Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Předpis č. 85/2004 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

85/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. VI

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se mění takto:

1 . V § 1 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků,".

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).

2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 1f) zní:

"l) provádí programy strukturální podpory podle zvláštního právního předpisu.1f)

1f) § 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 9a se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 8) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

4. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Výši odměny spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady stanoví statut Fondu.".

5. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Fond při provádění programů strukturální podpory podle zvláštního právního předpisu1f) postupuje podle odstavců 1 až 4 obdobně.".

6. V § 12 odst. 1 se slova "jakož i individuálních údajů získaných ministerstvem pro statistické účely," zrušují.

7. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Fond spolupracuje s orgány jiných členských nebo budoucích členských států Evropských společenství se stejnou nebo obdobnou působností, včetně vzájemného poskytování odborné pomoci.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).