Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění - Čl. X - Změna zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 160/1995 Sb.

Vyhlášené znění

160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. X

Změna zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 13 odst. 2 včetně poznámek č. 27) a 28) zní:

"(2) Jako doba zaměstnání se pro účely uvedené v odstavci 1 započítává doba

a) studia (přípravy pro povolání) uvedená v § 7 odst.4,

b) přípravy občana se změněnou pracovní schopností pro pracovní uplatnění,

c) výkonu vojenské základní (náhradní) služby v Armádě České republiky,

d) výkonu civilní služby,

e) osobní péče o dítě ve věku do tří let nebo o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči,27)

f) osobní péče o blízkou převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo blízkou částečně bezmocnou osobu starší 80 let,28)

g) pobírání plného invalidního důchodu.

Doby uvedené ve větě první se však nezapočítávají, pokud spadají do doby zaměstnání; kryjí-li se navzájem, započítávají se jen jednou.

27) § 5 odst. 1 písm. r) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

28) § 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb.".

2. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova "invalidní důchod" nahrazují slovy "plný invalidní důchod" a slova "invalidního důchodu invalidního" se nahrazují slovy "plného invalidního důchodu plně invalidního".

3. V § 15 odst. 1 písm. a) se v bodě 3 za slovo "bezmocná" vkládají tato slova: "nebo částečně bezmocná starší 80 let".

4. V § 16 odst. 3 větě první se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a to nejdéle po dobu, po kterou by nemocenské náleželo.".

5. § 17 odst. 4 až 6 včetně poznámek č. 23) a 29) znějí:

"(4) Uchazeči o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával činnost uvedenou v § 13 odst. 2 a kterému nárok na hmotné zabezpečení vznikl započtením této doby, nebo uchazeči o zaměstnání, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku, se stanoví hmotné zabezpečení procentní sazbou uvedenou v odstavci 1 z částky životního minima platné pro jednotlivého občana staršího 26 let ke dni vzniku nároku na hmotné zabezpečení.23)

(5) Uchazeči o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost a byl účasten jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění, se stanoví výše hmotného zabezpečení z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.29)

(6) Nelze-li u uchazeče o zaměstnání uvedeného v odstavci 5 stanovit vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti28) nebo jde-li o uchazeče, který dosud nebyl zaměstnán a jemuž vznikl nárok na hmotné zabezpečení v souvislosti s rekvalifikací podle § 16 odst. 2, postupuje se při stanovení výše hmotného zabezpečení podle odstavce 4.

23) § 3 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. a) zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu. § 1 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 245/1994 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče.

29) § 5a odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.".

6. V § 17 odst. 8 se slova "výše fiktivního výdělku uvedeného v odstavci 4" nahrazují slovy "částky životního minima uvedené v odstavci 4".

7. V § 17a odst. 1 větě první se slova "invalidní důchod" nahrazují slovy "plný invalidní důchod".

8. V § 17a odst. 2 se slova "sociálním zabezpečení" nahrazují slovy "důchodovém pojištění" a poznámka č. 24) zní:

"24) Zákon č. 155/1995 Sb.".

9. V § 21 odst. 2 se vypouští písmeno a). Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b) a v nově označeném písmenu b) se na konci připojují tato slova včetně poznámky č. 30): "nebo mu vznikl nárok na částečný invalidní důchod, avšak tento důchod se pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti nevyplácí30)

30) § 46 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).