Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Předpis č. 253/2005 Sb.

Znění od 1. 1. 2007

253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Čl. I

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1. Preambule se zrušuje.

2. Nadpis nad § 1 se zrušuje.

3. V § 1 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

4. § 2 zní:

"§ 2

Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.".

5. Nadpis nad § 3 se zrušuje.

6. V § 3 odst. 1 a 2 se slova "orgánů a" zrušují.

7. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra nebo organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, a na technická zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,".

8. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

9. § 4 až 6 se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.

10. V § 6a odst. 1 se slova "odst. 2" zrušují.

11. V § 6b odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "elektrická" nahrazuje slovem "a", slova "a v jaderné energetice" se zrušují.

12. V § 6c odst. 1 písm. a) se slova "a vyhrazených zařízení v jaderné energetice též stanoviska o tom, zda byly při jejich projektování a konstrukci splněny požadavky bezpečnosti těchto zařízení" zrušují.

13. V § 6c odst. 1 písm. b) se slova "a vyhrazená zařízení v jaderné energetice," a slova "zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení" zrušují.

14. V § 6c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení.".

15. Nadpis nad § 7 se zrušuje.

16. V § 7 se slova "Orgány a" a slova "orgánům a" zrušují.

17. V § 7a odst. 1 se slova "orgánů a" zrušují.

18. V § 7b odst. 1 písm. b) se slova "výrobu," a "a průvodní" zrušují.

19. Příloha k zákonu č. 174/1968 Sb. se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).