Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Předpis č. 559/2004 Sb.

Znění od 2. 8. 2021

559/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. VI

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 18 písm. d) se na konci bodu 3 slovo "anebo" zrušuje.

2. V § 18 písm. d) se na konci bodu 4 doplňuje slovo "anebo".

3. V § 18 se na konci písmene d) doplňuje bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 7b) zní:

"5. žákem, který není státním příslušníkem členského státu Evropské unie, ale který má bydliště v jiném členském státě Evropské unie a cestuje na školní výlet v rámci Evropské unie jako člen skupiny žáků, doprovázené učitelem, a je uveden na seznamu žáků podle § 108 odst. 1 písm. h),7b)

7b) Rozhodnutí Rady o společné akci přijaté Radou na základě čl. K.3 odst. 2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii týkající se možnosti cestování žáků ze třetích zemí s bydlištěm v některém členském státě (94/795/JVV).".

4. V § 103 písm. m) se slova "písm. a), b) nebo c)" nahrazují slovy "písm. a), b), c), g) nebo h)".

5. V § 108 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která včetně poznámky pod čarou č. 15b) znějí:

"g) náhradní cestovní doklad Evropské unie,15b)

h) seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie,7b) obsahuje-li

1. fotografie žáků, kteří nejsou schopni se prokázat průkazem totožnosti obsahujícím fotografii,

2. potvrzení členského státu Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, že žák je oprávněn se do tohoto státu vrátit, a za předpokladu, že členský stát Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, oznámil České republice, že má seznam žáků uznávat jako cestovní doklad.

15b) Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (96/409/SZBP).".

6. Za § 115 se vkládá nový § 115a, který včetně nadpisu zní:

"§ 115a

Náhradní cestovní doklad Evropské unie

(1) Náhradní cestovní doklad Evropské unie15b) vydá zastupitelský úřad na žádost občana Evropské unie,1a) jehož cestovní doklad byl ztracen, odcizen, zničen, popřípadě není dočasně k dispozici, jestliže stát, jehož je žadatel občanem, nemá na území státu, kde se občan nachází, stálé diplomatické nebo konzulární zastoupení, není v něm zastoupen jinak, anebo jeho zastoupení není dosažitelné. Podmínkou pro vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie je, aby stát, jehož je žadatel občanem, s tím vyslovil souhlas.

(2) Náhradní cestovní doklad Evropské unie lze vydat pro jedinou cestu do členského státu Evropské unie, jehož je žadatel občanem nebo ve kterém má trvalé bydliště, anebo ve výjimečném případě do jiného státu.

(3) V žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie uvede žadatel své jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, tělesnou výšku, datum, místo a stát narození, státní občanství, adresu místa trvalého bydliště, kontaktní adresu a odůvodnění žádosti. K žádosti dále předloží jemu dostupné dokumenty, prokazující totožnost a státní občanství, uvede stát, do něhož hodlá cestovat, a připojí fotografie.

(4) Náhradní cestovní doklad Evropské unie vydá zastupitelský úřad s dobou platnosti přiměřenou době nezbytně nutné k uskutečnění cesty, pro niž se náhradní cestovní doklad Evropské unie vydává.

(5) Kopii vydaného náhradního cestovního dokladu Evropské unie zašle zastupitelský úřad příslušnému orgánu státu Evropské unie, jehož je žadatel občanem.".

7. V § 117 odst. 1 písm. b) se slova "písm. c), d), e) nebo f)" nahrazují slovy "písm. d), e) nebo f)".

8. V § 117 odst. 1 písm. c) se slova "písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "písm. a), b), c), g) nebo h)".

9. V § 117 odst. 3 se slova "písm. c), d), e) nebo f)" nahrazují slovy "písm. d), e) nebo f)".

10. V § 117 odst. 4 se slova "písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "písm. a), b), c), g) nebo h)".

11. V § 158 odst. 1 písm. i) se slova "písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "písm. a), b), c), g) nebo h)" a slova "písm. c), d), e) nebo f)" se nahrazují slovy "písm. d), e) nebo f)".

12. V § 160 odst. 2 písm. c) se slova "písm. a) a b)" nahrazují slovy "písm. a), b), c), g) nebo h)".

13. V § 168 se za číslo "92," vkládá číslo "115a,".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).