jednoho kraje nebo v rámci sousedních krajů může rozhodnout správní rada s podmínkou dodatečného schválení nejbližší příští valnou hromadou.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).