Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev - ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o evropské družstevní společnosti

Předpis č. 126/2008 Sb.

Znění od 19. 8. 2013

126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o evropské družstevní společnosti

Čl. XXVI

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, se mění takto:

1. V § 2 se za slovo „unie“ vkládají slova „nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor“.

2. § 19 zní:

㤠19

(1) Splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské družstevní společnosti založené fúzí do obchodního rejstříku osvědčuje notář, který vydal osvědčení podle § 17 a 18, nebo jiný notář, jestliže se evropská družstevní společnost zapisuje do obchodního rejstříku. Osvědčení je veřejnou listinou.

(2) Notář vydá osvědčení na žádost českého zúčastněného družstva na základě jemu předložených listin. Prováděcí právní předpis stanoví, jaké listiny dokládají, že

a) byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými družstvy ve stejném znění,

b) byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti,

c) byla předložena všemi českými zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná podle § 17,

d) byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každé zahraniční zúčastněné družstvo,

e) jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské družstevní společnosti do obchodního rejstříku.

(3) Osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí obsahuje

a) jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,

b) místo a datum vyhotovení osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí,

c) firmy, sídla, identifikační čísla a právní formy všech českých zúčastněných družstev a firmy, popřípadě názvy, sídla a právní formy všech zahraničních zúčastněných družstev,

d) seznam listin, které byly notáři k osvědčení předloženy, a

e) prohlášení notáře, že se osobně přesvědčil, že

1. byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými družstvy ve stejném znění,

2. byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti,

3. mu byla předložena všemi českými zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná podle § 17,

4. mu byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každé zahraniční zúčastněné družstvo,

5. jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské družstevní společnosti do obchodního rejstříku.

(4) Notář osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí postupem podle zvláštního zákona odmítne vydat, jestliže mu zúčastněná družstva nepředloží předepsané listiny nebo jiné listiny notářem k vydání osvědčení důvodně vyžadované.“.

3. V § 20 se slovo „návrh“ nahrazuje slovem „projekt“.

4. V § 21 se slova „obchodním zákoníkem4)“ nahrazují slovy „zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

5. V § 35 se slova „návrh projektu“ nahrazují slovem „projekt“.

6. V § 40 odst. 6 větě druhé se za slovo „vlivu“ vkládají slova „podle právního řádu“.

7. V § 45 odst. 2 se slova „příslušnými ustanoveními pracovněprávních předpisů o volbě rady zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nestanoví-li tento zákon jinak“ nahrazují slovy „ustanoveními § 290 odst. 4 zákoníku práce a ustanoveními tohoto zákona“.

8. V § 45 odst. 3 úvodní části ustanovení a v nadpisu dílů 2 a 3 části druhé se slovo „zvláštního“ zrušuje.

9. V § 55 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

10. V § 84 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

11. V § 87 odst. 1 se slova „dozorčí rady“ nahrazují slovy „kontrolní komise“.

12. V nadpisu části třetí se za slovo „Přechodné“ vkládají slova „a zmocňovací“.

13. Za § 99 se vkládá nový § 99a, který zní:

㤠99a

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 19 prováděcím právním předpisem, jaké listiny je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí.“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).