Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (úplné znění)

Předpis č. 322/2006 Sb.

Znění od 30. 6. 2006

322/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

322

ZÁKON

ze dne 25. května 2006,

kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 17 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(3) Odměna stanovená podle předchozích odstavců se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu1).

1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn