Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Předpis č. 441/2005 Sb.

Znění od 10. 11. 2005

441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. IV

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. j) se za slovo "cukru" vkládají slova "a v odvětví mléka a mléčných výrobků" a v poznámce pod čarou č. 1d se doplňují slova "Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.".

2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až v), která včetně poznámek pod čarou č. 1g až 1i znějí:

"m) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropských společenství1g) v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření,

n) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání seskupení producentů zemědělských výrobků nebo potravin, včetně mezinárodních, seskupení meziodvětvových organizací a dohod producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropských společenství1g), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

o) provádí činnosti související se systémem schvalování mezinárodních kontrolních a dozorčích společností podle předpisu Evropských společenství1h),

p) provádí opatření vyplývající z mezinárodní smlouvy1i),

q) provádí činnosti související se získáváním, zpracováváním a předáváním cenových a tržních informací, včetně evidence smluv, podle příslušných právních předpisů Evropských společenství1g),

r) provádí činnosti související s reprezentativním výběrem zemědělských výrobků nebo potravin, se stanovením národních referenčních a referenčních množství zemědělských výrobků nebo potravin, s reprezentativním výběrem oblastí pěstování zemědělských výrobků nebo výroby potravin, popřípadě s reprezentativním výběrem producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropských společenství1g) v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

s) vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

t) vyčleňuje část rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství, kterou lze použít ke zvyšování stávajících, popřípadě přidělování nových referenčních množství mléka,

u) provádí opatření společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu1g), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

v) provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin.

1g) § 2b zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1h) Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění.

1i) § 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.".

3. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 1j znějí:

"(3) Podmínky provádění činností Fondu podle odstavce 2 může vláda upravit nařízením1j), nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

(4) Fyzické a právnické osoby podávají Fondu žádosti, čestná prohlášení a informace, které vyplývají z působnosti Fondu podle odstavce 2, na formulářích vydaných Fondem.

1j) § 2b a 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 2 písm. b) se slova "tuzemskými cenami" nahrazují slovy "cenami na vnitřním trhu Evropských společenství".

5. V § 2 písm. c) se za slovo "rezervou" vkládají slova ", pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství,".

6. V § 2 písm. d) se slova ", a které může uvést na určený trh v průběhu příslušného období, aniž by jí byl uložen odvod nebo stanoveno jiné opatření" zrušují.

7. V § 4 odst. 2 se slova "společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu1e)" nahrazují slovy "činností podle § 1 odst. 2".

8. V § 6a odst. 1 písm. e) se slovo "odvody," zrušuje.

9. V § 6a odst. 1 písm. f) se slova "určené na provádění společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu" zrušují. Odkaz na poznámku pod čarou č. 1e se zrušuje.

10. V § 6a odst. 3 se slovo "odvody," zrušuje.

11. V § 7 odst. 7 se za slovo "alespoň" vkládají slova "ze zástupců ministerstva,".

12. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Na řízení o poskytnutí dotace a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro vydání rozhodnutí, ustanovení o povinnosti umožnit účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ustanovení o vyrozumění účastníků řízení o provádění důkazů mimo ústní jednání, ustanovení o provedení záznamu o provedení důkazu listinou a ustanovení o vydání usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě podle správního řádu.".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

13. V § 11 odst. 6 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

14. V § 11a se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Nesplní-li příjemce dotace povinnost podle odstavců 1 a 3, může Fond rozhodnout, že částka dotace, kterou je příjemce dotace podle odstavců 1 a 3 povinen vrátit, mu bude odečtena od částky dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky. Tímto odečtením povinnost vrátit dotaci podle odstavců 1 a 3 zaniká; povinnost zaplatit penále ve výši podle odstavce 1 z doby ode dne odepsání částky dotace, kterou je příjemce dotace povinen vrátit z účtu Fondu do dne rozhodnutí o odečtení tímto není dotčena.".

15. V § 11c odst. 1 se slova "stanovenou nařízením vlády, nestanoví-li intervenční cenu zvláštní právní předpis jinak" nahrazují slovy "stanovenou příslušnými předpisy Evropských společenství1e)".

16. V § 11c se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud to umožňují předpisy Evropských společenství.".

17. V § 11d odst. 1 se za slova "ze zemědělských surovin původem z České republiky," vkládají slova ", nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak,".

18. V § 11d se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 2 až 9.

19. V § 11d odst. 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "2" a věta druhá se zrušuje.

20. V § 11d odst. 4 se věta druhá zrušuje.

21. V § 11d odst. 5 se za slovo "rezervy" doplňují slova ", pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství.".

22. V § 11d odst. 6 se číslo "6" nahrazuje číslem "5" a za slovo "rezervy" se vkládají slova ", pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství,".

23. V § 11d odst. 7 se slova "4 a 5" nahrazují slovy "3 a 4".

24. V § 11d odst. 9 se písmena a) a c) zrušují.

Dosavadní písmena b), d) až g) se označují jako písmena a) až e).

25. V § 11d odst. 9 písm. b) se za slovo "kvót" doplňují slova "podle předpisů Evropských společenství,".

26. V § 11d odst. 9 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) další opatření vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.".

27. V § 11e odst. 1 se slovo "výrobcům" nahrazuje slovem "producentům".

28. V § 11e se odstavce 2 až 5 a 8 až 13 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 2 a 3.

29. V § 11e odst. 2 se číslo "7" nahrazuje číslem "3" a slova "nebo nesplnil závazek podle odstavce 5 písm. b) nebo c)," se zrušují.

30. V § 11e se doplňuje nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9n zní:

"(4) Producent syrového kravského mléka je před začátkem příslušného kvótového roku povinen písemně oznámit Fondu odběratele9n) na formulářích vydaných Fondem. V případě, že producent hodlá v průběhu příslušného kvótového roku dodávat syrové kravské mléko více odběratelům, je povinen Fondu oznámit objem části individuálního referenčního množství, k jejímuž vyhodnocení plnění bude jeho každý odběratel příslušný. Jestliže producent změní v průběhu příslušného kvótového roku odběratele, je povinen bezprostředně po ukončení této změny oznámit Fondu nového odběratele.

9n) Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.".

31. V § 11f se odstavce 8, 9, 11 až 14 zrušují.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 2.

32. V § 11g se odstavce 2, 3, 5 až 8 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

33. Za § 11i se vkládá nový § 11j, který včetně nadpisu zní:

"§ 11j

Povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství

Osoby, na které se vztahují opatření podle § 1 odst. 2, jsou povinny dodržovat povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.".

34. V § 12 odst. 1 se za slovo "zemědělství" vkládají slova ", včetně ortofotomap, zákona o rostlinolékařské péči".

35. V § 12 odst. 2 se slova "o své činnosti a hospodaření" nahrazují slovy "o provádění činností podle § 1 odst. 2".

36. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9k zní:

"(4) Fond je oprávněn k činnostem podle § 1 odst. 2 využívat rodná čísla v souladu se zvláštním právním předpisem9k).

9k) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".

37. V § 12a odst. 1 písm. a) se slova "podle tohoto zákona" zrušují.

38. V § 12a odst. 1 písm. c) se slova "a nařízení vlády vydaných k jeho provedení" nahrazují slovy ", zákona o zemědělství a nařízení vlády vydaných k jejich provedení".

39. V § 12a odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.".

40. V § 12a odst. 2 se za slovo "kontrole9j)" vkládají slova ", zákona o zemědělství9l)," slovo "a" se nahrazuje čárkou, za slova "tohoto zákona" se doplňují slova "a podle zákona o finanční kontrole9m)" a doplňují se poznámky pod čarou č. 9l a 9m, které znějí:

"9l) Zákon č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9m) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.".

41. V § 12a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 9o zní:

"(5) Kontrolu podle odstavců 1 a 3 vykonávají v rámci své působnosti stanovené zvláštními právními předpisy9o) také správní úřady řízené ministerstvem.

9o) Například zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).".

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

42. V § 12a odstavec 6 zní:

"(6) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 3 je Fond oprávněn požadovat provedení analýz vzorků zemědělských výrobků celními orgány.".

43. V § 12a se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Pro provádění kontrol orgány Evropských společenství nebo jimi pověřených osob platí ustanovení odstavců 1 až 9 přiměřeně.".

44. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Fond uloží sankci podle tohoto zákona, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak.".

45. V § 13 se odstavce 2 až 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 9 až 14 se označují jako odstavce 2 až 7.

46. V § 13 odst. 2 písm. e) se číslo "9" nahrazuje číslem "8".

47. V § 13 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) až do výše 500 000 Kč odběrateli, který odebral syrové kravské mléko od producenta kravského mléka, který není držitelem individuálního referenčního množství mléka a nebo není Fondem schválený jako odběratel,".

48. V § 13 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) až do výše 2 000 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní nebo poruší povinnost vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak.".

49. V § 13 odst. 4 se číslo "9" nahrazuje číslem "2".

50. V § 13 odst. 5 se slova "Odvody a pokuty podle odstavců 1 až 11 jsou finančními zdroji Fondu. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvody a pokuty" nahrazují slovy "Pokuty podle odstavců 1 až 4 jsou finančními zdroji Fondu. Při rozhodování o povinnosti zaplatit pokutu".

51. V § 13 odst. 6 se slova "Odvody a pokuty podle odstavců 1 až 11" nahrazují slovy "Pokuty podle odstavců 1 až 4".

52. V § 13 odst. 7 se číslo "13" nahrazuje číslem "6".

53. Za § 13a se vkládá nový § 13b, který zní:

"§ 13b

(1) Kde se v přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení, mluví o

a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušném orgánu, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

b) příslušném orgánu dozoru, popřípadě kontroly, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

c) vývozní náhradě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů subvence při vývozu podle tohoto zákona,

d) jistotě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů záruka podle tohoto zákona,

e) kvótě cukru A a kvótě cukru B, individuálním referenčním množství pro dodávky mléka, pro přímý prodej mléka, popřípadě subkvótě škrobu, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů individuální produkční kvóta podle tohoto zákona,

f) dotaci, podpoře, subvenci, náhradě, prémii, příplatku, platbě, pomoci, popřípadě příspěvku, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů dotace podle tohoto zákona.

(2) Kde se v právních předpisech uvedených v odstavci 1 mluví o opatřeních k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito právními předpisy nebo odstraňování zjištěných nedostatků, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 odpovídající opatření podle tohoto zákona.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).