Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění)

Předpis č. 97/2009 Sb.

Znění od 16. 4. 2009

97/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

97

ZÁKON

ze dne 26. března 2009,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o pozemních komunikacích

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 18e písmeno d) zní:

d) závazek státu předat koncesionáři územní rozhodnutí k výstavbě úseku dálnice nebo silnice I. třídy a závazek koncesionáře toto územní rozhodnutí převzít,“.

2. V § 18e písmeno e) zní:

e) rozložení rizik mezi stát a koncesionáře po dobu zajištění výstavby úseku dálnice nebo silnice I. třídy, výstavby, provozování a údržby úseku dálnice nebo silnice I. třídy a závazek koncesionáře převzít území určené územním rozhodnutím k výstavbě úseku dálnice nebo silnice I. třídy po zajištění vlastnických práv nebo práv založených smlouvou provést stavbu nebo práv odpovídajících věcnému břemenu,“.

3. V § 25 odstavec 7 zní:

(7) Zvláštní užívání spočívající v umístění a provozování reklamního zařízení může povolit příslušný silniční správní úřad nejdéle na dobu pěti let, bude-li umístění a provozování reklamního zařízení splňovat tyto podmínky:

a) nebude jej možné zaměnit s dopravními značkami ani dopravními zařízeními,

b) nebude oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace a

c) pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena na náklad vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení.

Podmínky stanovené v povolení musí trvat po celou dobu platnosti povolení. Zánik některé z podmínek je povinen vlastník reklamního zařízení oznámit do 30 dnů příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který povolení odejme.“.

4. V § 27 odst. 1 se slova „Uživatelé dálnice, silnice nebo místní komunikace nemají nárok“ nahrazují slovy „Uživatelé dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku nemají nárok“.

5. V § 27 odst. 2 se slova „Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace odpovídá za škody“ nahrazují slovy „Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody“.

6. V § 27 odst. 3 se slova „s výjimkou případů uvedených v odstavci 4“ zrušují.

7. V § 27 odst. 3 se slova „Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace“ nahrazují slovy „Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace“.

8. V § 27 se odstavec 4 zrušuje. 

Odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

9. V § 27 odst. 4 se slova „Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace odpovídá“ nahrazují slovy „Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá“.

10. V § 27 odst. 5 větě první se slova „Úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý“ nahrazují slovy „Úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý“ a věta druhá „Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací stanoví příslušná obec svým nařízením.“ se nahrazuje větou „Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací a chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením.“.

11. V § 27 odst. 6 se věta druhá „Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.“ nahrazuje větou „Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.“.

12. V § 46 odst. 2 se slova „§ 27 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Držitel platného povolení k umístění a provozování reklamního zařízení vydaného před nabytím účinnosti tohoto zákona, jehož součástí není podmínka vybavit pozemní komunikaci v místě umístění reklamního zařízení svodidly nebo jiným zabezpečením proti střetu konstrukce zařízení s vozidly, je povinen nejpozději do 31. prosince 2009 zajistit, aby umístění a provozování reklamního zařízení splňovalo podmínku podle § 25 odst. 7 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, jinak marným uplynutím lhůty takové povolení zaniká. Držitel povolení je povinen ve stejném termínu oznámit splnění této povinnosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).