Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění - Čl. XIII - Změna zákona České národní rady č. 186/1993 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 160/1995 Sb.

Vyhlášené znění

160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. XIII

Změna zákona České národní rady č. 186/1993 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 115 odst. 1 se slova "důchod ze sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod z důchodového pojištění".

2. § 117 odst. 3 včetně poznámky č. 13) zní:

"(3) Nejvyšší výměra příspěvku ke dni jeho přiznání nesmí překročit měsíčně 130 % částky, do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu pro stanovení výpočtového základu pro vyměření důchodu z důchodového pojištění.13)

13) § 15 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.".

3. § 118 odst. 2 zní:

"(2) Při souběhu nároku na příspěvek a na starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod náleží oprávněnému podle jeho volby buď příspěvek, nebo důchod.".

4. § 119 zní:

"§ 119

(1) Přiznaný příspěvek se zvyšuje ve stejných termínech a stejným způsobem jako procentní výměra částečného invalidního důchodu.

(2) Po dobu pobytu příjemce příspěvku v cizině se příspěvek nevyplácí.".

5. Za § 157c se vkládá nový § 157d, který včetně nadpisu zní:

"§ 157d

Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. ledna 1996

Výše příspěvku, na který vznikne nárok po 31.prosinci 1995, nesmí být nižší než výše příspěvku, která by náležela, kdyby příspěvek byl přiznán podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995, a to včetně zvýšení, která by náležela k tomuto příspěvku pouze k tomuto dni.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).