Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti

Předpis č. 253/2005 Sb.

Znění od 1. 1. 2007

253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. II

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 202/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 125 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".

2. V § 126 odst. 1 písm. a) se slova "s výjimkou pracovních podmínek vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci60)," včetně poznámky pod čarou č. 60 zrušují.

3. V § 126 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

4. § 127 včetně poznámky pod čarou č. 62 zní:

"§ 127

Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele62).

62) Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.".

5. V § 130 se na konci doplňuje věta "Služební průkaz vydává a odnímá ministerstvo.".

6. V § 139 odst. 1 písm. a) se slova "nebo dalších pracovněprávních předpisů" zrušují.

7. V § 139 odstavci 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

8. V § 139 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

9. V § 139 odst. 2 písm. a) se slova "nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením," zrušují.

10. V § 139 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

11. V § 139 odstavec 5 zní:

"(5) Za přestupek

a) podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu 1 000 000 Kč,

b) podle odstavce 1 písm. b) a c) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč,

c) podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč,

d) podle odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,

e) podle odstavců 3 a 4 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.".

12. V § 140 odst. 1 písm. a) se slova "nebo dalších pracovněprávních předpisů" zrušují.

13. V § 140 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".

14. V § 140 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

15. V § 140 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

16. V § 140 odst. 2 písm. a) se slova "nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením," zrušují.

17. V § 140 odstavec 3 zní:

"(3) Za správní delikt lze právnické osobě uložit pokutu do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b),

b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) a d),

c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).