Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy - Čl. I

Předpis č. 68/1993 Sb.

Znění od 5. 10. 2001

68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Čl. I

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., a zákona č. 513/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst. 4 se slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

2. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo").".

3. V § 9 odst. 2 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území Československé socialistické republiky".

4. § 10 se vypouští.

5. V § 11 odst. 2 se slova "nejvyšších soudů republik" nahrazují slovy "Nejvyššího soudu České republiky".

6. § 11 odst. 4 se vypouští.

7. V § 12 odst. 3 v poslední větě se slova "nejvyššímu soudu republiky" nahrazují slovy "Nejvyššímu soudu České republiky".

8. V § 14 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu".

9. § 20 včetně poznámky č. 7) zní:

"§ 20

Podmínky činnosti organizací s mezinárodním prvkem se řídí zvláštním zákonem.7)

7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.".

10. Za § 20 se vkládá § 20a, který zní:

"§ 20a

(1) Hodlá-li sdružení působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podá návrh na registraci podle tohoto zákona do 30. dubna 1993. Pokud tak neučiní, jeho právo vyvíjet činnost na území České republiky podle tohoto zákona zaniká.

(2) Organizace s mezinárodním prvkem7) povolené do účinnosti tohoto zákona federálním ministerstvem vnitra a které mají sídlo na území České republiky, se považují za organizace mající povolení ministerstva. Organizace mající sídlo na území Slovenské republiky podají ve lhůtě do 30. dubna 1993 žádost o povolení ministerstvu. Pokud tak neučiní, nemohou nadále vyvíjet činnost na území České republiky.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).