Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Předpis č. 99/2013 Sb.

Znění od 25. 4. 2013

99/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. V

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2a se věta druhá zrušuje.

2. V § 43b odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) poruší zákaz diskriminace účastníků podle § 2a,“.

Dosavadní písmena b) až v) se označují jako písmena c) až w).

3. V § 43c odst. 6 písm. a) se slova „písm. i) a j)“ nahrazují slovy „písm. j) a k)“ a v písmenu b) se slova „a u)“ nahrazují slovy „a v)“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé ze smluv o penzijním připojištění uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).