Hlavní navigace

Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky - ČÁST DRUHÁ - POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Předpis č. 40/1993 Sb.

Znění od 1. 7. 2008

40/1993 Sb. Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

ČÁST DRUHÁ

POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

§ 13

Státní občanství České republiky se pozbývá

a) prohlášením (§ 16),

b) nabytím cizího státního občanství na základě výslovného projevu vůle (§ 17 odst. 1).

§ 16

Prohlášením

(1) Státní občan České republiky, který se zdržuje v cizině a současně je státním občanem cizího státu, může nejdříve dnem, kdy dosáhne zletilosti, prohlásit, že se vzdává státního občanství České republiky.

(2) Prohlášení podle odstavce 1 se činí před zastupitelským úřadem České republiky. Žadatel v něm uvede

a) kdy nabyl cizí státní občanství,

b) místo posledního trvalého pobytu na území České republiky nebo, že nikdy takový pobyt neměl.

K prohlášení připojí doklad o státním občanství České republiky a doklad o tom, že nabyl státní občanství cizího státu.

(3) Rodiče mohou do prohlášení podle odstavce 1 zahrnout i dítě, které je státním občanem České republiky a současně je státním občanem cizího státu. K prohlášení připojí:

a) rodný list dítěte,

b) doklad o tom, že dítě nabylo státní občanství cizího státu.

(4) Pokud žádost podle odstavce 3 podává pouze jeden z rodičů, předloží kromě dokladů uvedených v odstavci 3 také souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte, pokud výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče nebyl omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům anebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám. Jsou-li oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nemají-li způsobilost k právním úkonům nebo pokud není pobyt rodičů žijících mimo území České republiky znám, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popřípadě opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje.

(5) Zastupitelský úřad České republiky vydá fyzické osobě doklad o pozbytí státního občanství České republiky.

(6) Úřad po obdržení prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky oznámí jeho pozbytí

a) ohlašovně místa současného trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu v České republice,

b) Policii České republiky,

c) územní vojenské správě, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti.

§ 17

Nabytím cizího státního občanství

(1) Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky dnem, kdy na základě výslovného projevu vůle (žádost, prohlášení, souhlas nebo jiný úkon směřující k nabytí cizího státního občanství) dobrovolně nabyde cizí státní občanství. K pozbytí státního občanství České republiky nedojde v případech, kdy došlo k nabytí cizího státního občanství v souvislosti s uzavřením manželství se státním občanem cizího státu, a to za předpokladu, že došlo k nabytí cizího státního občanství manžela za trvání manželství. K pozbytí státního občanství České republiky nedojde ani v případech, kdy k nabytí cizího státního občanství došlo narozením.

(2) Úřad po obdržení oznámení o pozbytí státního občanství České republiky oznámí jeho pozbytí

a) ohlašovně místa současného trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu v České republice,

b) Policii České republiky,

c) územní vojenské správě, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti,

d) ministerstvu, pokud pozbytí státního občanství České republiky nebylo úřadu oznámeno tímto ministerstvem.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).