Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím - ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech

Předpis č. 239/2008 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o občanských průkazech

Čl. V

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Občanovi může být vydán občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 5 let [§ 10 písm. a)] nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 10 let [§ 10 písm. b)], občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden rok (§ 24a) nebo občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc (§ 24b).“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii občana.“.

3. V § 3 odst. 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6c zní:

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera6c); v případě, že manžel nebo partner nemají přiděleno rodné číslo, datum narození,

6c) § 1 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.“.

4. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí.“.

5. V § 4 odst. 4 se za slova „občan osobně“ vkládají slova „nebo prostřednictvím jiné osoby“.

6. V § 4 odst. 4 větě druhé se slovo „postoupí“ nahrazuje slovem „předají“.

7. V § 4 odst. 5 větě první se slovo „postoupena“ nahrazuje slovem „předána“.

8. V § 8 odst. 3 se na konci věty druhé slova „podle § 4 odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 4 odst. 6“.

9. V § 11 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.“.

10. V § 12 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámek pod čarou č. 13a a 13b zní:

b) matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství13a), v případě změny osobního stavu vznikem partnerství13b),

13a) § 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb.

13b) § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c) a dosavadní poznámka pod čarou č. 13a se označuje jako poznámka pod čarou č. 13c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

11. V § 12 odst. 1 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 13d až 13i zní:

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností13c) nebo matriční úřad v případě

1. změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,

2. zániku manželství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné13d), rozhodnutí soudu o neexistenci manželství13d), smrtí jednoho z manželů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého13e) anebo rozhodnutí soudu o rozvodu manželství13f),

3. zániku partnerství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení partnerství za neplatné nebo rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo13g), smrtí jednoho z partnerů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o zrušení partnerství13h),

4. změny rodného čísla13i).

13d) § 11 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

13e) § 22 zákona č. 94/1963 Sb.

13f) § 23 a násl. zákona č. 94/1963 Sb.

13g) § 7 zákona č. 115/2006 Sb.

13h) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.

13i) § 17 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.“.

12. V § 12 odst. 2 se slova „úřad podle odstavce 1 vydá“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný matriční úřad nebo orgán církve podle odstavce 1 vydají“.

13. V § 14 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 13j zní:

c) požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů

1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v § 11 odst. 2,

2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství13j),

3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,

5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,

6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,

7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,

8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,

9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

10. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, nebo

11. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu,

13j) § 34 zákona č. 115/2006 Sb.“.

14. V § 16a odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,“.

Dosavadní písmena a) až k) se označují jako písmena b) až l).

15. V § 16a odst. 1 písm. l) se slovo „dosáhl“ nahrazuje slovem „dosáhla“.

16. V § 16a odstavec 3 zní:

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až l) lze uložit pokutu do 10000 Kč.“.

17. V § 17 odst. 2 písmeno k) zní:

k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera zapsaného v občanském průkazu občana; v případě, že manžel nebo partner nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození,“.

18. V § 17 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

19. V § 17 odst. 8 písmeno l) zní:

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,“.

20. V § 17 odst. 8 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,“.

Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena n) až p).

21. V § 17 odst. 8 písmeno n) zní:

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,“.

22. V § 17 odst. 8 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.“.

23. V § 18a odst. 4 se za slova „Za občana“ vkládají slova „staršího 15 let do nabytí jeho zletilosti, za občana“.

24. V § 25 odst. 2 se ve větě druhé za slovo „postupuje“ vkládá slovo „matriční“.

25. V § 25 odst. 2 se na konci věty druhé doplňují slova „nebo matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství13a) v případě změny osobního stavu vznikem partnerství“.

Čl. VI

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).