Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cestovních dokladech

Předpis č. 559/2004 Sb.

Znění od 2. 8. 2021

559/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. III

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "jméno," vkládají slova "popřípadě jména,".

2. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky; občan není oprávněn ponechávat cestovní doklad jako zástavu ani při svém pobytu v zahraničí.".

3. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie cestovního dokladu bez souhlasu1a) občana, kterému byl cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

1a) § 5 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1f).

4. V § 3 odst. 1 se za slova "občanský průkaz1b)" vkládají slova "se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část1e)".

Poznámka pod čarou č. 1e) zní:

"1e) § 12 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.".

5. V § 3 odst. 4 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo")".

6. V § 5 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"e) náhradní cestovní doklad Evropské unie,2a)

2a) Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (96/409/SZBP).".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

7. § 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 2b) a 2c), 3) až 3b) a 4) znějí:

"§ 6

(1) Cestovní doklad obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

(2) Povinnými údaji zapisovanými do cestovního dokladu jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození, a jde-li o diplomatický nebo služební pas, i diplomatická nebo služební hodnost (funkce), přičemž název místa narození se zapisuje podle aktuálního stavu;2b) u občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození,2c) místo narození se u nich nezapisuje,

b) územní a časová platnost cestovního dokladu, číslo dokladu, datum jeho vydání a označení úřadu, který jej vydal,

c) strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny cestovního pasu, diplomatického pasu nebo služebního pasu v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.

(3) Cestovní průkaz vydaný z důvodu návratu na území České republiky pro nově narozeného občana nemusí obsahovat rodné číslo.

§ 7

Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do cestovního dokladu jsou:

a) v cestovním dokladu rodiče jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let,

b) označení absolventa vyšší odborné školy,3) akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy,3a) označení "docent" nebo "profesor"3b) (dále jen "titul") nebo vědecká hodnost;4) titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem.

2b) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

2c) Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání číselníku (ČZEM), uveřejněné pod č. 489/2003 Sb.

3) § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

3a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

3b) § 70 zákona č. 111/1998 Sb.

4) § 102 zákona č. 111/1998 Sb.".

8. § 8 se zrušuje.

9. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10

Změny a doplnění údajů

(1) V cestovním dokladu lze provést změny údajů o

a) občanu mladším 15 let, zapsaném do cestovního dokladu jeho rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz,

b) časové platnosti cestovního dokladu, je-li tímto cestovním dokladem cestovní průkaz.

(2) V cestovním dokladu lze provést doplnění údajů o

a) občanu mladším 15 let do cestovního dokladu jeho rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz,

b) titulu nebo vědecké hodnosti.

(3) V jiném cestovním dokladu vydaném podle mezinárodní smlouvy lze provést změny zapsaných údajů nebo doplnění údajů, jen pokud to mezinárodní smlouva umožňuje.

(4) Změnu a doplnění údajů v cestovním dokladu provádí orgán příslušný k jeho vydání. V zahraničí může provádět změny údajů podle odstavce 1 a doplnění údajů podle odstavce 2 písm. a) diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky (dále jen "zastupitelský úřad").".

10. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Pro účely vydání cestovního pasu a vedení údajů v informačním systému evidence cestovních dokladů (dále jen "evidence cestovních dokladů") provádí ministerstvo digitální zpracování podpisu a fotografie občana; namísto ministerstva může tuto činnost provádět obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává cestovní pas podle odstavce 1, pokud to umožňují technické podmínky.".

11. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

"§ 15a

Náhradní cestovní doklad Evropské unie

Zastupitelský úřad je oprávněn za účelem vydání zmocnění k vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie2a) požádat ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání cestovního dokladu o potvrzení správnosti či upřesnění údajů uváděných na žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie.".

12. V § 17 nadpis zní: "Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn nebo doplnění jeho údajů".

13. V § 17 odst. 1 věta první zní: "Cestovní doklad lze vydat a změny nebo doplnění údajů v něm zapsaných lze provést na žádost, která splňuje náležitosti stanovené tímto zákonem.".

14. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.".

15. V § 17 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 7) až 9) zní:

"(4) Místo zákonného zástupce může podat žádost podle odstavce 3 pěstoun,7) osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy,8) nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.9) Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.

7) § 45a a násl. zákona o rodině.

8) § 45 zákona o rodině.

9) § 46 zákona o rodině.
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.".

16. V § 17 odst. 6 se slova "Ústředí pro mezinárodní právní ochranu mládeže.10)" nahrazují slovy "Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.10)".

Poznámka pod čarou č. 10) zní:

"10) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.".

17. V § 17 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

"(9) Při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství České republiky.10a)

10a) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.".

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13.

18. V § 17 odst. 11 se slova "obecního úřadu pověřeného vedením matrik" nahrazují slovy "matričního úřadu".

19. V § 17 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Zastupitelský úřad vydá občanovi cestovní průkaz z moci úřední rovněž v případech, kdy tak stanoví mezinárodní smlouva.".

20. V § 17 odst. 13 se slova "nebo jiných osob k tomu oprávněných" zrušují.

21. V § 18 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "provedení změn" se vkládají slova "nebo doplnění".

22. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Žádost o vydání cestovního dokladu a žádost o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu se podávají na tiskopisech stanovených ministerstvem podle § 20 odst. 4 u orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu.".

23. V § 19 odst. 2 se slova "obecního úřadu pověřeného vedením matrik" nahrazují slovy "matričního úřadu".

24. V § 20 úvodní část ustanovení odstavce 1 zní: "Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání cestovního dokladu, která obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 2, a dále tyto údaje:".

25. V § 20 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) adresu místa trvalého pobytu v České republice; občan žijící v zahraničí uvádí adresu místa svého posledního trvalého pobytu v České republice,".

26. V § 20 odst. 1 písm. c) se za slovo "jméno," vkládají slova "popřípadě jména,".

27. V § 20 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) nepovinné údaje podle § 7, pokud občan žádá o jejich zapsání do cestovního dokladu,".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

28. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní doklad vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.".

29. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Podpisem občana podle odstavce 1 se pro účely vydání cestovního dokladu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

30. V § 20 odst. 4 se za slovo "změn" vkládají slova "nebo doplnění údajů" a slova "k provedení změny" se nahrazují slovy "k provedení požadované změny nebo doplnění údajů".

31. V § 20 odst. 5 se za slova "provedení změn" vkládají slova "nebo doplnění".

32. V § 21 odst. 1 se za slovo "Žadatel" vkládají slova "podle § 17 odst. 2 až 10".

33. V § 21 odst. 2 se za slovo "jménu" vkládají slova " , popřípadě jménech" a za slova "nevyžaduje v případě" se vkládají slova "vydání cestovního průkazu pro návrat občana nově narozeného v cizině nebo v případě".

34. V § 21 odst. 3 se slova "nebo k provedení změn" nahrazují slovy " , k provedení změn nebo doplnění".

35. V § 22 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,".

36. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:

"(3) Zastupitelský úřad může od požadavku osobní přítomnosti upustit a cestovní průkaz zaslat na doručenku do vlastních rukou,13a) jestliže osoba uvedená v odstavci 1

a) se nachází v bezprostředním ohrožení života, nebo se v takovém ohrožení nachází člen její rodiny,

b) je hospitalizována a je třeba ji urychleně dopravit zpět do České republiky,

c) je neschopna pohybu, nebo

d) je zbavena svobody a podle rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu příslušného v trestním řízení má být ze státu, v němž se nachází, vyhoštěna anebo vydána k trestnímu stíhání v České republice.

13a) Akta Světové poštovní unie, vyhlášená pod č. 308/1996 Sb.".

37. § 23 včetně poznámek pod čarou č. 13b) a 14) zní:

"§ 23

Vydání cestovního dokladu občanovi se odepře nebo vydaný cestovní doklad se odejme na žádost

a) soudu, je-li proti občanovi nařízen výkon soudního rozhodnutí,

b) soudního exekutora, pověřeného soudem provedením exekuce, jestliže zjevně hrozí nebezpečí, že by občan exekuci cestou do ciziny zmařil,

c) orgánu činného v trestním řízení, je-li proti občanovi vedeno trestní stíhání pro trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody nejméně 3 léta, nebo

d) orgánu, který vykonává rozhodnutí nebo jeho výkon zařizuje podle zvláštního právního předpisu,14) nevykonal-li občan trest odnětí svobody; to neplatí, jestliže mu byl trest prominut nebo byl jeho výkon promlčen.

13b) Občanský soudní řád.
Exekuční řád.

14) Trestní řád.".

38. V § 24 odst. 4 se číslo "15" nahrazuje číslem "30".

39. V § 26 se za slovo "žadatele" vkládají slova "podle § 17 odst. 2 až 10" a slova "provádí změny" se nahrazují slovy "provedou se změny nebo doplnění".

40. V § 28 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Platnost cestovního dokladu skončí

a) uplynutím doby v něm vyznačené,

b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,

c) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu (dále jen "držitel") za mrtvého.

(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo

c) jeho držitel podstatně změnil svou podobu (§ 20 odst. 2).

Souhlasí-li občan s rozhodnutím podle tohoto odstavce, provede se záznam do protokolu, v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.".

41. § 29 a 30 včetně poznámky pod čarou č. 16) znějí:

"§ 29

(1) Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích jsou zpracovávány16) v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem16) je ministerstvo.

(2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje údaje:

a) o žádosti o vydání cestovního dokladu:

číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou,

b) o vydání cestovního dokladu:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele,

2. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

3. číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

4. datum vydání cestovního dokladu,

5. dobu platnosti cestovního dokladu,

6. označení orgánu, který cestovní doklad vydal,

7. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,

8. údaje uvedené v § 7 písm. b),

9. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním dokladu rodiče,

10. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,

c) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech:

číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu,

d) o zadržení cestovního dokladu:

1. druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen,

2. označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu,

3. označení orgánu, který cestovní doklad zadržel,

4. datum a důvod zadržení cestovního dokladu,

5. datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu,

6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele,

e) o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu:

1. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat,

2. označení orgánu, který požádal o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,

3. označení orgánu, který rozhodl o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,

4. datum a důvod odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,

5. datum a důvod vrácení odňatého cestovního dokladu,

6. datum a důvod zrušení odepření vydání cestovního dokladu,

7. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,

f) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje.

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) se uchovávají ještě po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, údaje uvedené v odstavci 2 písm. d) se uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění účelu zadržení cestovního dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. e) se uchovávají po dobu trvání důvodů pro odepření vydání cestovního dokladu, nejméně však po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se o odepření vydání cestovního dokladu, a po dobu ještě 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, jedná-li se o jeho odnětí.

§ 30

(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu je pro ministerstvo zpracovatelem16) údajů vedených v evidenci cestovních dokladů.

(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu je pro účely výkonu své působnosti uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů.

(3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o občanech:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změnu,

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

k) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo dítěte, které má být zapsáno do cestovního dokladu.

(4) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. d) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny zadržet cestovní doklad, a údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. e) mohou využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny odepřít vydání cestovního dokladu nebo odejmout cestovní doklad, anebo orgány, které podle tohoto zákona mohou požádat o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu.

(5) Ministerstvo nebo orgány příslušné k vydání cestovního dokladu poskytují údaje z evidence cestovních dokladů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vymezeným.

(6) Pokud právnické nebo fyzické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16) nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo.

(7) Údaje vedené podle § 29 odst. 2 písm. c) může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

16) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Poznámky pod čarou č. 17) až 19) se zrušují.

42. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně poznámek pod čarou č. 19a) až 19c) zní:

"§ 30a

(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 18 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti.19a) Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně.19b)

(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede

a) jméno, popřípadě jména a příjmení,

b) rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,

c) číslo platného cestovního dokladu,

d) adresu místa trvalého pobytu,

e) rozsah požadovaných údajů.

(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.19c) Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

(4) Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce.

(5) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci cestovních dokladů provede záznam o datu a hodině výdeje.

19a) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.

19b) Zákon o správních poplatcích.

19c) Notářský řád.
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".

43. V § 31 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu,".

44. V § 31 odst. 2 se za slovo "změnách" vkládají slova "údajů nebo doplnění".

45. V § 32 odstavcích 1, 2 a 3 se slova "Držitel cestovního dokladu" nahrazují slovem "Držitel".

46. V § 32 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova "s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům".

47. V § 32 odst. 1 písm. b) se slova "obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik" nahrazují slovy "matričnímu úřadu".

48. V § 32 odst. 2 se slova "obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik" nahrazují slovy "matričnímu úřadu".

49. V § 32 se na konci odstavce 2 doplňují slova "a současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal".

50. V § 32 odst. 4 se slova "obecní úřad pověřený vedením matrik" nahrazují slovy "matriční úřad".

51. V § 33 odst. 1 se slova "obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik" nahrazují slovy "matričnímu úřadu".

52. V § 33 se na konci odstavce 1 doplňují slova " , popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou".

53. V 34 odst. 1 se slova "podle zvláštního právního předpisu21)" nahrazují slovy "(§ 34a odst. 4)".

Poznámka pod čarou č. 21) se zrušuje.

54. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:

"§ 34a

Přestupky na úseku cestovních dokladů

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,

c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,

d) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,

f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,

g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,

i) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek, nebo

j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

(3) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 v prvním stupni je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. Není-li občan v České republice k trvalému pobytu hlášen, projedná přestupek úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna.

(4) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) a d) může projednat v příkazním řízení policie provádějící kontrolu cestovních dokladů podle § 3 odst. 3.".

55. V § 36 odst. 1 se slova "obcí pověřených vedením matrik" nahrazují slovy "matričních úřadů".

56. V § 39a se slova "obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik" nahrazují slovy "matričnímu úřadu".

57. V § 41a se na konci doplňují slova "se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část1c)".

Čl. IV

Zmocnění k vyhlášení úplného znění

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).