Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označen - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Předpis č. 256/2011 Sb.

Znění od 1. 9. 2011

256/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Čl. III

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 375/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(2) Zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující ochranu zeměpisných označení a označení původu1)

a) pravomoci správních orgánů k činnostem, které podle přímo použitelného předpisu Evropské unie vykonává členský stát,

b) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisného označení výrobků s původem v České republice, popřípadě i v zeměpisné oblasti, která se zčásti nachází na území České republiky (dále jen „přeshraniční zeměpisná oblast“), v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie,

c) vnitrostátní postup při změnách specifikace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie,

d) vnitrostátní postup při změně zápisu označení původu vín na zeměpisné označení vín v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie,

e) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie.

1) Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.
Nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.“.

2. Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 10 odst. 1 se slova „nebo Státní veterinární správa.3)“ nahrazují slovy „ , Státní veterinární správa nebo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3).“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V nadpisu hlavy VII, § 18, § 19 odst. 1 a 2, § 20, § 21 odst. 1 a 7, § 22a odst. 2, 5 a 6 a v § 22b odst. 2 a 7 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

5. V § 19 odst. 1 se slova „zemědělského výrobku nebo potraviny vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území, které se nachází v České republice, a toto označení je v České republice užíváno v souvislosti se zemědělským výrobkem nebo potravinou“ nahrazují slovy „výrobku s původem v České republice, popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti, a toto označení je v České republice užíváno v souvislosti s tímto výrobkem“.

6. V § 19 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

7. V § 19 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

8. V § 19 odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

9. V § 21 odst. 1 se slova „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí1a)“ nahrazují slovy „rejstříku vedeného Evropskou komisí (dále jen „Komise“)“.

10. V § 21 odstavec 5 zní:

(5) V případě, že se námitky týkají specifikace výrobku, například souvislosti mezi výrobkem a zeměpisným prostředím, v němž má výrobek původ, požádá Úřad kontrolní orgán o vydání závazného nálezu pro účely postoupení žádosti o komunitární zápis.“.

11. V § 22 se odstavce 1 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

12. V § 22, § 22a odst. 8 a v § 22b odst. 8 se věta třetí nahrazuje větou „Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad.“.

13. V § 22a odstavec 1 zní:

(1) Žádost o změnu specifikace výrobku s původem v České republice, popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti, se podává Úřadu.“.

14. V § 22a odst. 2 a v § 22b odst. 2 se slova „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí1a)“ nahrazují slovy „rejstříku vedeného Komisí“.

15. V § 22a odst. 4 a v § 22b odst. 4 se slovo „tuzemskému“ zrušuje.

16. V § 22a se odstavce 7 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

17. V § 22b odstavec 1 zní:

(1) Žádost o zrušení zápisu označení výrobku s původem v České republice, popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti, se podává Úřadu.“.

18. V § 22b odstavec 5 zní:

(5) Nepodaří-li se jednáním podle odstavce 4 rozpor odstranit a důvod zrušení komunitárního zápisu spočívá ve specifikaci výrobku, například souvislosti mezi výrobkem a zeměpisným prostředím, v němž má výrobek původ, požádá Úřad kontrolní orgán o vydání závazného nálezu o splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie.“.

19. § 22c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zní:

㤠22c

Námitky proti žádosti o komunitární zápis, jeho zrušení nebo změnu specifikace označení pocházejícího z jiného státu

Pokud námitky proti žádosti o komunitární zápis, proti žádosti o jeho zrušení nebo proti žádosti o změnu specifikace označení pocházejí z jiného státu a mají být uplatněny v řízení před Komisí prostřednictvím Úřadu, podávají se Úřadu nejpozději 1 měsíc před skončením lhůty8) stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.

8) Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.
Čl. 118h nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).
Čl. 17 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).