Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění - Čl. IV - Změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 160/1995 Sb.

Vyhlášené znění

160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. IV

Změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 67/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

(1) Podle tohoto zákona jsou pojištěni, pokud splňují podmínky stanovené pro účast na nemocenském pojištění a jsou činni v České republice:

a) zaměstnanci v pracovním poměru,

b) členové družstva, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

c) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,

d) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,

e) soudci,

f) členové obecních zastupitelstev, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev,

g) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,

h) členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu a ředitel Bezpečnostní informační služby,

ch) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,

i) pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních,

j) osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě,

k) osoby se změněnou pracovní schopností připravující se pro pracovní uplatnění,

l) studenti a žáci

(dále jen "zaměstnanci").

(2) Za zaměstnance v pracovním poměru (odstavec 1 písm. a)) se pro účely tohoto zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik.".

2. V § 6 odst. 2 se vypouští věta druhá.

3. V § 15 odst. 1 větě první se za slova "který je" vkládají tato slova včetně poznámky č. 11): "podle zvláštního předpisu11)" a vypouštějí se slova "pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu poskytování lázeňské péče" a část věty za středníkem.

11) § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.".

4. V § 15 odst. 4 písm. b) se slova "(nemocí z povolání) podle předpisů o důchodovém zabezpečení zaměstnanců" nahrazují slovy "; pracovnímu úrazu se klade na roveň nemoc z povolání podle předpisů o důchodovém pojištění".

5. V § 21 se za slovo "nebo" vkládá slovo "plného".

6. V § 41 odst. 2 písm. a) a b) se vypouští slovo "schovanci".

7. V § 42 odst. 3 větě čtvrté se slovo "zabezpečení" nahrazuje slovem "pojištění".

8. V části sedmé se před § 60 vkládá nový § 59, který zní:

"§ 59

Do 31. prosince 1998 jsou účastni nemocenského pojištění interní vědečtí aspiranti.".

9. V § 64 se vypouští odstavec 4.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).