Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře - Čl. XIII

Předpis č. 118/1995 Sb.

Znění od 1. 7. 2015

118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Čl. XIII

Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se na konci připojují tato slova: " ,státní sociální podpory a sociální péče".

2. V § 2 se vypouští písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5).

3. V § 2 se vypouští písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6).

4. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí body 3 a 4 a v bodu 5 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

5. V § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 se vypouštějí slova "o výchovném k němu a o příplatku k výchovnému".

6. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí v bodu 12 slova "výchovné k němu a příplatek k výchovnému" a body 14 a 15.

7. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí body 13 a 16.

8. V § 6 odst. 4 písm. b) se vypouštějí slova "a rodičovský příspěvek".

9. § 6 odst. 4 písm. c) zní:

"c) poskytují peněžitou pomoc uchazečům o zaměstnání a zařizují její výplatu,".

10. V § 6 odst. 4 se vypouštějí písmena e) a f).

11. V § 6 odst. 4 písm. v) se slova "státní vyrovnávací příspěvek43) nebo příspěvek na nájemné44)" nahrazují slovy "dávky státní sociální podpory" a vypouštějí se poznámky pod čarou č. 43) a 44)".

12. V § 7 písm. b) se vypouštějí slova "e), f),".

13. V § 8 odst. 1 se v předvětí za slova "ve věcech sociálního zabezpečení" vkládají slova "státní sociální podpory" a za písmeno h) se připojuje nové písmeno i), které zní:

"i) zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o občana dlouhodobě těžce zdravotně postiženého, dlouhodobě zdravotně postiženého nebo o dítě dlouhodobě nemocné.".

14. V § 8 odst. 2 písm. c) se na konci připojují tato slova: "nebo z podnětu okresního úřadu nebo hlavního města Prahy".

15. V § 16 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Obdobnou povinnost mají tato zařízení vůči okresním úřadům a hlavnímu městu Praze v souvislosti s poskytováním dávek státní sociální podpory a vůči okresním úřadům a obcím v souvislosti s poskytováním dávek a služeb sociální péče.".

16. V § 19 odst. 5 se vypouštějí slova "rodičovský příspěvek, anebo", slova "(rodičovský příspěvek)" a slovo "(příspěvku)".

17. V § 21 odst. 1 se vypouštějí slova "a přídavků na děti".

18. V § 22 se vypouští písmeno c).

19. V § 32 se vypouštějí slova " ,e) a f)".

20. V § 49 odst. 2 se vypouštějí slova "a pozůstalé".

21. V části šesté hlavě první se v nadpisu oddílu prvního vypouštějí slova "a o přídavcích na děti".

22. V § 55 se vypouštějí slova "podpoře při narození dítěte, pohřebném".

23. V § 55 se za slova "a mateřství" vkládá slovo "a" a vypouštějí se slova "a o přídavcích na děti".

24. V § 61 se vypouští odstavec 3 a druhá věta v odstavci 4.

25. § 66 se vypouští.

26. § 67 se vypouští.

27. V § 86 odst. 1 se slova "a) až c)" nahrazují slovy "a) a b)".

28. § 86 odst. 4 se vypouští.

29. § 113 odst. 1 se vypouští.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

30. Část sedmá se vypouští.

31. V § 116 odst. 1 se vypouští věta druhá.

32. V § 116 odst. 2 se vypouštějí slova " ,s výjimkou výchovného,".

33. V § 127 odst. 1 písm. b) se za slovo "zabezpečení" vkládají slova " ,státní sociální podpory".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).