Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) - Čl. I

Předpis č. 215/1993 Sb.

Znění od 13. 8. 1993

215/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

Čl. I

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "československou vlajkou a letadel imatrikulovaných v České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "vlajkou České republiky a letadel imatrikulovaných v České republice".

2. V § 2 odst. 2 se za slovo "účely" vkládá čárka a slova "a potraviny" se nahrazují slovy "potraviny a jiné nezbytné humanitární potřeby".

3. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Jde-li o prodej nebo dodávky zbraní a vojenského materiálu, platí zákaz uvedený v odstavcích 1 a 3 pro všechny státy na území bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie.".

4. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

Dovoz, vývoz a průvoz zboží a výrobků v oblastech v Chorvatské republice chráněných silami Organizace spojených národů a v oblastech Republiky Bosna a Hercegovina kontrolovaných bosenskými Srby, s výjimkou základních humanitárních dodávek včetně zdravotnických potřeb a potravin distribuovaných mezinárodními humanitárními organizacemi, je dovolen jen se souhlasem vlády Chorvatské republiky nebo vlády Republiky Bosna a Hercegovina.".

5. V § 3 odst. 1 se za slova "ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" vkládají slova " ,jakož i fyzické či právnické osobě, která je těmito subjekty řízena nebo přímo či nepřímo kontrolována, bez ohledu na sídlo či pobyt".

6. V § 3 odst. 2 se slova "ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" nahrazují slovy "uvedenými v odstavci 1".

7. Za § 4 se vkládají nové § 4a, 4b, 4c a 4d, které znějí:

"§ 4a

Zakazuje se poskytování služeb, finančních i jiných, tuzemskými osobami fyzickým i právnickým osobám za účelem jakéhokoli podnikání ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora). Tento zákaz se nevztahuje na telekomunikace, poštovní služby a právní pomoc, jakož i služby nezbytné pro humanitární nebo jiné výjimečné účely, pokud k jejich poskytnutí bylo uděleno povolení podle § 7.

§ 4b

Zakazuje se vstup obchodních lodí plujících pod vlajkou České republiky do teritoriálních vod Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) s výjimkou případů nouze nebo na základě povolení uděleného podle § 7.

§ 4c

Zakazuje se fyzickým a právnickým osobám pořádajícím na území České republiky sportovní utkání umožnit účast na nich osobám nebo skupinám reprezentujícím Svazovou republiku Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora).

§ 4d

Zakazuje se jakákoli činnost tuzemských osob, jakož i jakákoli činnost jiných osob na území České republiky směřující k vědecké a technické spolupráci, jakož i kulturní výměně a návštěvám, v nichž jsou zúčastněny osoby nebo skupiny oficiálně podporované Svazovou republikou Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) nebo tuto republiku reprezentující.".

8. § 6 zní:

"§ 6

Průvoz zboží a produktů přes území Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) po Dunaji mohou tuzemské osoby uskutečnit pouze na základě povolení uděleného podle § 7; povolení k průvozu podle § 7 jinými cestami lze udělit jen ve výjimečných případech.".

9. § 7 zní:

"§ 7

(1) Činnosti uvedené v § 2 odst. 2, § 4a, 4b a 6 lze uskutečnit jen na základě povolení, které v jednotlivých odůvodněných případech udělí příslušný ústřední orgán státní správy. Při udělování povolení tento orgán postupuje v souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Organizaci spojených národů.

(2) Na vydání povolení podle odstavce 1 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Žádost o povolení podle odstavce 1 se podává u

a) ministerstva průmyslu a obchodu, jde-li o povolení k vývozu podle § 2 odst. 2,

b) ministerstva dopravy, jde-li o povolení ke vstupu do teritoriálních vod podle § 4b nebo k průvozu podle § 6,

c) ministerstva zahraničních věcí, jde-li o povolení k poskytování služeb podle § 4a; u tohoto ministerstva se podává rovněž žádost o souhlas podle § 2a.

Jde-li o vývoz zboží a výrobků z České republiky, pohraniční celní úřad doklad o povolení při výstupu odebere.".

10. V § 8 se vypouštějí slova "a Slovenské Federativní".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).