Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění)

Předpis č. 153/2011 Sb.

Znění od 6. 6. 2011

153/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

153

ZÁKON

ze dne 3. května 2011,

kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odstavec 3 zní:

(3) Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří let ministr pro místní rozvoj v tomto složení:

a) u autorizační rady České komory architektů

1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,

2. po jednom zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva životního prostředí,

3. po jednom zástupci navrženém Českou komorou architektů pro každý z oborů jí udělované autorizace,

4. jeden zástupce navržený Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

b) u autorizační rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,

2. po jednom zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu,

3. po jednom zástupci navrženém Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro každý z oborů jí udělované autorizace,

4. jeden zástupce navržený Českou komorou architektů.“.

2. V § 29 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) V případě, že autorizační rada závažným způsobem poruší autorizační řád Komory, může ministr pro místní rozvoj na návrh člena Komory nebo z vlastního podnětu členy autorizační rady odvolat. O odvolání členů autorizační rady informuje ministr pro místní rozvoj bez zbytečného odkladu subjekty, které odvolané členy autorizační rady nominovaly, a vyzve je, aby mu nejpozději do 30 dnů sdělily návrhy na obsazení autorizační rady.

(5) Členové autorizační rady jsou oprávněni zúčastnit se průběhu zkoušek. K tomu účelu je Komora povinna členům autorizační rady písemně sdělovat nejméně 15 dní předem den, místo a čas konání zkoušek.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Autorizační rada jmenovaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává svou činnost po dobu zbývající do konce funkčního období; to nevylučuje použití § 29 odst. 4 a 5 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).