Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony - "HLAVA II - PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O AZYL, VSTUPNÍ VÍZUM A DOPRAVA CIZINCE DO AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Předpis č. 2/2002 Sb.

Znění od 1. 10. 2004

2/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony

"HLAVA II

PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O AZYL, VSTUPNÍ VÍZUM A DOPRAVA CIZINCE DO AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Prohlášení o úmyslu požádat o azyl

§ 3

(1) Prohlášením o úmyslu požádat o azyl (dále jen "prohlášení o azylu") se rozumí projev vůle cizince, z něhož je zřejmé, že cizinec hledá v České republice ochranu před pronásledováním.

(2) Prohlášení o azylu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu.

§ 3a

Cizinec je oprávněn učinit prohlášení o azylu

a) policii

1. na hraničním přechodu,2)

2. v přijímacím středisku,

3. na odboru cizinecké a pohraniční policie za podmínky, že se dostavil dobrovolně, nebo

4. v zařízení pro zajištění cizinců,3) anebo

b) ministerstvu, je-li hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo vykonává vazbu anebo trest odnětí svobody.

§ 3b

(1) Oprávnění cizince učinit prohlášení o azylu v zařízení pro zajištění cizinců3) zaniká uplynutím 7 dnů ode dne, kdy byl policií informován o možnosti požádat o udělení azylu na území a důsledcích spojených s uplynutím této lhůty.

(2) Policie informuje cizince v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět. Policie o tomto úkonu pořídí záznam, který podepíše cizinec a ten, kdo záznam pořídil. Odmítne-li cizinec podpis nebo nemůže-li psát, uvede se tato skutečnost v záznamu.

§ 3c

(1) Na cizince, jenž učinil prohlášení o azylu, se pro účely poskytování zdravotní péče (§ 88) a bezplatného poskytování ubytování, stravy a jiných služeb [§ 42 odst. 1 písm. a)] hledí jako na žadatele o udělení azylu

a) po dobu, kdy je oprávněn k pobytu na území na základě vstupního víza,

b) po dobu 5 dnů od doby prohlášení o azylu v případech, kdy mu není vstupní vízum uděleno,

c) od doby prohlášení o azylu učiněného v průběhu hospitalizace nebo výkonu vazby anebo trestu odnětí svobody do doby, kdy je povinen dostavit se do přijímacího střediska.

(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 nelze ukončit pobyt cizince na území na základě úředního rozhodnutí.

Vstupní vízum

§ 3d

(1) Vstupní vízum se udělí cizinci, jenž učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu, v přijímacím středisku nebo na odboru cizinecké a pohraniční policie a prokázal svou totožnost cestovním dokladem nebo jí osvědčil čestným prohlášením.

(2) Vstupní vízum uděluje policie.

(3) Vstupní vízum je platné 30 dnů ode dne jeho udělení.

(4) Vstupní vízum opravňuje k pobytu po dobu v něm uvedenou.

§ 3e

(1) Cizinci, jenž učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu nebo na odboru cizinecké a pohraniční policie, policie udělí vstupní vízum opravňující k pobytu na území po dobu nezbytnou k dostavení se do přijímacího střediska určeného ministerstvem.

(2) Doba pobytu se považuje za prodlouženou po dobu trvání překážky na vůli cizince nezávislé, která brání jeho dostavení se do přijímacího střediska.

(3) Cizinec je povinen

a) překážku bez zbytečného odkladu oznámit policii nebo ministerstvu,

b) dostavit se do přijímacího střediska do 24 hodin po odpadnutí překážky.

(4) Policie po dostavení se cizince do přijímacího střediska dobu pobytu na vstupní vízum prodlouží do dne stanoveného ministerstvem pro podání žádosti o udělení azylu (§ 10).

§ 3f

Cizinci, jenž učinil prohlášení o azylu v přijímacím středisku, policie udělí vstupní vízum opravňující k pobytu na území do dne stanoveného ministerstvem pro podání žádosti o udělení azylu (§ 10).

§ 3g

Vstupní vízum nelze udělit, jestliže cizinec

a) je v době učinění prohlášení o azylu oprávněn pobývat na území na základě povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu,4) nebo

b) učinil prohlášení o azylu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště.

Doprava cizince do azylového zařízení

§ 4

(1) Policie dopraví cizince, který učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu nebo na odboru cizinecké a pohraniční policie, do přijímacího střediska určeného ministerstvem, vyžaduje-li to zdravotní stav cizince nebo je-li důvodná obava, že se ve stanovené lhůtě do přijímacího střediska nedostaví.

(2) Náklady spojené s dopravou cizince hradí ministerstvo.

§ 4a

(1) Cizinec, který učinil prohlášení o azylu, je povinen dopravit se do přijímacího střediska určeného ministerstvem ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy byl propuštěn z hospitalizace, výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody; § 4 odst. 1 zde platí obdobně.

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy splnění povinnosti zabrání překážka na vůli cizince nezávislá.

(3) Cizinec je povinen

a) překážku bez zbytečného odkladu oznámit policii nebo ministerstvu,

b) dopravit se do přijímacího střediska do 24 hodin po odpadnutí překážky.

§ 4b

Žadatele o udělení azylu, který byl propuštěn ze zařízení pro zajištění cizinců, dopraví ministerstvo do jím určeného azylového zařízení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).