Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Předpis č. 190/2009 Sb.

Znění od 19. 9. 2016

190/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Čl. VI

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.“.

3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

Vykonává-li fyzická nebo právnická osoba působnost v oblasti veřejné správy, ministerstvo jí na žádost umožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6. V žádosti podle věty první fyzická nebo právnická osoba osvědčí, že vykonává působnost v oblasti veřejné správy. Požádá-li o to fyzická nebo právnická osoba podle věty první nebo pozbyla-li tato fyzická nebo právnická osoba působnost v oblasti veřejné správy, ministerstvo dále neumožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6. O skutečnosti, že pozbyla působnost v oblasti veřejné správy, fyzická nebo právnická osoba podle věty první bezodkladně informuje ministerstvo. Ministerstvo zřídí právnické osobě uvedené ve větě první na její žádost bezplatně další datové schránky právnické osoby plnící rovněž funkci datové schránky podle § 6. Ustanovení § 6 odst. 2 až 4 se použijí obdobně.“.

4. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Datová schránka orgánu veřejné moci

(1) Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně orgánu veřejné moci, a to bezodkladně po jeho vzniku a v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence.

(2) Další datové schránky orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo orgánu veřejné moci bezplatně na žádost tohoto orgánu do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Datová schránka podle věty první se zřizuje zejména pro potřebu vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci.

(3) Náležitosti žádosti o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci jsou

a) název orgánu veřejné moci a název vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, pro jejíž potřebu se datová schránka zřizuje,

b) identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno,

c) adresa sídla,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby, jíž mají být zaslány přístupové údaje.

(4) Splňuje-li žádost o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci požadavky stanovené v odstavci 3, zřídí ministerstvo další datovou schránku orgánu veřejné moci a zašle přístupové údaje k této datové schránce osobě podle odstavce 3 písm. d) do vlastních rukou, jinak orgán veřejné moci po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že další datovou schránku orgánu veřejné moci nelze zřídit.

(5) Orgánu veřejné moci se zřizuje pouze datová schránka orgánu veřejné moci.“.

5. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li územní samosprávný celek o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci.

(2) Pro orgány městské části hlavního města Prahy se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li městská část hlavního města Prahy o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci. Pro orgány městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li územně členěné statutární město o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci.“.

6. V § 10 odst. 1 se slova „ , případně administrátorovi,“ zrušují.

7. V § 10 odst. 2 se slova „nebo administrátora“ zrušují.

8. V § 10 odst. 3 se slova „ , případně administrátorovi, jinak se zasílají osobě uvedené v § 8 odst. 1 až 4“ zrušují.

9. V § 11 odstavec 4 zní:

(4) Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby nebo orgánu veřejné moci rovněž na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, jimž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou ministerstvo zřizuje na žádost.“.

10. V § 11 odstavec 6 zní:

(6) Znepřístupněnou datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby nebo orgánu veřejné moci ministerstvo zpřístupní na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, jimž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění.“.

11. V § 12 odst. 2 se slovo „znepřístupnilo“ nahrazuje slovem „zneplatnilo“ a slovo „znepřístupnění“ slovem „zneplatnění“.

12. V § 12 odst. 3 poslední větě se slova „ , případně administrátorovi“ zrušují.

13. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Náklady spojené s provozováním informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa5a).“.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

5a) § 10 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

14. V § 14 odst. 4 se slova „orgánům veřejné moci“ zrušují.

15. V § 15 odstavec 8 zní:

(8) Správní orgán vedoucí evidenci podnikajících fyzických osob nebo právnických osob bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do této evidence, o údajích vedených o podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě v této evidenci nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby z této evidence.“.

16. V § 15 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Informace podle odstavců 2 až 8 jsou ministerstvu poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

17. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

㤠18a

Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob

(1) Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby.

(2) Ustanovení § 17 odst. 3 a 4 se na dokument dodaný podle odstavce 1 nevztahuje. Dokument podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své datové schránky; toto potvrzení je bezplatné.

(3) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, kterou hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán. Odměna podle věty první se stanoví podle cenových předpisů5).“.

18. V § 19 odst. 1 se slovo „a“ za slovem „schránky“ nahrazuje čárkou a za slova „moci prostřednictvím datové schránky“ se vkládají slova „a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob dodávané prostřednictvím datové schránky“.

19. V § 20 odst. 1 písm. c) se slovo „ministerstva“ zrušuje.

20. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o dokument podle § 18a“.

21. V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam orgánů veřejné moci, fyzických a právnických osob podle § 5a a organizační struktury orgánů veřejné moci a právnických osob podle § 5a; orgány veřejné moci a právnické osoby podle § 5a bezodkladně informují ministerstvo o svých organizačních strukturách a jejich změnách.“.

22. V § 20 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Ministerstvo stanoví vyhláškou technické náležitosti užívání datových schránek, přípustné formáty datové zprávy, maximální velikost datové zprávy a dobu uložení datové zprávy v datové schránce.“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam možných technických prostředků pro vyrozumění o dodání datové zprávy do datové schránky.“.

23. V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo „zprávě“ vkládají slova „nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“)“.

24. V § 24 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , je-li jím vstup opatřen“.

25. V § 24 odst. 5 se písmena f), g) a i) zrušují.

Dosavadní písmena h), j) a k) se označují jako písmena f), g) a h).

26. V § 24 odst. 5 písm. h) se slova „obsažený v datové zprávě“ zrušují.

27. V § 25 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , byl-li vstup kvalifikovaným časovým razítkem opatřen“.

28. Za § 26 se vkládají nové § 26a až 26c, které včetně nadpisu znějí:

„Správní delikty

§ 26a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že užije datovou schránku k šíření

a) nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení,

b) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

b) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

§ 26b

(1) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že užije datovou schránku k šíření

a) nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení,

b) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.

(2) Za správní delikt lze uložit pokutu do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

§ 26c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni ministerstvo.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.

29. V § 29 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Přístup do datové schránky prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace třetí osoby je možné činit rovněž prostřednictvím systémového certifikátu za podmínek stanovených v provozní dokumentaci informačního systému datových schránek; v takovém případě se ustanovení o pověřených osobách nepoužijí, přístup prostřednictvím systémového certifikátu zahrnuje i přístup k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta.“.

30. V § 30 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; složení zkoušky se nevyžaduje, splňuje-li zaměstnanec požadavky pro provádění vidimace a legalizace9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) § 14 odst. 1 zákona o ověřování.“.

31. V § 30 odst. 4 se slova „prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovem „vyhláškou“.

32. V § 31 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Datová schránka podle věty první je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4. Nepřihlásí-li se osoba uvedená v § 8 odst. 1 až 4 do datové schránky, datová schránka se zpřístupní dnem 1. listopadu 2009. Ustanovení § 24 odst. 1 a 2 správního řádu se při doručení prvních přístupových údajů nepoužijí; lhůta stanovená v § 23 odst. 4 správního řádu činí v tomto případě 90 dnů.“.

33. V § 31 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

Po dobu šesti měsíců ode dne, kdy nabudou účinnosti čl. VI body 1, 2, 17, 18 a 20 tohoto zákona, mohou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby dodávat do datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby pouze faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).