Hlavní navigace

Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů - ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI PUNCOVNICTVÍ A ZKOUŠENÍ DRAHÝCH KOVŮ

Předpis č. 19/1993 Sb.

Znění od 1. 1. 2015

19/1993 Sb. Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

ČÁST DRUHÁ

PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI PUNCOVNICTVÍ A ZKOUŠENÍ DRAHÝCH KOVŮ

§ 3

Ministerstvo

a) organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy,2)

b) řídí Puncovní úřad,

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Puncovního úřadu,

d) stanoví obecně závazným právním předpisem výši poplatků za úkony prováděné Puncovním úřadem (dále jen "puncovní poplatky") a způsob jejich placení.

§ 4

Puncovní úřad

a) vykonává puncovní kontrolu3) a puncovní inspekci,4)

b) přiděluje a zrušuje výrobní značky výrobcům tuzemského zboží5), a přiděluje a zrušuje odpovědnostní značky obchodníkům dovážejícím cizí zboží5a),

c) vede seznam registrovaných slitin z drahých kovů,6)

d) vydává, popřípadě odebírá výrobcům slitin drahých kovů osvědčení o další odborné způsobilosti7) a vydává osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin,

e) rozhoduje o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky,

f) ověřuje ryzost dentálních drahých kovů8) a slitin při ražbě českých mincí z drahých kovů,9)

g) na žádost ověřuje ryzost lístkového zlata nebo stříbra10) a jiných věcí z drahých kovů,11)

h) na žádost provádí expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy,

i) nakládá s výrobky a věcmi z drahých kovů, které stát nabyl podle zvláštních předpisů12) nebo na základě mezinárodních smluv,

j) vyjadřuje se k návrhům českých norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,

k) ukládá pokuty podle puncovního zákona,13)

l) plní další úkoly vyplývající ze zvláštních právních předpisů.

§ 5

(1) Předseda Puncovního úřadu může pro výkon činností podle puncovního zákona zřizovat podle potřeby pracoviště Puncovního úřadu, kterými jsou pobočky a expozitury.

(2) Ke zřízení nebo zrušení pobočky je třeba předchozího souhlasu ministerstva.

(3) Pobočka

a) vykonává puncovní kontrolu3) a puncovní inspekci,4)

b) ověřuje ryzost dentálních drahých kovů8) a slitin při ražbě českých mincí z drahých kovů,9)

c) na žádost ověřuje ryzost lístkového zlata nebo stříbra10) a v rozsahu stanoveném předsedou Puncovního úřadu i jiných věcí z drahých kovů.11)

(4) Expozitura

a) vykonává puncovní kontrolu,3)

b) na žádost ověřuje ryzost lístkového zlata nebo stříbra10) a v rozsahu stanoveném předsedou Puncovního úřadu i jiných věcí z drahých kovů.11)

§ 6

(1) Za úkony podle § 4 písm. b), c), d) a e) vybírá Puncovní úřad správní poplatky podle zvláštních předpisů.14)

(2) Za výkon puncovní kontroly3) a za úkony podle § 4 písm. f) až h) a l) vybírá Puncovní úřad puncovní poplatky, jejichž výše je stanovena obecně závazným právním předpisem [§ 3 písm. d)].

(3) V případech, kdy za úkon Puncovního úřadu podle § 4 písm. g), h) a l) není stanoven puncovní poplatek obecně závazným právním předpisem, sjedná se cena za tento úkon podle cenových předpisů.

(4) Příjmy za úkony Puncovního úřadu jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 7

(1) Puncovní úřad při splnění oznamovací povinnosti15) určí výrobci nebo obchodníkovi16) pracoviště Puncovního úřadu (dále jen "příslušné pracoviště"), které je svým umístěním nejbližší jeho sídlu nebo místu trvalého pobytu, pokud se o příslušném pracovišti nedohodnou jinak.

(2) Výrobce nebo obchodník má právo po předchozím písemném oznámení Puncovnímu úřadu změnit příslušné pracoviště. Bez souhlasu Puncovního úřadu se výrobce nebo obchodník nemůže současně obracet na více pracovišť Puncovního úřadu.

(3) Jiné fyzické a právnické osoby než výrobci a obchodníci16) se mohou obrátit na kterékoliv pracoviště Puncovního úřadu. Požadovaný úkon nesmí být odmítnut, pokud pracoviště tuto činnost vykonává.

§ 7a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Puncovnímu úřadu pro potřeby výkonu státní správy v oblasti puncovní inspekce4) a vedení registru výrobců a obchodníků16a)

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

e) datum a místo úmrtí, popřípadě jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

f) datum a místo úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).