Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Předpis č. 170/2007 Sb.

Znění od 24. 4. 2019

170/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. IV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 118 odst. 1 větě první se slova ", a je-li důvodné nebezpečí, že by mohl závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost smluvních států, i doby pobytu, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území smluvních států" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Je-li důvodné nebezpečí, že by mohl závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost smluvních států, informuje policie cizince o skutečnosti, že požádá o zařazení záznamu k jeho osobě do informačního systému smluvních států a poučí tohoto cizince o důsledcích tohoto opatření.".

2. V § 154 odst. 5 větě druhé se slova "údaje o jeho jménu a příjmení, ostatních jménech, datu a místu narození, pohlaví, státním občanství a důvod pro označení cizince za nežádoucí osobu do informačního systému smluvních států" nahrazují slovy "do informačního systému smluvních států údaje v rozsahu stanoveném přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství20a)".

Poznámka pod čarou č. 20a zní:

"20a) Nařízení Rady (ES) č. 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu.".

3. Za § 160 se vkládá nový § 160a, který zní:

"§ 160a

Přístup k informačnímu systému smluvních států

V souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství20a) a mezinárodní smlouvou o odstraňování kontrol na společných hranicích5a) mají přístup k údajům vedeným v informačním systému smluvních států

a) ministerstvo,

b) ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie,

c) oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie a jejich dislokovaná pracoviště,

d) Ministerstvo zahraničních věcí,

e) zastupitelský úřad.".

4. V § 163 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která znějí:

"r) rozhoduje o zařazení cizince do informačního systému smluvních států a o jeho vyřazení z tohoto systému,

s) provádí v souladu se závazky České republiky vzniklými na základě mezinárodních smluv o odstraňování kontrol na společných hranicích konzultace při vydávání víz.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).