Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev - ČÁST OSMÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Předpis č. 126/2008 Sb.

Znění od 19. 8. 2013

126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Čl. XI

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Obdobně to platí v případě přeměny podle zvláštního právního předpisu1e).“.

Poznámka pod čarou č. 1e zní:

1e) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.“.

2. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Obdobně to platí v případě přeměny podle zvláštního právního předpisu1e).“.

3. V § 4 odst. 1 větě čtvrté se slovo „společnosti21)“ nahrazuje slovem „společnosti1e)“.

4. V § 4 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Při přeměně společnosti1e) může pokračovat nástupnická společnost v tvorbě rezerv a opravných položek započaté zanikající nebo rozdělovanou společností, a to za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou společnost podle tohoto zákona, pokud by se přeměna neuskutečnila, a pouze v rozsahu, v jakém souvisí s částí obchodního majetku21), která přechází na tuto nástupnickou společnost, maximálně však do výše stanovené tímto zákonem.“.

5. V § 7 odst. 11 se slovo „přeměn21)“ nahrazuje slovem „přeměn1e)“.

Čl. XII

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2007 a zdaňovací období, které započalo v roce 2007, platí dosavadní právní předpisy. Ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, počínající v roce 2008.

2. Ustanovení § 3 odst. 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije pro přeměnu, ke které došlo ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatém v roce 2008.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).