Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy - Čl. V

Předpis č. 68/1993 Sb.

Vyhlášené znění

68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Čl. V

Zákon České národní rady č. 86/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. a zákona Česká národní rady č. 358/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Název zákona zní:

"o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky".

2. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Státního znaku České republiky jsou oprávněni užívat:

a) Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a kancelář zákonodárného sboru,

b) prezident republiky a Kancelář prezidenta České republiky,

c) vláda a Úřad vlády,

d) ministerstva a jiné správní úřady České republiky,

e) vyšší územní samosprávné celky, hlavní město Praha a její městské části, obce, města a územně členěná statutární města a jejich městské části nebo městské obvody,

f) soudy, státní zastupitelství, notáři,

g) ozbrojené síly a bezpečnostní sbory,

h) diplomatické mise a konzulární úřady České republiky.".

3. § 1 odst. 2,3 a 4 znějí:

"(2) Státní znak České republiky mohou užívat rovněž státní muzea, galerie a další státní kulturní a vědecké instituce, školy, Česká národní banka a jiné orgány a organizace, stanoví-li tak zvláštní předpis.

(3) Státního znaku mohou vhodným a důstojným způsobem užívat i jednotliví občané, politické strany a občanská sdružení.

(4) Státní znak může být použit na bankovkách a mincích České republiky.".

4. § 2 odst. 1 písm. a), b), c) a g) znějí:

"a) na významných listinách Parlamentu, Poslanecké sněmovny a Senátu, prezidenta republiky a vlády,

b) na insigniích starostů a primátorů obcí a měst uvedených v § 1 písm. e) a představitelů vyšších územních samosprávných celků, stanoví-li tak zvláštní zákon,

c) v místnostech, kde zasedají a jednají orgány uvedené v § 1 odst. 1, zejména v obřadních síních, jednacích síních soudů a dále ve volebních místnostech,

g) na osobních a úředních průkazech vydávaných státními orgány České republiky,".

5. V § 2 odst. 1 se za písmeno g) doplňuje písmeno h), které zní:

"h) na cenných papírech a jiných ceninách České republiky.".

6. V § 2 odst. 2 se slova "a organizace" nahrazují slovy ",organizace a instituce".

7. V § 3 odst. 1 se za slova "§ 1 odst. 1" vkládají slova "a 2".

8. V § 4 odst. 2 se slova "občanská sdružení" nahrazují slovy ",politické strany a občanská sdružení".

9. § 4 odst. 3 zní:

"(3) Jestliže se vyvěšují i další vlajky, umístí se státní vlajka České republiky na nejčestnějším místě.".

10. V § 4 se vypouští odstavec 4 a dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

11. § 4 odst. 4 písm. b) zní:

"b) orgány obcí nebo jejich částí při oficiálních příležitostech místního významu.".

12. § 4 odst. 5 zní:

"(5) Dokud zvláštní zákon nestanoví jinak, rozhoduje o použití státních vlajek na budovách Parlamentu předseda Poslanecké sněmovny.".

13. Za § 4 se vkládají § 4a, 4b, 4c a 4d, které znějí:

"§ 4a

Vlajku prezidenta republiky lze užít k označení

a) sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice,

b) dopravního prostředku, používaného prezidentem republiky při oficielních příležitostech.

§ 4b

Státní znak České republiky lze užít

a) k pečetění mezinárodních smluv,

b) na pověřovací listiny diplomatických zástupců,

c) v dalších případech, pokud tak stanoví zákon, mezinárodní smlouva nebo pokud je to obvyklé.

§ 4c

(1) Státní hymnu České republiky lze hrát a zpívat při příležitostech státních svátků, památných a významných dnů a při dalších oficiálních a slavnostních příležitostech, nebo je-li to obvyklé.

(2) Státní hymnu lze současně hrát a zpívat, popřípadě jen hrát nebo jen zpívat.

§ 4d

Zakázáno je takové užívání státních symbolů České republiky, kterým by se projevovala neúcta k těmto symbolům.".

14. V § 5 se slova "o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky" nahrazují slovy "o užívání státních symbolů České republiky".

15. Za § 5 se vkládají § 5a a 5b, které znějí:

"§ 5a

Vláda může stanovit nařízením přechodná opatření pro postupné nahrazení státního znaku České a Slovenské Federativní Republiky státním znakem České republiky.

§ 5b

Podrobnosti o užívání státního znaku České republiky v Armádě České republiky stanoví prezident republiky.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).