Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zemědělství

Předpis č. 441/2005 Sb.

Znění od 10. 11. 2005

441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství

Čl. I

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 94/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.".

2. V § 2a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

"(3) Součástí společných organizací trhu podle odstavce 1 jsou i opatření prováděná podle předpisů Evropských společenství3a) na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami

a) v oblasti přímých podpor a dalších podpor pro zemědělce,

b) v oblasti národních doplňkových plateb k přímým podporám.

3a) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71, (ES) č. 2529/2001 a (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Komise č. 795/2004 (ES) ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise č. 1973/2004 (ES) ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 2b odst. 2 se slova "§ 2a odst. 2" nahrazují slovy "§ 2a odst. 2 a 3".

4. V § 2c odst. 2 písm. c) se za slovo "zemědělství" vkládají slova ", lesního a vodního hospodářství a rybářství,".

5. V § 2c odst. 2 písm. d) se na konci doplňují slova " a rozvoj vesnic".

6. V § 2c se na konci odstavce 3 doplňují slova "před jejich předložením orgánům Evropské unie".

7. V § 2c odst. 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 3b znějí: "s výjimkou strukturálních podpor poskytovaných v souladu s předpisem Evropských společenství3b), které provádí Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Fondem.

3b) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění.".

8. V § 2e odst. 1 v poslední větě se slova "v pracovněprávním vztahu" nahrazují slovy "ve smluvním vztahu".

9. V § 2e se na konci odstavce 1 doplňují věty "Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva zemědělské podnikatele. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí zemědělský podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce.".

10. V § 2e odst. 3 písm. a) se slovo ", vinařství" zrušuje a za slovo "technické" se vkládají slova "a energetické".

11. V § 2e odst. 3 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 4j zní:

"e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby4j),

4j) Čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.".

12. V § 2e odst. 3 se v návětí slova "v lesích4i) a" zrušují a na konci písmene f) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g) hospodaření v lese4i), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.".

13. V § 2e odst. 4 se slova "sloužící zemědělské výrobě" nahrazují slovy "sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě".

14. V § 2f odst. 2 větě první se slova "(dále jen "obecní úřad")" zrušují a věta druhá zní: "Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu; nelze-li územní působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností určit těmito způsoby, je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa podnikání na území České republiky.".

15. V § 2f odst. 3 písm. a) se slova ", zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování zemědělské výroby" zrušují.

16. V § 2f odst. 3 se na konci písmene d) doplňují slova "v rozlišení podle § 2e odst. 3".

17. V § 2f odst. 3 se písmeno h) zrušuje.

18. V § 2f odst. 4 písm. a) se slova ", zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování zemědělské výroby" zrušují.

19. V § 2f odst. 4 písm. d) se slova "v odstavci 3 písm. d) až h)" nahrazují slovy "v odstavci 3 písm. d) až g)".

20. V § 2f odstavec 5 zní:

"(5) K žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele přiloží fyzická nebo právnická osoba doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v § 2e odst. 1 pro zápis do evidence zemědělského podnikatele. Bezúhonnost (§ 2e odst. 5) se dokládá

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce, jde-li o občana České republiky,

b) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu, jde-li o občana členského státu Evropské unie, ne starším než 3 měsíce,

c) výpisem z evidence Rejstříku trestů a odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, jde-li o občana jiného státu než států uvedených v písmenech a) a b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.".

21. V § 2f odst. 6 větě první se slova "podmínky podle tohoto zákona" nahrazují slovy "podmínky stanovené v § 2e odst. 1", na konci druhé věty se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud mu již nebylo přiděleno." a doplňuje se věta, která zní: "Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně vyrozumí také příslušného správce daně vykonávajícího správu daně z příjmů, příslušnou správu sociálního zabezpečení a příslušný úřad práce, místně příslušné podle trvalého pobytu nebo sídla, popřípadě podle místa podnikání zemědělského podnikatele, a orgán nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.".

22. V § 2f odst. 7 větě první a druhé se za slovo "evidenci" vkládají slova "zemědělského podnikatele" a ve větě druhé se za slovo "postupuje" vkládají slova "na základě jeho oznámení".

23. V § 2f odst. 10 se slova "kladného rozhodnutí o zapsání" nahrazují slovy "osvědčení o zápisu" a na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou vydání potvrzení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle § 2g odst. 1 písm. d) a s výjimkou vydání potvrzení o vyřazení z evidence osob vedené podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.".

24. V § 2f se doplňují odstavce 11 až 14, které včetně poznámek pod čarou č. 4w a 4x znějí:

"(11) Zemědělský podnikatel, podnikající podle § 2e odst. 3 písm. g), splňuje odbornou způsobilost podle odstavce 2 písm. b) prostřednictvím institutu odborného lesního hospodáře podle zvláštního právního předpisu4i).

(12) Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele, jehož správcem4w) je ministerstvo a provozovateli4w) v působnosti svých správních obvodů jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Do evidence zemědělského podnikatele mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

(13) Údaje vedené v evidenci zemědělského podnikatele, která je veřejným seznamem, ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.

(14) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel4x) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu4x). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují tyto údaje na základě písemné žádosti. Poskytovanými údaji jsou o

a) státních občanech České republiky

1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. adresa místa trvalého pobytu,

4. počátek trvalého pobytu, případně datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

5. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

6. datum, místo a okres úmrtí,

7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. místo a stát, kde se cizinec narodil,

4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

5. druh a adresa místa pobytu,

6. číslo a platnost povolení k pobytu,

7. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

9. datum, místo a okres úmrtí,

10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

4w) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

4x) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".

25. V § 2g se v nadpisu za slovo "evidence" doplňují slova "zemědělského podnikatele".

26. V § 2g odst. 1 písm. b) se slova "pokud nemá právního nástupce" zrušují a na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e) přestane splňovat podmínku bezúhonnosti (§ 2e odst. 5) nebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou,

f) jeho odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci nebo přestane splňovat podmínku bezúhonnosti (§ 2e odst. 5) anebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu právnickou.".

27. V § 2g odst. 2 se věta druhá a věta poslední zrušují, ve větě třetí se za slovo "právní nástupce" vkládají slova "do doby skončení řízení o dědictví" a za slovo "musí" se vkládají slova "pro dobu tohoto řízení o dědictví" a na konci se doplňuje věta, která zní: "Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.".

28. V § 2g odst. 3 větě první a druhé se za slovo "evidence" vkládají slova "zemědělského podnikatele".

29. Za § 2h se vkládá nový § 2i, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4al a 4am zní:

"§ 2i

Pěstování geneticky modifikované odrůdy

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu4al) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna

a) informovat o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který se nachází ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od jím užívaného půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém hodlá pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to ve lhůtě stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejich pěstování,

b) informovat ministerstvo o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to ve lhůtě stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejich pěstování.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu4al) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna

a) dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, od místa pěstování odrůdy téže plodiny, která není geneticky modifikovanou odrůdou,

b) dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, od místa pěstování odrůdy téže plodiny pěstované v režimu ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4am),

c) informovat o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který se nachází ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od jí užívaného půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém zahájila pěstování této geneticky modifikované odrůdy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení jejího pěstování,

d) informovat ministerstvo o zahájení pěstování této geneticky modifikované odrůdy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení jejího pěstování, v rozsahu stanovém vyhláškou,

e) vyznačit obvod pěstování geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, v terénu rozpoznatelným způsobem, pokud není tento obvod tvořen rozpoznatelnou hranicí půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

f) uchovávat po dobu 5 let údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(3) Povinnost dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy4al) podle odstavce 2 písm. a) a b) může fyzická nebo právnická osoba splnit obsetím této geneticky modifikované odrůdy stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v rozsahu stanoveném pro jednotlivé plodiny vyhláškou, a která se při sklizni považuje za geneticky modifikovanou.

(4) Ministerstvo pro jednotlivé plodiny, u nichž jsou pěstovány geneticky modifikované odrůdy4al), vyhláškou stanoví

a) vzdálenost mezi půdními bloky, popřípadě díly půdních bloků, podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. c),

b) lhůtu před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin podle odstavce 1,

c) rozsah poskytování informací podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. d),

d) minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy podle odstavce 2 písm. a) a b),

e) rozsah uchovávaných údajů podle odstavce 2 písm. f),

f) rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, podle odstavce 3.

(5) Ministerstvo údaje podle odstavce 2 písm. d) poskytuje Ministerstvu životního prostředí.

4al) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

4am) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

30. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova "data narození" vkládají slova ", popřípadě rodného čísla".

31. V § 3 odst. 3 větě první se na konci doplňují slova ", nejde-li o vady svojí povahou zjevně neodstranitelné.".

32. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 4y zní:

"(7) V případě, že se dotace podle odstavce 1 poskytuje žadateli, který je podnikatelem, součástí žádosti o dotaci musí být doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání podle zvláštního právního předpisu4y).

4y) § 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.".

33. V § 3a odst. 1 se slovo "a" zrušuje a na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 4z znějí: "pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů, pro evidenci pěstování geneticky modifikované odrůdy (§ 2i) a pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně4z).

4z) § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.".

34. V § 3a odst. 5 se v návětí za slova "půdního bloku" vkládají slova ", popřípadě dílu půdního bloku".

35. V § 3a odst. 5 písm. a) se na konci doplňují slova "popřípadě dílu půdního bloku,".

36. V § 3a odst. 5 písmeno i) zní:

"i) zařazení do katastrálního území4o),".

37. V § 3a odst. 5 písm. k) se slova "a jinými" a slova "podle kritérií stanovených nařízením vlády" zrušují a za slovo "omezeními" se vkládá nová poznámka pod čarou č. 4aa, která zní:

"4aa) § 3 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.".

38. V § 3a odst. 5 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena l) a m), která včetně poznámky pod čarou č. 4ab znějí:

"l) obhospodařování půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku s kulturou ovocný sad v režimu intenzivního ovocnářství, jehož produkce slouží k podnikání a u jádrovin je většina plodů realizována jako stolní ovoce (dále jen "intenzivní ovocnářství") podle zvláštního právního předpisu4ab),

m) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

4ab) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.".

39. V § 3a se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

40. § 3f se zrušuje.

41. § 3g včetně nadpisu zní:

"§ 3g

Aktualizace evidence půdy

(1) Jestliže dojde

a) ke změně průběhu hranice půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

b) ke změně uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

c) k ukončení užívání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

d) ke změně druhu zemědělské kultury na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku podle kritérií uvedených v § 3i,

e) ke změně zařazení půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku do obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t),

je dosavadní uživatel, kterého se týká některá skutečnost podle písmen a) až e), povinen ji ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala, ministerstvu (dále jen "ohlášení změny") a předložit doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy. Při ohlášení změny poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení změny se podává na formuláři vydaném ministerstvem.

(2) Jestliže má uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který nepodal ohlášení v rámci vzniku evidence podle § 3b odst. 1, zájem o zařazení do evidence a předmětný půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, není dosud v evidenci evidován, může kdykoliv podat takové ohlášení ministerstvu (dále jen "ohlášení zařazení") a předložit doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy. Při ohlášení zařazení poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení zařazení se podává na formuláři vydaném ministerstvem. Stejný postup platí i pro uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který je již v evidenci zařazen a hodlá v ní nově evidovat další půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, který není dosud v evidenci evidován.

(3) Zjistí-li ministerstvo, že ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 je v rozporu s

a) údaji vedenými v evidenci,

b) jiným ohlášením změny,

c) ohlášením zařazení,

vyzve uživatele, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, popřípadě uživatele dotčeného tímto ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu, a to ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li ministerstvo, že ohlášení změny nebo ohlášení zařazení je nepravdivé nebo neúplné, vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení změny nebo ohlášení zařazení, a to ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(4) Ministerstvo provede aktualizaci evidence podle ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, jestliže

a) údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení neshledá nepravdivými, popřípadě neúplnými,

b) ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení je doloženo písemnou dohodou podle odstavce 3 nebo uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, předložil doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 3.

(5) Ministerstvo aktualizaci evidence podle ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, jestliže

a) i po předložení dokladu podle odstavce 3 shledá údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení nepravdivými,

b) uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, nedoložil písemnou dohodu podle odstavce 3 nebo doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 3.

(6) Jestliže v důsledku ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 má být aktualizována evidence půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku uživatele, který nepodal ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, a na základě výzvy podle odstavce 3 nedoložil písemnou dohodu nebo neprokázal právní důvod užívání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, ministerstvo mu písemně oznámí změnu evidovaných údajů do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci evidence provede.

(7) Proti oznámení podle odstavce 5 nebo 6 může uživatel podat ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. O podané námitce rozhodne ministr zemědělství na základě návrhu jím ustavené zvláštní námitkové komise. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje uživateli a je konečné.

(8) V evidenci zařazený uživatel může podat ministerstvu žádost o úplné vynětí z evidence. Ministerstvo takové žádosti vyhoví a vydá o tom uživateli potvrzení do 30 dnů ode dne jejího doručení.

(9) Ministerstvo může na základě vlastního zjištění, popřípadě vlastního podnětu, na základě podnětu orgánu veřejné správy nebo na základě podnětu vlastníka pozemku, na němž se nachází půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, zahájit řízení vedoucí k aktualizaci evidence, popřípadě k úplnému vynětí z evidence. Ministerstvo vyzve dotčené uživatele k odstranění zjištěných pochybností ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ustanovení odstavců 3 až 8 se vztahují na aktualizaci evidence, popřípadě na úplné vynětí z evidence podle tohoto odstavce přiměřeně.

(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 týká půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením bylo evidováno, popřípadě po provedení změny má být evidováno obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t), změnu údajů ověří pověřená osoba podle zvláštního právního předpisu4t) a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.

(11) Jestliže u půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého je evidováno obhospodařování v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t), došlo k ukončení této přechodné etapy v souladu s tímto předpisem, provede ministerstvo na návrh pověřené osoby změnu v evidenci a tuto změnu písemně oznámí uživateli.

(12) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 týká půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována kultura vinice, chmelnice nebo ovocný sad obhospodařovaný v režimu intenzivního ovocnářství, změnu údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.

(13) Právní účinky provedené aktualizace evidence na základě ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, nastávají dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy uživatel učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení ministerstvu, jestliže z dokladu předloženého při ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, popřípadě z dokladů předložených na základě výzvy podle odstavce 3 nevyplývá, že nastávají později.

(14) Na řízení podle odstavců 1 až 13 se nevztahuje správní řád, s výjimkou lhůt a doručování.".

42. V § 3h se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Změny údajů v evidenci podle odstavce 2 se na poskytování dotací v příslušném kalendářním roce neuplatní, jestliže byly provedeny po dni, kdy uplynula lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok, pro jejíž posouzení se vyžadují údaje vedené v evidenci.".

43. V § 3i písm. a) se za slovo "sledu" vkládají slova ", popřípadě pod skleníky, nebo pod pevným anebo přenosným krytem,".

44. V § 3i písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4an zní:

"b) travním porostem stálá pastvina4an), popřípadě souvislý porost s převahou travin určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem zúrodnění,

4an) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.".

45. V § 3i písmena c) až e) včetně poznámky pod čarou č. 4aj znějí:

"c) vinicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři vinné révy a opatřena opěrným zařízením, které musí být nainstalováno nejpozději do 2 let od výsadby; do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 3 metrů, podél řad po obou stranách vinice,

d) chmelnicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování chmele a na které se pěstuje chmel; plocha této zemědělsky obhospodařované půdy se stanoví v souladu s předpisem Evropských společenství s bezprostředním účinkem4aj),

e) ovocným sadem zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena ovocnými stromy, případně ovocnými keři; do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 6 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu,

4aj) Čl. 1 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 609/1999 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele, v platném znění.".

46. V § 3i se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

"f) školkou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují školkařské výpěstky ovocných a okrasných druhů, révy vinné včetně podnožového rozmnožovacího materiálu, sadba chmele a lesních dřevin, s výjimkou školek lesních dřevin založených v lese pro vlastní potřebu k obnově lesa,

g) zelinářskou zahradou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstuje ovoce, zelenina a okrasné, léčivé, kořeninové a aromatické rostliny pro potřebu uživatele zelinářské zahrady a jeho osob blízkých.".

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h).

47. V § 3i písm. h) se slova "a) až e)" nahrazují slovy "a) až g)".

48. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je oprávněn od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě vyžadovat údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství4ab) způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou.".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

49. V § 4 se doplňují odstavce 8 až 12, které včetně poznámek pod čarou č. 4ao a 4ap znějí:

"(8) Podpora podle bezprostředně použitelného předpisu Evropských společenství4ao) může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, která je zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona, ve formě prominutí

a) penále na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

b) nedoplatku a penále na daních a poplatcích,

c) penále na pojistném na veřejné zdravotní pojištění,

d) dlužných částek u návratných finančních výpomocí,

e) dlužného nájemného a splátek za půdu nakoupenou od Pozemkového fondu České republiky,

f) penále u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.,

g) penále u Fondu,

h) penále za porušení rozpočtové kázně4ap).

(9) Osoba podle odstavce 8 může o prominutí podle odstavce 8 požádat u orgánu, kterému podle zvláštního právního předpisu přísluší o prominutí rozhodnout (dále jen "poskytovatel"). Nedílnou součástí žádosti je prohlášení této osoby o veškerých prominutích podle odstavce 8 jí poskytnutých v průběhu posledních 3 let před podáním žádosti.

(10) Poskytovatel o prominutích podle odstavce 8 souhrnně informuje ministerstvo, a to vždy do 15 dnů po skončení příslušného čtvrtletí, ve kterém bylo o tomto prominutí rozhodnuto.

(11) Rozhodnou-li orgány Evropské unie o navrácení podpory, je osoba podle odstavce 8 povinna poskytnutou podporu vrátit, včetně úroků stanovených orgány Evropské unie.

(12) Ke splnění povinnosti podle odstavce 11 poskytovatel osobu podle odstavce 8 neprodleně vyzve; nevyplývá-li lhůta k navrácení podpory z rozhodnutí orgánů Evropské unie, poskytovatel ji zároveň ve výzvě stanoví.

4ao) Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu.

4ap) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

50. V § 4a odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) plnění povinností a podmínek fyzickou nebo právnickou osobou při pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin stanovených tímto zákonem (§ 2i).".

51. V § 4a se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Při výkonu kontroly může ministerstvo postupovat v součinnosti s celními orgány.

(9) Údaje potřebné pro evidenci ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství4ab) je oprávněn kontrolovat též Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Odstavce 1 až 7 platí obdobně.".

52. V § 5 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) až do výše 500 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnosti stanovené v § 2i.".

53. V § 5 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které znějí:

"(6) Fyzické osobě, která nenahlásí ztrátu bezúhonnosti ve lhůtě do 60 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.

(7) Právnické osobě, která nenahlásí ztrátu bezúhonnosti odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce anebo změnu odpovědného zástupce ve lhůtě do 60 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, může být uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.

(8) Fyzické nebo právnické osobě, která neposkytne údaje potřebné pro vedení evidence ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství4ab), může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 9.

54. V § 5 odst. 9 se slova "Pokutu podle odstavců 4 a 5" nahrazují slovy "Pokutu podle odstavců 4 až 7".

55. V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Pokutu podle odstavce 8 ukládá a vybírá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán5d) podle zvláštního právního předpisu5e).".

56. Příloha se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku vedený v evidenci, který nemá přiděleno identifikační číslo, sdělí ministerstvu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rodné číslo za účelem aktualizace evidence. Ministerstvo je povinno nakládat s tímto údajem podle zvláštního právního předpisu upravujícího evidenci obyvatel a rodných čísel.

2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností uvede evidenci zemědělského podnikatele do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu s tímto zákonem.

3. Řízení o aktualizaci evidence půdy podle § 3g zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).