Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) (úplné znění)

Předpis č. 215/1993 Sb.

Znění od 13. 8. 1993

215/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

215

ZÁKON

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "československou vlajkou a letadel imatrikulovaných v České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "vlajkou České republiky a letadel imatrikulovaných v České republice".

2. V § 2 odst. 2 se za slovo "účely" vkládá čárka a slova "a potraviny" se nahrazují slovy "potraviny a jiné nezbytné humanitární potřeby".

3. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Jde-li o prodej nebo dodávky zbraní a vojenského materiálu, platí zákaz uvedený v odstavcích 1 a 3 pro všechny státy na území bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie.".

4. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

Dovoz, vývoz a průvoz zboží a výrobků v oblastech v Chorvatské republice chráněných silami Organizace spojených národů a v oblastech Republiky Bosna a Hercegovina kontrolovaných bosenskými Srby, s výjimkou základních humanitárních dodávek včetně zdravotnických potřeb a potravin distribuovaných mezinárodními humanitárními organizacemi, je dovolen jen se souhlasem vlády Chorvatské republiky nebo vlády Republiky Bosna a Hercegovina.".

5. V § 3 odst. 1 se za slova "ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" vkládají slova " ,jakož i fyzické či právnické osobě, která je těmito subjekty řízena nebo přímo či nepřímo kontrolována, bez ohledu na sídlo či pobyt".

6. V § 3 odst. 2 se slova "ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" nahrazují slovy "uvedenými v odstavci 1".

7. Za § 4 se vkládají nové § 4a, 4b, 4c a 4d, které znějí:

"§ 4a

Zakazuje se poskytování služeb, finančních i jiných, tuzemskými osobami fyzickým i právnickým osobám za účelem jakéhokoli podnikání ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora). Tento zákaz se nevztahuje na telekomunikace, poštovní služby a právní pomoc, jakož i služby nezbytné pro humanitární nebo jiné výjimečné účely, pokud k jejich poskytnutí bylo uděleno povolení podle § 7.

§ 4b

Zakazuje se vstup obchodních lodí plujících pod vlajkou České republiky do teritoriálních vod Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) s výjimkou případů nouze nebo na základě povolení uděleného podle § 7.

§ 4c

Zakazuje se fyzickým a právnickým osobám pořádajícím na území České republiky sportovní utkání umožnit účast na nich osobám nebo skupinám reprezentujícím Svazovou republiku Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora).

§ 4d

Zakazuje se jakákoli činnost tuzemských osob, jakož i jakákoli činnost jiných osob na území České republiky směřující k vědecké a technické spolupráci, jakož i kulturní výměně a návštěvám, v nichž jsou zúčastněny osoby nebo skupiny oficiálně podporované Svazovou republikou Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) nebo tuto republiku reprezentující.".

8. § 6 zní:

"§ 6

Průvoz zboží a produktů přes území Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) po Dunaji mohou tuzemské osoby uskutečnit pouze na základě povolení uděleného podle § 7; povolení k průvozu podle § 7 jinými cestami lze udělit jen ve výjimečných případech.".

9. § 7 zní:

"§ 7

(1) Činnosti uvedené v § 2 odst. 2, § 4a, 4b a 6 lze uskutečnit jen na základě povolení, které v jednotlivých odůvodněných případech udělí příslušný ústřední orgán státní správy. Při udělování povolení tento orgán postupuje v souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Organizaci spojených národů.

(2) Na vydání povolení podle odstavce 1 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Žádost o povolení podle odstavce 1 se podává u

a) ministerstva průmyslu a obchodu, jde-li o povolení k vývozu podle § 2 odst. 2,

b) ministerstva dopravy, jde-li o povolení ke vstupu do teritoriálních vod podle § 4b nebo k průvozu podle § 6,

c) ministerstva zahraničních věcí, jde-li o povolení k poskytování služeb podle § 4a; u tohoto ministerstva se podává rovněž žádost o souhlas podle § 2a.

Jde-li o vývoz zboží a výrobků z České republiky, pohraniční celní úřad doklad o povolení při výstupu odebere.".

10. V § 8 se vypouštějí slova "a Slovenské Federativní".

Čl. II

Kde zákonné opatření mluví o československých osobách fyzických a právnických, rozumí se tím tuzemské osoby, to znamená fyzické osoby, které mají bydliště na území České republiky, a právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).