Hlavní navigace

Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku - § 2

Předpis č. 39/1993 Sb.

Znění od 1. 11. 2019

39/1993 Sb. Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

§ 2

(1) Za porušení ustanovení zákonů uvedených v § 1 povinnými osobami1) nebo právnickými osobami vzniklými podle zvláštního zákona2) odpovídají podle tohoto zákona fyzické osoby, které za povinnou osobu jednaly nebo měly jednat, a jde-li o jednání na příkaz, fyzické osoby, které daly k jednání příkaz. K odpovědnosti postačí zavinění z nedbalosti.

(2) Ustanovení zákonů uvedených v § 1 poruší zejména ten, kdo

a) nemovitosti nebo jiný zemědělský majetek podléhající právním předpisům o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, jeho součásti nebo příslušenství neoprávněně převede do vlastnictví jiného,3)

b) brání nebo bez právního důvodu zdržuje vydání nemovitostí oprávněné osobě, které přešly na stát nebo jinou právnickou osobu na základě rozhodnutí soudního nebo administrativního orgánu nebo jiného právního aktu či právního důvodu v důsledku majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 - 1989,3)

c) zabraňuje poskytnutí náhrady za pozemky, obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby nebo poskytnutí takové náhrady bez právního důvodu pozdržuje,

d) zabraňuje poskytnutí náhrady za živý a mrtvý inventář a zásoby, které původní vlastník vnesl do zemědělského družstva nebo mu byly odňaty v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990,3) nebo poskytnutí takové náhrady bez právního důvodu pozdržuje,

e) způsobí oprávněné osobě škodu při vydání nemovitostí a poskytování náhrad3) a při vypořádávání majetkových účastí členů zemědělského družstva a jiných oprávněných osob na majetku zemědělského družstva,4)

f) nezabezpečí náležitosti transformačního projektu stanovené zvláštním předpisem.4)

(3) Fyzické osobě uvedené v odstavci 1 uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu až do výše 25000 Kčs. Při opětovném uložení pokuty téže fyzické osobě uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu ve výši od 5000 do 50000 Kčs.

(4) Pokutu lze uložit ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy se obecní úřad obce s rozšířenou působností dozvěděl o porušení ustanovení zákonů uvedených v § 1, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k tomuto porušení došlo.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).