Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění - Čl. XII - Změna zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 160/1995 Sb.

Vyhlášené znění

160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. XII

Změna zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 59/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 65/1978 Sb., zákona č. 74/1990 Sb., zákona č. 228/1991 Sb., zákona č. 77/1992 Sb., zákona č. 226/1992 Sb. a zákona č. 34/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 33 odst. 3 včetně poznámky č. 14) zní:

"(3) Nejvyšší výměra výsluhového příspěvku ke dni jeho přiznání nesmí překročit měsíčně 130% částky, do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu pro stanovení výpočtového základu pro vyměření důchodu z důchodového pojištění.14)

14) § 15 a § 107 odst. 2 zákona č 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.".

2. V § 33 odst. 5 se slova "invalidním, částečným invalidním důchodem nebo důchodem za výsluhu let" nahrazují slovy "plným invalidním nebo částečným invalidním důchodem".

3. V § 33 odst. 7 se slova "částečný invalidní důchod" nahrazují slovy "procentní výměra částečného invalidního důchodu".

4. § 33 odst. 8 zní:

"(8)Po dobu pobytu příjemce výsluhového příspěvku v cizině se příspěvek nevyplácí.".

5. § 33 se doplňuje odstavcem 11, který zní:

"(11) Při opětovném přijetí do služebního poměru podle jiných zákonů výplata výsluhového příspěvku nenáleží. Příjemce výsluhového příspěvku je povinen oznámit plátci tohoto příspěvku do osmi dnů vznik tohoto služebního poměru.".

6. Za § 37a se vkládá nový § 37b, který včetně nadpisu zní:

"§ 37b

Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. ledna 1996

Výše výsluhového příspěvku, na který vznikne nárok po 31. prosinci 1995, nesmí být nižší než výše výsluhového příspěvku, která by náležela, kdyby výsluhový příspěvek byl přiznán podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995, a to včetně zvýšení, která by náležela k tomuto výsluhovému příspěvku pouze k tomuto dni.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).