Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků

Předpis č. 116/2000 Sb.

Znění od 1. 7. 2002

116/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků

Čl. IV

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Obchodním využitím se pro účely tohoto zákona rozumí prodej, pronájem, nabídka nebo jiný způsob obchodní distribuce topografie nebo polovodičového výrobku obsahujícího topografii nebo výrobku obsahujícího polovodičový výrobek.".

2. V § 5 a § 8 odst. 1 se slova "Federálního úřadu pro vynálezy" nahrazují slovy "Úřadu průmyslového vlastnictví".

3. § 6 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"§ 6

(1) Právo na ochranu mohou uplatnit občané České republiky, jakož i osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území státu, který je členem Světové obchodní organizace;1a) jestliže stát, v němž má přihlašovatel bydliště nebo sídlo, není členem Světové obchodní organizace,1a) lze právo na ochranu přiznat jen za podmínky vzájemnosti.

(2) Jestliže právo na ochranu neuplatní osoby uvedené v § 3, mohou je uplatnit osoby, které na základě výlučného souhlasu osoby uvedené v § 3 jako první v České republice využily topografii, která dosud ve světě nebyla využívána.

1a) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněná pod č. 191/1995 Sb.".

4. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní: "Podklady, které obsahují obchodní tajemství,1b) je Úřad oprávněn zpřístupnit třetím osobám, jen jsou-li účastníky řízení o výmazu topografie z rejstříku podle § 13, nebo na základě příkazu soudu, jsou-li účastníky řízení o porušení práv podle § 10.

1b) § 17 až 20 obchodního zákoníku.".

5. V § 9 odst. 2 se za slova "v němž" vkládají slova "tato ochrana".

6. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňují slova "nebo je k tomuto účelu dovážet".

7. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Jestliže majitel topografie prokáže, že třetí osoba před datem uvedeným v § 9 odst. 1 topografii podvodně reprodukovala, obchodně využila, popřípadě ji za těmito účely dovezla, má právo se vůči této třetí osobě domáhat přiměřené náhrady.".

8. V § 11 odst. 2 větě druhé se za slovo "dozvěděla" vkládají slova "nebo lze důvodně předpokládat, že se dozvědět mohla".

9. § 12 se zrušuje.

10. V § 14 se odstavec 8 zrušuje.

11. V § 18 odst. 2 se slova "zápis licenčních smluv" nahrazují slovy "nucené licence a licenční smlouvy", za slovy "opravné řízení" se spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "porušování práv" se vkládají slova "a pro právo na informace".

12. Poznámka pod čarou č. 2) zní:

"2) § 14 až 16, 20, 64, 68, 70, 71 a § 75 odst. 1, § 75a a 75b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.".

13. Poznámka pod čarou č. 3) zní:

"3) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. V

Přechodné ustanovení

Náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění nebo obraně práva podle § 14 odst. 8 je možné uplatnit jen v řízení o výmazu topografie zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).